Često postavljana pitanja

 1. Da li je općenito moguće mijenjati parametre koje je ugovaratelj odabrao prilikom sklapanja police osiguranja života?

  Ukoliko ugovaratelj dođe u situaciju da mora ili želi promijeniti podatke s police osiguranja potrebno je da popuni tražene zahtjeve za promjenom te se javi u najbližu poslovnicu ili pribavitelju osiguranja. Moguće je smanjiti premiju osiguranja, smanjiti osiguranu svotu, smanjiti trajanje osiguranja, promjeniti korisnike osiguanja te način plaćanja premije. Ukoliko je ugovaratelj pravna osoba može se izvršiti i promjena osiguranika po polici. Također je moguće uključiti ili isključiti dopunska osiguranja po polici osiguranja života.

 2. Da li je moguće napraviti prijenos police životnog osiguranja na drugu osobu?

  Moguće je mijenjati ugovaratelja osiguranja i korisnike, a navedene promjene je moguće dogovoriti u poslovnici ili kod pribavitelja osiguranja.

 3. Na koje načine mogu plaćati policu životnog osiguranja i mogu li naknadno promijeniti način plaćanja?

  Premiju osiguranja života moguće je plaćati godišnje, polugodišnje, tromjesečno ili mjesečno. Način plaćanja premije je moguće promijeniti na skadenci plaćanja police.

 4. Koje se putno osiguranje može sklopiti obzirom na broj osiguranih osoba?

  Putno osiguranje može se sklopiti kao pojedinačno, obiteljsko i grupno putno osiguranje.

 5. Može li osigurana svota biti jednaka, niža ili viša od vrijednosti osiguranog predmeta?

  Da, može. U osiguranju isto nazivamo:

  Puno osiguranje – ukoliko je osigurana svota jednaka vrijednosti osigurane stvari to je puno osiguranje. Kod ovako utvrđene svote osiguranja isplaćuje se puni iznos osiguranja.

  Podosiguranje – ukoliko je osigurana svota manja od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta to je podosiguranje. Naknada štete u slučaju potpunog gubitaka isplaćuje se do osigurane svote, a kod djelomičnih šteta nadoknađuje se razmjerno odnosu između osigurane svote i stvarne vrijednosti osiguranog predmeta.

  Nadosiguranje – ukoliko je osigurana svota viša od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta to je nadosiguranje. U slučaju potpunog gubitka šteta se nadoknađuje samo do stvarne vrijednosti osiguranog predmeta.

 6. Je li moguće plovilo osigurati samo za vrijeme određenog putovanja ?

  Ugovor o pomorskom osiguranju može se sklopiti za određeno putovanje. U tom slučaju se plovilo osigurava dok traje plovidba od polazišne do odredišne luke, koje se navode na ugovoru odnosno polici osiguranja.  

 7. Zanima me da li kod osiguranja od nesretnog slučaja osigurana svota ovisi o uplaćenoj premiji?

  Da, kod osiguranja nezgode u pravilu premija ovisi o visini osiguranih iznosa. 

 1. Kako se ugovara djelomični kasko Provala?

  Ugovara se isključivo kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja i to za osobna vozila.

 2. Da li u slučaju prodaje vozila imam pravo na povrat dijela uplaćenog obveznog osiguranja za vozilo?

  U slučaju prodaje vozila nemate pravo na povrat premije, budući da ste policu obveznog osiguranja dužni uručiti novom vlasniku vozila. Na povrat premije imate pravo u slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan prometa (mirovanja) ili krađe vozila.
 3. Da li se može posebno osigurati staklo na vozilu koje nije kasko osigurano?

  Budući da ste osiguranik CROATIA osiguranja u automobilskoj autoodgovornosti nudimo Vam dva programa za osiguranje stakala koja možete samostalno ugovoriti, bez ugovaranja punog kaska. Kombinacijom C možete samostalno ugovoriti lom i oštećenje svjetala i zrcala na automobilu, a kombinacijom D lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu, osim stakala na svjetlima i zrcalima.
 4. Da li se može prekinuti kasko osiguranje prije nego istekne i imam li pravo na povrat novca?

  U slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja ili nestanka vozila CROATIA osiguranje je u obvezi, na zahtjev UGOVARATELJA, vratiti dio premije za neiskorišteno razdoblje trajanja osiguranja, ako se do dana odjave nije ostvario osigurani slučaj...

 5. Koliko štetnih događaja pokriva Zaštita bonusa i do kojeg limita?

  Zaštita CO bonusa pokriva 1 (jednu) prijavljenu štetu u toku osigurateljnog razdoblja, bez limita štete.

 6. Da li je moguće duplicirati bonus s majke na sina, gdje majka živi u BIH i ima aktivnu policu osiguranja (kao i inozemnu potvrdu osiguranja), a sin živi u Republici Hrvatskoj.

  Nije moguće dupliciranje u navedenom slučaju, s obzirom da nije moguće dupliciranje bonusa s inozemnih potvrda, odnosno s polica stranih osiguravajućih društava.

 7. Da li je moguće duplicirati bonus s oca na sina, gdje otac ima aktivnu policu u drugom društvu?

  Dupliciranje bonusa je moguće s obzirom da je riječ o užoj obitelji i prihvaća se polica za dupliciranje iz drugog osiguravajućeg društva.

 8. S obzirom da članovi obiteljskog kućanstva mogu temeljem stečenog bonusa jednog od člana obiteljskog kućanstva duplicirati bonus, da li postoji iznimka ukoliko nisu svi članovi na istoj adresi?

  Iznimno moguće je i dupliciranje bonusa između roditelja i njihove djece te supružnika i ako ne žive na istoj adresi (potrebno u tom slučaju dostaviti dokaz o srodstvu).

 9. Klijent je kao pravna osoba kupio novo osobno vozilo a jedno osobno ozilo već ima osigurano u CO s PS1 – može li ostvariti određeni bonus?

  Za novonabavljeno drugo vozilo koje pravna osoba osigurava u CO, može se priznati najpovoljniji stečeni bonus prema trenutno važećim policama AO za vozila iste premijske grupe koju pravna osoba ima osigurana u CO. Novonabavljeno vozilo je svako vozilo koje pravna osoba prvi puta osigurava na sebe kao vlasnika vozila.

 10. Otvaram obrt – mogu li prenijeti svoj bonus na obrt?

  Fizička osoba može prenijeti pravo na stečeni bonus temeljem prethodne police i uvida u evidencije Hrvatskog ureda za osiguranje na vozilo u vlastitom obrtu (ili obrtu člana uže obitelji). Potrebna je obrtnica, prometna dozvola  (i dokaz o postojanju uže obitelji ukoliko se prenosi na obrt člana uže obitelji te potpisana Izjava o prijenosu prava na stečeni bonus). Kod navedenog prijenosa bonusa, fizička osoba gubi sva prava na dotad stečeni bonus.

 11. Kupio sam motocikl – da li mogu prenijeti bonus s osobnog vozila koje je prodano?

  Ne može se napraviti prijenos bonusa s obzirom da se radi o različitim premijskim grupama. Prijenos bonusa može samo između istih premijskih grupa.

 12. Suprug i ja živimo zajedno na istoj adresi, ali u izvanbračnoj zajednici – je li moguće prenijeti bonus među nevjenčanim supružnicima?

  U slučaju izvanbračne zajednice primjenjuje se prava kao i za bračnu zajednicu. Izvanbračna zajednica dokazuje se izjavom izvanbračnih drugova da žive zajedno, ovjerenom kod javnog bilježnika ili potvrdom MUP-a iz koje je vidljiva adresa i vrijeme prijave prebivališta, uz uvjet da bračni drugovi žive na istoj adresi najmanje tri godine. U slučaju da žive manje od tri godine u izvanbračnoj zajednici, a imaju zajedničko dijete, tada je potrebno priložiti presliku rodnog lista djeteta iz kojeg je vidljivo da su roditelji djeteta.

 13. Imao sam štetu po polici s ugovorenom Zaštitom bonusa – da bi sačuvao bonus trebam li i dalje ugovarati Zaštitu bonusa? 

  Ukoliko osiguranik u slučaju prijavljene štete po polici koja je imala ugovorenu Zaštitu CO bonusa, želi sačuvati bonus u narednom trogodišnjem razdoblju koliko bi bilo potrebno da se vrati na istu razinu bonusa da nije ugovorio Zaštitu CO bonusa, dužan je ugovoriti Zaštitu CO bonusa slijedeća tri osigurateljna razdoblja od kada je šteta prvi puta vidljiva u HUO bazi implementiranoj u IMIS/COINS sustavu te za ta tri osigurateljna razdoblja ima pravo na isti premijski stupanj.

 14. Želim preći iz konkurentnog društva u kojem sam imao štetu uz zaštitu bonusa – zadržavam li stečeni bonus? 

  Ne može. Pravilo pokrića Zaštite bonusa iz drugih kuća ne vrijedi za police koje se ugovaraju u Croatia osiguranja.

 15. Je li moguće ugovoriti pokriće B po AO Plusu bez ugovaranja pokrića A (kazneno pravna zaštita) s manjom premijom?

  Pokriće B se ne može ugovoriti bez ugovaranja pokrića A.

 16. Postoji li limit kod naknade štete kod pokrića A?

  Kod naknade štete za kazneno pravnu zaštitu vrijedi svota pokrića do 35.000,00 kn (pokriće A.).

 17. Utočio sam krivo gorivo u vozilo – mogu li koristiti Croatia asistenciju?

  Krivo utočeno gorivo je u pokriću po Croatia asistenciji, u sklopu aktivnosti popravak vozila na cesti.

 18. Je li moguće ugovoriti individualno pokriće Croatia asistencije bez ugovaranja AO police?

  Pokriće Croatia asistencije se ne može ugovoriti bez aktivne police automobilske odgovornosti ugovorene u Croatia osiguranju.

 19. Postoji li ograničenje za ugovaranje Kasko Duo pokrića vezano za godinu proizvodnje vozila?

  Nema ograničenja, ovo osiguranje se može ugovoriti za osobna i teretna vozila neovisno o godini proizvodnje.

 20. Koji rizik pokriva kasko DUO?

  Kasko DUO pokriva štete nastale kao posljedica sudara s drugim vozilom uz uvjet da je po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti osiguranika kaska DUO iz istog štetnog događaja utvrđena obveza Croatia osiguranja.

 21. Kako se ugovara kasko DUO?

  Kasko DUO se ugovara na polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti isključivo kao paket uz AO.

 22. Koja su pravila za dodjeljivanje kasko bonusa?

  Pravila za dodjeljivanje bonusa utvrđena su Premijskim sustavom za osiguranje automobilskog kaska.

 23. Kada je moguće dodavanje Superbonusa na kasko polici?

  Pravo nasuperbonus se priznaje ako je najmanje dvije godine uzastopno imao osigurano osobno vozilo s priznatim bonusom od 50% bez prijavljene štete po kasku. Kada stranka stekne pravo na superbonus u tom slučaju se ne dira postojeći bonus po kasku u slučaju štetnog događaja.

 24. Što znači franšiza kod kasko osiguranja?

  Ako je kod Punog kasko osiguranja ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan dio štete (franšiza), osigurnina će se umanjiti za iznos ugovorene franšize. U slučaju nastupa štete koja je po iznosu manja od ugovorene franšize, CROATIA ne isplaćuje osigurninu, a ukoliko je iznos štete veći od iznosa franšize, osigurnina je jednaka iznosu štete umanjenom za ugovoreni iznos franšize. Ukoliko je ugovoreno i na polici osiguranja navedeno da je Puno kasko osiguranje sklopljeno uz sudjelovanje osiguranika (franšizu) u svakoj šteti, tada se ne primjenjuje obvezna franšiza za više šteta. Osiguraniku koji u jednoj osigurateljnoj godini ima dvije ili više prijavljenih šteta na istom osiguranom vozilu, odbija se obvezna franšiza za više šteta. Franšiza se obračunava na način da se osiguraniku isplaćuje osigurnina umanjena za iznos koji je postotak od pune premije osiguranja (bez bonusa, doplataka i popusta)
  1.kod druge štete 30%,
  2.kod treće štete 50%,
  3.kod četvrte štete 100%,
  4.kod pete i svake daljnje štete 200% od iznosa pune premije osiguranja

  Iznos obvezne franšize za više šteta ne može biti manji od 2.000,00 kn.

 25. Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Viša sila vezano za godinu proizvodnje vozila?

  Nema ograničenja.

 26. Koji rizik pokriva djelomični kasko Viša sila?

  Pokriveni su rizici: požar, udar groma, eksplozija, oluja, tuča, snježna lavina, pad zračne letjelice, poplave, bujica i visoka voda.

 27. Kako se ugovara djelomični kasko Viša sila?

  Ugovara se samostalno, bez ugovaranja punog kasko osiguranja.

 28. Postoji li ograničenje za ugovaranje ovog proizvoda vezano za godinu proizvodnje vozila?

  Nema ograničenja.

 29. Koji rizik pokriva djelomični kasko Svjetla i zrcala?

  Pokriven je lom i oštećenje svjetala i zrcala od rizika punog kaska.

 30. Kako se ugovara djelomični kasko Svjetla i zrcala?

  Ugovara se samostalno ili uz ugovaranje punog kasko osiguranja.

 31. Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Lom stakla vezano za godinu proizvodnje vozila?

  Nema ograničenja.

 32. Koji rizik pokriva djelomični kasko Lom stakla?

  Pokriven je lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu od rizika punog kaska. Pokriven je i stakleni krov na vozilu jer se smatra standardno ugrađenim staklom na vozilu.

 33. Kako se ugovara djelomični kasko Lom stakla?

  Može se ugovoriti samostalno, uz ugovaranje punog kaska, a može se ugovoriti i kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja i to za osobna vozila.

 34. Koji rizik pokriva djelomični kasko Oštećenja s krova?

  Pokriven je rizik pada snijega i leda sa zgrade, kao i pad dijelova zgrade na vozilo.

 35. Kako se ugovara djelomični kasko Oštećenja s krova?

  Ugovara se samostalno, uz ugovaranje punog kaska i kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja.

 36. Koji rizik pokriva djelomični kasko Garaža?

  Osiguranje za vrijeme mirovanja u zaključanoj garaži, na mjestu koje je navedeno na polici, od rizika požara i krađe.

 37. Kako se ugovara djelomični kasko Garaža?

  Ugovara se samostalno.

 38. Koji rizik pokriva djelomični kasko Sudar sa životinjama?

  Pokrivene su štete koje su nastale kao posljedica sudara sa životinjama.

 39. Kako se ugovara djelomični kasko Sudar sa životinjama?

  Može se ugovoriti samostalno, uz ugovaranje punog kaska, a može se ugovoriti i kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja i to za osobna vozila.

 40. Postoji li limit pokrića za djelomični kasko Tuča?

  Limit pokrića iznosi 7.000,00 kn po štetnom događaju.

 41. Kako se ugovara djelomični kasko Tuča?

  Ugovara se isključivo kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja i to za osobna vozila.

 42. Koje rizike pokriva djelomični kasko Provala?

  Provala u osigurani osobni automobil i krađa dokumenata i osobnih stvari vozača iz osiguranog vozila. Osiguranjem su pokrivene štete na vozilu nastale kao posljedica pokušaja ili ostvarenja rizika provale u vozilo, krađa osobnih stvari vozača te trošak izrade novih dokumenata.

  Dokumentima se smatraju osobna iskaznica, vozačka dozvola, zdravstvena iskaznica i putovnica vozača te prometna dozvola i knjižica osiguranog vozila. Novac i dragocjenosti bilo koje vrste ne smatraju se osobnim stvarima vozača.

 43. Postoji li limit pokrića za djelomični kasko Provala?

  Limit pokrića iznosi 1.500,00 kn po štetnom događaju.

 44. Što pokriva djelomični kasko AO vuča?

  Troškovi vuče i izvlačenja odnosno prijevoza osobnog automobila do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog prometne nesreće ili kvara, prema računu osobe koja je pružila uslugu vuče, izvlačenja odnosno prijevoza vozila, ali najviše do iznosa od 3.500,00 kn po štetnom događaju. 

 45. Postoji li limit pokrića za AO Vuču?

  Limit pokrića iznosi 3.500,00 kn po štetnom događaju.

 46. Kako se ugovara djelomični kasko AO Vuča?

  Ugovara se isključivo kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja i to za osobna vozila.

 47. Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda djelomični kasko Vuča vezano za vrstu vozila?

  Djelomični kasko Vuča je moguće ugovoriti isključivo za osobna vozila.

 48. Koji rizik pokriva djelomični kasko Vuča?

  Pokriveni su: Troškovi vuče i izvlačenja odnosno prijevoza osobnog automobila do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja ili dokazanog kvara prema računu osobe koja je pružila uslugu vuče, izvlačenja odnosno prijevoza vozila, ali najviše do iznosa od 7.000,00 kn po štetnom događaju.

 49. Kako se ugovara djelomični kasko AO Vuča?

  Ugovara se isključivo kao paket uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti Croatia osiguranja i to za osobna vozila.

 50. Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Vuča vezano za vrstu vozila?

  Djelomični kasko Vuča + ugovara se za sve vrste vozila osim za osobna vozila.

 51. Koji rizik pokriva djelomični kasko Vuča+?

  Pokriveni su: Troškovi vuče i izvlačenja odnosno prijevoza vozila (osim osobnog automobila) do najbliže radionice koja može obaviti privremeni ili konačni popravak ili do mjesta prebivališta odnosno sjedišta osiguranika ako vozilo nije u voznom stanju zbog ostvarenja osiguranog slučaja prema računu osobe koja je pružila uslugu vuče, izvlačenja odnosno prijevoza vozila, ali najviše do iznosa od 15.000,00 kn po štetnom događaju.

 52. Kako se ugovara djelomični kasko Vuča+?

  Ugovara se uz ugovaranje punog kaska.

 53. Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Zamjensko vozilo?

  Ovo osiguranje namijenjeno je za osobna vozila i teretna vozila do 3.500 kg najveće dopuštene mase.

 54. Koji rizik pokriva djelomični kasko Zamjensko vozilo?

  Trošak najma osobnog ili teretnog vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase približno iste zapremine motora kao i kod osiguranog vozila, a najviše do 2.000 ccm, ako je vozilo oštećeno od bilo kojeg rizika punog kasko osiguranja. Osiguranjem je obuhvaćen trošak najma vozila za vrijeme potrebnog popravka osiguranog vozila, koji određuje CROATIA temeljem normativa rada. Jednim danom popravka smatra se 8 radnih sati. Nadoknađuje se trošak najma, ali najviše do 10 dana.

 55. Kako se ugovara djelomični kasko Zamjensko vozilo?

  Ugovara se uz ugovaranje punog kaska.

 56. Koji rizik pokriva djelomični kasko Mala šteta?

  Pokriveni su svi rizici punog kaska do izabrane svote.

 57. Kako se ugovara djelomični kasko Mala šteta?

  Ugovara se uz puni kasko.

 58. Postoji li ograničenje za ugovaranje djelomičnog kaska Mala šteta?

  Djelomični kasko Mala šteta ugovara se za sve vrste vozila do izabrane svote koju izabere klijent. Visina izabrane svote može biti maksimalno do 5% od novonabavne vrijednosti vozila. Osiguranik može koristiti pravo na naknadu štete po ovoj kombinaciji samo jednom u tekućoj godini osiguranja.

 59. Kako se ugovara djelomični kasko Osiguranje od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

  Ugovara se uz puni kasko. Može se ugovoriti lom vozila u cjelini ili lom radnog uređaja.

 60. Što je osnovica za obračun premije Osiguranja od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

  Bez obzira ugovara li se lom vozila u cjelini ili lom radnog uređaja, osnovica je novonabavna vrijednost vozila s uključenim radnim uređajem.

 61. Što sve može biti predmet osiguranja Osiguranje od rizika loma uz puno kasko osiguranje?

  Predmet osiguranja mogu biti:
  •Radni uređaji teretnih vozila, autobusa, priključnih vozila, radnih strojeva i specijalnih vozila
  •Radni strojevi i traktori u cjelini

 62. Kako se ugovara Osiguranje naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme ?

  Ugovara se uz puni kasko.

 63. Što je osnovica za obračun premije Osiguranja naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme ?

  Osnovica je vrijednost dodatne opreme.

 64. Što sve može biti predmet osiguranja naknadno ili nestandardno ugrađenih dijelova i opreme ?

  Predmet osiguranja mogu biti:
  •naknadno ili nestandardno ugrađeni dijelovi, oprema, priključni uređaji i pribor
  •audio, video i sl.uređaji, putni hladnjak i plinski uređaj za pogon motora
  •reklamni i drugi natpisi na vozilu i u vozilu.

 65. Postoji li doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije?

  Postoji: 2% polugodišnje; 3% tromjesečno; 5% mjesečno.

 1. Mogu li se ugovoriti dopunska osiguranja uz policu CROATIA SENIOR?

  Uz policu CROATIA SENIOR može se ugovoriti dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja. 

 2. Da li je općenito moguće mijenjati parametre koje je ugovaratelj odabrao prilikom sklapanja police osiguranja života?

  Ukoliko ugovaratelj dođe u situaciju da mora ili želi promijeniti podatke s police osiguranja potrebno je da popuni tražene zahtjeve za promjenom te se javi u najbližu poslovnicu ili pribavitelju osiguranja. Moguće je smanjiti premiju osiguranja, smanjiti osiguranu svotu, smanjiti trajanje osiguranja, promjeniti korisnike osiguanja te način plaćanja premije. Ukoliko je ugovaratelj pravna osoba može se izvršiti i promjena osiguranika po polici. Također je moguće uključiti ili isključiti dopunska osiguranja po polici osiguranja života.

 3. Koliko može biti trajanje isplate mjesečne rente?

  Trajanje isplate može biti od 2 do 10 godina.

 4. Sudjeluje li ugovaratelj u raspodjeli dobiti osiguratelja?

  Ugovaratelj, Osiguranik, odnosno Korisnik može sudjelovati u raspodjeli ostvarenog dobitka Osiguratelja u osiguranju života. Ostvarenim dobitkom podrazumijeva se dobitak koji Osiguratelj može pripisati osiguranom iznosu, a proizlazi iz troškova i smrtnosti kao mogućih izvora profita. Iznos pripisanog dobitka nije zajamčen. Visina i način sudjelovanja u dobitku utvrđuju se posebnom odlukom Osiguratelja.

  Kod osiguranja Basic i Premium pravo na sudjelovanje u raspodjeli ostvarenog dobitka stječe se protekom roka od 24 mjeseca od nadnevka početka osiguranja, pod uvjetom da je premija plaćena u cijelosti, odnosno protekom roka od 12 mjeseci od nadnevka početka osiguranja kod osiguranja Exclusive.

  Udjeli u dobiti obračunavaju se na dan 31. prosinca svake godine, a Ugovaratelj se o tome izvješćuje u tekućoj godini za proteklu godinu.

 5. Postoji li mogućnost zajma po polici?

  CROATIA osiguranje d.d. odobrava zajmove fizičkim osobama (građanima) - ugovarateljima osiguranja na temelju polica osiguranja života sklopljenih s CROATIA osiguranjem d.d. koje imaju štednu komponentu tj. otkupnu vrijednost.

  Da bi se odobrio zajam po polici moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:
  •Polica osiguranja života mora biti aktivna
  •Ugovaratelj osiguranja je stekao po polici pravo na otkup osiguranja, što kod osiguranja Exclusive znači da je proteklo 12 mjeseci od početka osiguranja do trenutka obrade zahtjeva za odobrenje zajma.
  •Ugovaratelj osiguranja je stekao po polici pravo na otkup osiguranja, što kod osiguranja Premium i Basic znači da je za osiguranje s ugovorenim trajanjem 14 i manje godina proteklo 24 mjeseca od početka osiguranja do trenutka obrade zahtjeva za odobrenje zajma i da je za taj period plaćena premija, odnosno da je za osiguranje s ugovorenim trajanjem 15 i više godina proteklo 36 mjeseci od početka osiguranja do trenutka obrade zahtjeva za odobrenje zajma i da je za taj period plaćena premija
  •Iznimno, po polici Exclusive zajam se može odobriti i ako nisu stečeni uvjeti za otkup osiguranja

 6. Može li se osigurati osoba mlađa od 14 godina?

  Ne može. Sukladno zakonskoj regulativi ništetno je osiguranje za slučaj smrti osobe mlađe od navršenih 14 godina.

 7. Kolika je minimalna premija?

  Minimalna godišnja premija za osiguranja Basic i Premium iznosi 180 eur. Minimalna jednokratna premija za osiguranje Exclusive iznosi 2.500 eur.

 8. Moraju li ugovaratelj i osiguranik biti ista osoba?

  Ne moraju.

 9. Koje su promjene moguće po polici?

  Tijekom trajanja osiguranja po polici je moguće izvršiti sljedeće promjene: smanjenje premije /osiguranog iznosa, skraćenje trajanja, promjena korisnika, ugovaratelja, načina plaćanja premije, instrumenta plaćanja premije, adrese.  

 10. Dižem kredit i moram sklopiti policu osiguranja života. Da li je ona ista kao i ona sklopljena u osiguravajućem društvu.

  To je ista polica osiguranja života s tom razlikom što se ista vinkulira u korist banke (za vrijeme trajanja kredita) - te vam tijekom razdoblja trajanja kredita, u većini slučajeva, zamjenjuje jamca. 

 11. Do koje se godine života osiguranika najduže može isplaćivati mjesečna renta?

  Isplata mjesečne rente može trajati najkasnije do 75. godine života osiguranika. 

 12. Je li moguće ugovoriti osiguranje na osigurani iznos veći od 30.000 eur bez liječničkog pregleda?

  Osiguranje je moguće ugovoriti bez liječničkog pregleda samo ukoliko osiguranik dostavi liječničku dokumentaciju ne stariju od 6 mjeseci ovisno da li se radi o malom ili velikom liječničkom pregledu

 13. Mogu li se uz CROATIA STIPENDIJU ugovoriti dopunska osiguranja?

  Uz policu CROATIA STIPENDIJA može se ugovoriti dopunskog osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz uvjet da osiguranik ima 14 i više godina.

 14. Što je privremena osigurateljna zaštita?

  To je razdoblje osigurateljnog pokrića od zaprimanja ponude i plaćenog predujma do početka osiguranja, kada osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja. Privremena osigurateljna zaštita odgovara u ponudi navedenom osiguranom iznosu za doživljenje, ali ne može biti veća od kunske protuvrijednosti 10.000 eur i na snazi je samo ako je osiguranik u vrijeme podnošenja ponude bio u potpunosti sposoban za rad i ako nije bio na liječenju ili liječničkoj kontroli, ili bolovao od neke bolesti, ili se bavio zanimanjem ili sportom koji bi priječili primitak u osiguranje. Ako je ponuđeno više osiguranja na život iste osobe, gornja granica ukupnog privremenog pokrića ne može biti veća od kunske protuvrijednosti 10.000 EUR-a.

 15. Mogu li se i pod kojim uvjetima obnoviti police koje su stornirane zbog neplaćanja premije?

  Polica se može obnoviti na pisani zahtjev Ugovaratelja, najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka mjeseca za koji je plaćena posljednja premija. Da bi se polica obnovila mora biti plaćena sva dospjela premija. 

 16. Koliko godina se može uplaćivati premija ukoliko se ista plaća u obrocima?

  Premija se može plaćati od 5 do 20 godina. 

 17. Koliko može biti trajanje isplate mjesečne rente?

  Trajanje isplate može biti od 2 do 10 godina. 

 18. Što se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika po Štednom osiguranju djece?

  Sukladno zakonskoj regulativi nije moguće osigurati za slučaj smrti osobe mlađe od 14 godina te se u slučaju smrti osiguranika vrši povrat ukupno uplaćene premija.

 19. Koja se minimalna premija Štednog osiguranje djece može ugovoriti?

  Minimalno se može ugovoriti premija 180 EUR godišnje, odnosno 1.000 EUR jednokratno.

 20. Koja se dopunska osiguranja mogu ugovoriti uz Štedno osiguranje djece?

  Uz Štedno osiguranje djece može se ugovoriti dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja.

 21. Da li netko drugi bez znanja roditelja može ugovoriti policu štednog osiguranja djece?

  Štedno osiguranje djece može ugovoriti bilo koja osoba koja ima interes da djetetu uplaćuje osiguranje, ali roditelj odnosno staratelj potpisom na ponudi mora dati suglasnost za isto.

 22. Može li se premija životnog osiguranja Krug Života platiti odjednom?

  Premija se ne može uplatiti jednokratno, već se može uplaćivati godišnje ili u ispodgodišnjim obrocima (polugodišnje, kvartalno i mjesečno). 

 23. Mora li se osigurani iznos potrošiti na troškove pogreba?

  Osiguranim iznosom isplaćenim za slučaj smrti osiguranika po polici osiguranja Kruga života korisnik može raspolagati prema vlastitim potrebama. Iako je svrha police uglavnom osiguravanje sredstava za pokrivanje troškova pogreba osigurani iznos može se iskoristiti i u druge svrhe.

 24. Imam već policu osiguranja od Croatia osiguranja d.d., što ako mi banka ne želi prihvatiti već postojeću policu osiguranja?

  Ukoliko Vaša postojeća polica osiguranja odgovara uvjetima kredita - Banka je dužna da kao instrument osiguranja povrata kredita prihvatiti policu osiguranja. Napomena: Banka je dužna da kao instrument osiguranja povrata kredita prilikom zaključivanja ugovora o kreditu prihvati police osiguranja osiguravajućeg društva po izboru korisnika kredita.

 25. Je li mi takvo osiguranje života isplativo?

  Osiguranje života ne može spriječiti nastanak osiguranog slučaja, ali u slučaju najtežeg čini obitelj financijski zbrinutom.

 26. Koliko godina se može uplaćivati premija ukoliko se ista plaća u obrocima?

  Premija se može plaćati od 5 do 20 godina. 

 27. U slučaju rođenja djeteta, nudi li Croatia osiguranje nudi određeni bonus ili slično?

  Sukladno uvjetima za osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, Osiguratelj isplaćuje majci ili ocu, ujedno Osiguraniku po ugovoru o osiguranju života, naknadu za opremu novorođenog djeteta rođenog u vrijeme trajanja osiguranja u visini 2,5% od osiguranog iznosa za doživljenje. Naknada se isplaćuje za jedno dijete pod uvjetom da je trudnoća započela nakon početka osiguranja i da je predviđeni termin poroda, utvrđen od strane ovlaštenog liječnika, bio najmanje 9 (devet) mjeseci od dana početka osiguranja.

  Naknada će se isplatiti i za prijevremeno rođeno dijete ako je iz relevantne medicinske dokumentacije vidljivo da je predviđeni termin poroda trebao biti najmanje 9 (devet) mjeseci od dana početka osiguranja.

  Naknada se isplaćuje u navedenom iznosu, bez obzira na broj rođene djece.
  Ako je ugovoreno uzajamno osiguranje, a Osiguranici su roditelji djeteta, Osiguratelj je u obvezi naknadu za opremu prvog rođenog djeteta isplatiti majci i ocu djeteta, svakom po 1,25% od osiguranog iznosa za doživljenje.

 28. Da li se može ugovoriti osiguranje za slučaj prijeloma ruke, noge i sl.?

  Uz osiguranje života moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Po završenom liječenju liječnik cenzor ocjenjuje trajni invaliditet, sukladno Tablicama za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedica nesretnog slučaja. 

 29. Je li životno osiguranje „sigurno“?

  Da. Sredstva uložena u životno osiguranje zakonskim su instrumentima maksimalno zaštićena pa stoga vam se jamči isplata ugovorenog iznosa.

 30. Što je to polica života vezana uz investicijski fond?

  Investicijsko osiguranje života osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja. Isto je kombinacija police životnog osiguranja CROATIA osiguranja d.d. i ulaganja najvećeg dijela sredstava u fondove. Ovaj proizvod pruža pokriće u slučaju smrti te mogućnost ostvarenja prinosa, a ugovaratelj osiguranja mora biti spreman i na moguće gubitke.

 31. Što ukoliko smrt osiguranika nastupi neposredno nakon ugovaranja osiguranja?

  Ukoliko smrt osiguranika nastupi tijekom 2 godine od početka osiguranja osigurani iznos neće biti isplaćen već će se isplatiti prikupljena matematička pričuva. 

 32. Do koliko godina starosti se može ugovoriti polica Krug života?

  Krug života mogu ugovoriti osobe od 18 do 70 godina starosti. 

 33. Na koji način je moguće plaćati ugovorenu premiju?

  Plaćanjepremije nastojali smo prilagoditi različitim afinitetima i mogućnostima pa jetako premiju osiguranja života moguće plaćati jednokratno, godišnje iliispodgodišnje. Ispodgodišnje plaćanje podrazumijeva plaćanje u polugodišnjim,kvartalnim ili mjesečnim obrocima, a što se tiče instrumenta plaćanjaugovaratelj može birati između plaćanja putem uplatnice, ustegom od plaće,trajnim nalogom, virmanom ili nekim sličnim oblicima plaćanja.
 34. Do koje godine osiguranikovog života najduže može trajati polica Riziko Plus?

  Riziko Plus polica najduže može trajati do 75 godine života osiguranika.

 35. Što ukoliko ugovaratelj nije više u mogućnosti plaćati premiju?

  Ukoliko ugovaratelj nemože dalje plaćati premiju osiguranja, Croatia osiguranje nudi rješenja kao što su: smanjenje premije, skraćenje trajanja, uzimanje zajma u visini otkupne vrijednosti police, mirovanje police (kapitalizacija) s mogućnošću obnove. Postoji i mogućnost otkupa police no bitno je napomenuti da je otkup najnepovoljnije rješenje jer je to u biti prijevremeni raskid ugovora, a ne osigurani slučaj.

 36. Postoji li mogućnost obnove, otkupa i kapitalizacije Riziko Plus police?

  Riziko Plus policu nije moguće obnoviti, otkupiti ili kapitalizirati.

 37. Postoji li mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja uz Riziko Plus policu?

  Uz Riziko Plus policu moguće je ugovoriti sljedeća dopunska osiguranja:
  •dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda)
  •dopunsko osiguranje malignih bolesti
  •dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja

 38. Što znači otkup osiguranja? Zašto se u nekim slučajevima ne isplati otkupiti osiguranje?

  Otkup osiguranja nije osigurani slučaj i u pravilu je uvijek nepovoljan za ugovaratelja osiguranja. Otkup se vrši temeljem Tablice otkupnih vrijednosti koja je sastavni dio police osiguranja. Kod otkupa bitno je da se isplaćuje otkupna vrijednost police.  

 39. Da li je moguće napraviti prijenos police životnog osiguranja na drugu osobu?

  Moguće je mijenjati ugovaratelja osiguranja i korisnike, a navedene promjene je moguće dogovoriti u poslovnici ili kod pribavitelja osiguranja.

 40. Što je potrebno učiniti u slučaju nastanka osiguranog slučaja?

  U slučaju nastupa osiguranog slučaja osiguranik odnosno korisnik po polici treba se javiti u najbližu poslovnicu ili kod pribavitelja. Prikupljenu dokumentaciju vezanu za prijavu osiguranog slučaja potrebno je preporučeno poslati na adresu CROATIA osiguranje d.d., Sektor za upravljanje naknadama šteta, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb ili predmetnu dokumentaciju osobno predati na adresu Ivana Drmića 3.

 41. Da li se po polici životnog osiguranja može koristiti porezna olakšica?

  Poreznu olakšicu nije moguće koristiti po polici životnog osiguranja.

 42. Kako se određuje premija osiguranja i osigurani iznos?

  Visina premije ovisi o želji i platežnoj moći, odnosno mogućnostima ugovaratelja. Za svaki proizvod postoji određena minimalna premija osiguranja. Osigurani iznos ovisi o pristupnoj dobi osiguranika, zdravstvenom stanju, trajanju osiguranja i visini premije.

 43. Na koje trajanje je moguće ugovoriti Riziko Plus policu?

  Riziko Plus polica se može ugovoriti na trajanje osiguranja od 1 do 30 godina.

 44. Postoji li mogućnost nasljeđivanja mjesečne rente u slučaju smrti osiguranika / korisnika?

  Postoji, u slučaju smrti osiguranika obveze definirane uvjetima osiguranja se isplaćuju korisniku osiguranja za slučaj smrti. 

 45. Na koje načine mogu plaćati policu životnog osiguranja i mogu li naknadno promijeniti način plaćanja?

  Premiju osiguranja života moguće je plaćati godišnje, polugodišnje, tromjesečno ili mjesečno. Način plaćanja premije je moguće promijeniti na skadenci plaćanja police.

 46. Do koje se godine života osiguranika najduže može isplaćivati mjesečna renta?

  Isplata mjesečne rente može trajati najkasnije do 30. godine života osiguranika.

 47. Koja je donja a koja gornja granica životne dobi kad se može ugovoriti polica osiguranja života?

  Policom osiguranjaživota mogu se osigurati zdrave osobe različitih pristupnih dobi, ovisno ovrsti police koja se ugovara. Tako policu osiguranja života za slučaj smrti idoživljenja mogu ugovoriti osobe od navršene 14. godine života do navršenih 65.godina života, policom štednog osiguranja djece osigurati se mogu djeca od 91.dana (3 mjeseca) do isteka 13. godine. Policu osiguranja života vezanu zainvesticijske fondove mogu ugovoriti osobe od navršene 18. godine života do navršenih65. godina života. Program rentnog osiguranja prilagođen je i mlađoj i starijojpopulaciji.
 48. Tko se može osigurati?

  Odgođena renta namijenjena je osiguranicima od 30 dana do 20 godina starosti. Neodgođena renta namijenjena je osiguranicima od 14 do 28 godina starosti.

 49. Na koje trajanje se može ugovoriti polica Life Invest?

  Life Invest je moguće ugovoriti na fiksno trajanje osiguranja od 5 godina.

 50. Kolika je minimalna premija osiguranja Life Invest?

  Minimalna premija iznosi 1.000 EUR i plaća se jednokratno prilikom ugovaranja osiguranja.

 51. Kada je moguć otkup Life Invest osiguranja?

  Otkup je moguć najranije po završetku prve osigurateljne godine. Datum otkupa je uvijek 8. (osmi) radni dan koji slijedi datumu zaprimanja zahtjeva Ugovaratelja kod Osiguratelja. Otkupna vrijednost police odgovara vrijednosti referentnog broja udjela. Vrijednost referentnog broja udjela obračunava se po cijeni udjela investicijskog fonda koja je vrijedila na datum otkupa.

 52. Gdje je moguće pratiti prinose i cijenu udjela HPB Obvezničkog fonda?

  Prinose i kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda možete pratiti na web stranici www.hpb-invest.hr

 1. Koja je optimalna / najbolja uplata u fond?

  Optimalna uplata je 5.000 kn godišnje (417 mjesečno) kako bi se ostvarilo pravo na maksimalna državna poticajna sredstva u iznosu od 750 kn.

 2. Mora li član aktivirati mirovinu iz III. stupa istovremeno kad odlazi u mirovinu iz I. i II. stupa?

  Ne mora. Član može aktivirati mirovinu i prije i nakon odlaska u mirovinu iz I. i II. stupa.

 3. Može li osoba koja je već u mirovini iz I. stupa štedjeti u III. stupu?

  Može

 4. Može li se prekinuti s uplatama?

  Ovo je dobrovoljna štednja i član može prekidati i nastavljati s uplatama kada i koliko želi bez da o tome obavještava DMF.

 5. Da li su sredstva na računu nasljedna?

  Sredstva na računu su nasljedna.

 6. Kada član može početi koristiti sredstva i može li dobiti odjednom sva sredstva?

  Član može početi koristiti sredstva s navršenih 50 godina života. Sva sredstva odjednom može dobiti samo u slučaju kada na računu ima manje od 10.000 kn. U ostalim slučajevima bira model isplate koji mu najbolje odgovara.

 7. Plaća li se porez prilikom isplate mirovine?

  Porez na dohodak od osiguranja od 12% (i prirez ako ga ima) plaća se samo u slučaju uplate Poslodavca do 6.000 kuna godišnje i to isključivo na iznos koji je uplatio Poslodavac, ne na osobne uplate, ne na DPS ni na prinos fonda. Porez se ne uplaćuje odjednom.

 8. Može li Poslodavac koristiti sredstva koja su na računu člana / djelatnika, a za kojeg je on uplaćivao?

  Ne može. Iako Poslodavac uplaćuje na račun djelatnika, sredstva na računu osobno su vlasništvo člana.

 9. Može li istovremeno na račun u fondu uplaćivati i Poslodavac i član osobno?

  Može. Uplatitelj može biti i Poslodavac i član i netko treći.

 10. Može li se istovremeno štedjeti u više fondova?

  Može. Osoba može biti član više fondova no samo u jednom može ostvariti pravo na DPS.

 1. Da li je u po osiguranju Gubitka kartice u slučaju otuđenja novca uslijed razbojništva ili razbojničke krađe obavezna prijava MUP-u?

  Naravno, pisana potvrda o prijavi događaja nadležnoj policijskoj postaji jedna je od isprava koja se treba dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu osigurnine.

 2. Koliki je ukupan iznos koji može biti isplaćen unutar godine dana u osiguranju?

  Agregatni limit po polici iznosi 20.000,00 kn.

 3. Osiguranik prijavljuje gubitak torbe u kojoj su se nalazili novčanik, kartica, ključevi i dokumenti. Što je u pokriću?

  Osiguraniku će se naknaditi trošak izrade novih ključeva (najviše do 2.500,00 kn), trošak izdavanja nove kartice (najviše do 115,00 kn), te trošak izdavanja novih dokumenata (najviše  do 750,00kn). Torba i novčanik nisu u pokriću, budući gubitak nije pokriven nego  protupravno oduzimanje (krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa) od strane treće osobe a ne gubitak.

 4. Da li je potrebno ugovarati policu osiguranja za svaku karticu posebno?

  Ne, sve kartice (kreditne ili debitne) na kojima je navedeno ime i prezime Osiguranika su u pokriću sa jednom ugovorenom policom osiguranja.

 5. Osiguranik prijavljuje gubitak VISA kartice međutim na njoj je i učinjen trošak u iznosu od 95,00 kn kojeg Osiguranik također prijavljuje. Što je u pokriću?

  Osiguraniku će se naknaditi trošak izdavanja nove kartice do najviše 115,00 kn i trošak učinjen zlouporabom izgubljene kartice u iznosu od 95,00 kn (a najviše do 375,00 kn jer sukladno zakonu o platnom prometi Banka pokriva troškove učinjene zlouporabom iznad 375,00 k ).

 6. Koje je teritorijalno pokriće osiguranja od Gubitka kartice?

  Osiguranje pokriva slučajeve nastale na teritoriju Europske unije.

 1. Što ako iskaznica u određenoj ustanovi ne prolazi?

  Ako zbog tehničkog ili nekog drugog razloga zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu, odnosno ne provede autorizaciju CO se obvezuje isplatiti osiguraniku, odnosno ugovaratelju osiguranja, ugovorene troškove temeljem priloženog računa, u roku od najviše 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Obrazac za povratom plaćenih troškova je moguće pronaći na Web stranici Croatia osiguranja uz koji se prilaže originalni račun kako bi se mogla izvršiti refundacija sredstava. 

 2. Može li se drugo liječničko mišljenje dobiti za sve bolesti ili samo za 5 bolesti čije se troškovi liječenja osiguravaju?

  Usluga drugog liječničkog mišljenja može se koristiti za za bilo koje kritično, kronično ili degenerativno stanje uključujući bolesti koje imaju učinak na sposobnosti koje su potrebne za normalno vođenje svakodnevnog života uz uvjet da se radi o novim bolestima, a koje su nastale nakon isteka karence.

 3. U kojim bolnicama u svijetu se može obaviti liječenje po polici Best doctors+ ?

  Ne postoji popis medicinskih ustanova u kojima se obavlja liječenje, Best Doctors pronalazi ustanovu najbolju za određeno liječenje ili terapiju u ovisnosti od konkretnog slučaja.

 4. Unutar koliko dana će osiguranik dobiti termin za traženu uslugu?

  Osiguratelj se obvezuje putem zdravstvenog savjetnika ugovoriti pregled osiguraniku u što kraćem primjerenom roku. Primjerenim rokom za ugovaranje usluge na kraju osigurateljne godine ili osigurateljnog razdoblja smatra se rok od najviše 15 dana uz uvjet da usluga bude obavljena unutar trajanja osiguranja. Iznimno, ako Osiguratelj ne može ugovoriti traženu uslugu za vrijeme trajanja osiguranja, osiguranik ima pravo na obavljanje te usluge unutar ugovorne zdravstvene mreže i nakon isteka osiguranja.

 5. Da li se u toku trajanja osiguranja može odabrati drugi program (npr. ugovoren je BALANCE, može li se ugovoriti COMFORT?

  Tijekom trajanja osigurateljnog razdoblja nije moguće mijenjati ugovoreno pokriće.

 6. Da li se pregledi na koje osiguranik ima pravo po odabranom programu moraju obavljati samo u ugovornim zdravstvenim ustanovama CROATIA osiguranja ili mogu otići obaviti uslugu i u neku drugu ustanovu koja nema ugovor sa CROATIA osiguranjem, te da li u tom slučaju osiguranik ima pravo na povrat plaćenih troškova?

  Osiguranici koriste ugovorene medicinske usluge obraćajući se zdravstvenom savjetniku Osiguratelja koji za osiguranika ugovara vrstu i vrijeme pregleda odnosno pretrage u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi. Zdravstveni savjetnik šalje uputnicu u suradnu zdravstvenu ustanovu kojom naručuje obavljanje dogovorene usluge. Ako je osiguranik neku uslugu obavio izvan zdravstvene mreže Osiguratelja, Osiguratelj će mu nadoknaditi najviše do 80% cijene usluge prema Cjeniku Osiguratelja, uz uvjet da se radi o nužnim medicinskim uslugama i ako Osiguratelj ne može pružiti ugovorenu uslugu u primjerenom roku ili u slučaju smanjene dostupnosti ugovornih zdravstvenih ustanova.

 7. Da li se sistematski može napraviti u ustanovi prema odabiru osiguranika ili to mora biti isključivo CROATIA poliklinika?

  Sistematski pregled se u pravilu obavlja u CROATIA poliklinikama, a ukoliko bi se time umanjila dostupnost zdravstvene zaštite zbog udaljenosti ili vremena obavljanja usluge,  sistematski pregled je moguće obaviti i u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama u dogovoru sa zdravstvenim savjetnikom Osiguratelja.

 8. Može li se ugovoriti neograničena B lista za individualna osiguranja?

  Za individualna osiguranja B listu je moguće ugovoriti samo do ugovorenog limita od dva pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka u svakoj osigurateljnoj godini.

 9. Gdje se može koristiti iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja CO?

  U  svim  zdravstvenim  ustanovama  u  kojima  se  plaća  participacija,  a  imaju  ugovor  s  HZZO-om  u  Republici Hrvatskoj.

 10. Može li se ugovaranjem dopunskog ostvariti dodatnu pogodnost?

  Osiguranici ostvaruju popust 5% za jednokratno plaćanje, pogodnosti kroz članstvo u programu vjernosti Dobra prilika te popuste na sve usluge u CROATIA poliklinikama u Zagrebu, Splitu, Puli i Koprivnici (15-25%).

 11. Koji je postupak prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja u CO?

  Osiguranik osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod postojećeg Osiguratelja sukladno njihovim uvjetima i zatim ugovara policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u Croatia osiguranju d.d., na koju se ne primjenjuje karenca od 15 dana ukoliko od isteka stare police i početka nove police nije prošlo više od 30 dana.

 1. Kada se može očekivati isplata osigurnine?

  Kada se dogodi osigurani slučaj , osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana , računajući otkad je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. Ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan. Ako iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u roku od četrnaest odnosno trideset dana osiguratelj je dužan bez odgađanja  isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.  
 2. Kako se utvrđuje visina osigurnine?

  Štetu utvrđuju i procjenjuju zajedno osiguranik i osiguratelj,odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. Iznos naknade koju je osiguratelj obvezan isplatiti ne može biti veći od stvarne štete koju je osiguranik pretrpio na osiguranoj imovini, neovisno o tome što je svota osiguranja veća od stvarne štete. Pravovaljane su odredbe ugovora kojima se naknada ograničuje na manji iznos od iznosa štete. Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda iz zemlje iznos štete utvrđuje se s obzirom na vrijednost koju bi imali u vrijeme ubiranja, ako nije drugačije ugovoreno.

 3. Informatička firma želi svojim kupcima računalo osigrati od strujnih udara, krađe. Da li je to moguće i kako?

  želimo Vas izvjestiti da se računala mogu osigurati od opasnosti strujnog udara u skladu sa "Uvjetima za osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti" Croatia osiguranja d.d. Isto tako računala se mogu osigurati i od krađe u skladu sa "Uvjetima za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojstva"Croatia osiguranja d.d. Ukoliko osoba ugovara osiguranje tuđe robe i pojavljuje se u svojstvu ugovaratelja osiguranja, tada obavezu plaćanja premije osiguranja ima ugovaratelj osiguranja, a prava sa osnove police osiguranja ostvaruje osiguranik (vlasnik robe).

 4. Koji dokumenti su potrebni za osiguranje dopunskog rizika klizanja tla kod osiguranja kuća?

  Prilikom upita molimo dostavite aktualne fotografije objekta sa svih strana i okolnog terena iz kojih je jasno vidljivo stanje objekta, eventualna oštećenja i nagib terena.

 5. Koje su informacije potrebne za osiguranje pojedine vrste životinja?

  Potrebne informacije su:
  •vrsta životinja
  •kategorija
  •broj komada
  •način držanja
  •vrijednost životinje (pojedinačna ili po kg na ulazu i izlazu)
  •trajanje tova - osiguranja

 6. Kako utvrditi prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje prema Mjeri M-17?

  Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

 7. Koji su podaci potrebni za utvrđivanje iznosa osiguranja?

  Površina (u ha), vrsta poljoprivredne kulture, prinos/ha, cijena/kg.

 8. Na koji način se utvrđuje premija osiguranja?

  Mjesto osiguranja - razred opasnosti, razred osjetljivosti pojedine poljoprivredne kulture po rizicima.

 9. Kod kojih je poljoprivrednih kultura obavezan doplatak za gubitak kvalitete uslijed ostvarenja osiguranog rizika?

  Jabuka, kruška, breskva, stolno grožđe.

 10. Koliko komercijalnog popusta mogu primijeniti kod osiguranika?

  Ovisno o tehničkom rezultatu osiguranika od 10% do 30%.

 1. Idemo na put. Kako mogu sklopiti policu putnog osiguranja bez odlaska u poslovnicu?

  Policu možete ugovoriti iz udobnosti svojeg doma putem našeg Webshopa https://webshop.crosig.hr/ip/Putno/PutnoOsiguranjeDo45Dana.aspx.
  Osnovna prednost police putnog zdravstvenog osiguranja je što ona predstavlja sredstvo plaćanja liječničke usluge i skrbi u inozemstvu.

 2. Postoji li ograničenje za ugovaranje proizvoda Kasko AUTO PUT vezano za godinu proizvodnje vozila?

  Postoji ograničenje, ovo osiguranje se može ugovoriti za vozila do 12 godina starosti.

 3. Kako se ugovara kasko AUTO PUT?

  Kasko AUTO PUT se ugovara na polici putnog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja.

 4. Može li se uz policu putnog osiguranja sklopiti i dodatna polica osiguranja?

  Da. Uz putno zdravstveno osiguranje mogu se ugovoriti dodatni rizici: osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje prtljage, osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje privatne odgovornosti, Kasko autoput, Croatia asistencija.

 5. Koje se putno osiguranje može sklopiti obzirom na broj osiguranih osoba?

  Putno osiguranje može se sklopiti kao pojedinačno, obiteljsko i grupno putno osiguranje.

 6. Koje nastale troškove opravdane s medicinskog stajališta pokriva putno osiguranje?

  Putno osiguranje pokriva troškove pregleda liječnika (uključujući i kućnu posjetu), troškove od liječnika propisanih lijekova, hospitalizaciju u bolnici ili na klinici, prijevoz vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice, prijevoz u mjesto prebivališta s prethodnom suglasnošću osiguratelja ako se iz opravdanih zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti u mjesto svog prebivališta na način na koji je prvotno namjeravao, te prijevoz umrlog u mjesto prebivališta označenog u polici.

 7. Koji rizik pokriva kasko AUTO PUT?

  Kasko AUTO PUT pokriva sljedeće rizike: prometna nesreća, krađa vozila, pad predmeta na vozilo, požar, udar groma, tuča, oluja i snježna lavina.

 8. Na koji način je moguć prihvat osoba starijih od 70 godina koje ne putuju u grupi u putno zdravstveno osiguranje?

  Za osobe starije od 70 godina do zaključno 80. godine starosti koje ne putuju u grupi premiju određuje stručni Sektor. Osigurani iznosi za osobe starije od 70 godina uvijek su 5.000 eur za slučaj bolesti i 7.500 eur za slučaj nezgode neovisno da li putuju u grupi ili ne.

 9. Za koga se ugovara obiteljska polica putnog zdravstvenog osiguranja?

  Obiteljska polica ugovara se za članove uže obitelji. Članovima uže obitelji razumijeva se osiguranik, osiguranikov bračni drug (uključujući i vanbračne zajednice) i njihova djeca do 28. godine starosti.

 10. Po kojoj tarifi je moguće osigurati osobe za vrijeme poslovnih putovanja u inozemstvo?

  Osobe na poslovnim putovanjima do 45 dana (prisustvovanje poslovnim sastancima, seminarima, tečajevima, stručnim simpozijima ili sajmovima) osiguravaju se po turističkoj tarifi.

 11. Što pokriva doplatak za kronične bolesti?

  Ako je posebno ugovoreno i plaćena doplatna premija te ako je koja od kroničnih bolesti dovela osiguranika u stanje zbog kojeg mu je bila pružena hitna medicinska pomoć zbog spašavanja života, osiguratelj će pokriti nužne troškove medicinske intervencije vezane uz spašavanje života do ugovorenog iznosa za slučaj bolesti. Druge medicinske usluge, tretmane i pomagala za kojima nastane potreba povodom takve intervencije, osiguratelj ne nadoknađuje.

 1. Što pokriva obvezno osiguranja odgovornosti?

  Obvezno osiguranje je zakonom propisano, limit je 3.500.000 kn i pokrivene su štete koje osiguranik uporabom brodice / jahte, svojom odgovornošću, počini trećim osobama (tjelesne ozljede / narušavanje zdravlja / smrt).

  Trećim osobama NE smatraju se osobe koje se nalaze na plovilu kojim je prouzročena šteta ili na drugom plovilu.

 2. Što pokriva dobrovoljno osiguranje odgovornosti?

  Dobrovoljno osiguranje uključuje štete prema trećima, putnicima, posadi, troškove onečišćenja i troškove vađenja podrtine drugog plovila do definiranog limita po događaju. S obzirom da obvezno osiguranje ne uključuje većinu navedenog, preporuka je ugovarati dobrovoljno osiguranje odgovornosti.

 3. Koje vrste ugovora o osiguranju robe u prijevozu postoje?

  Kod domaćeg ili međunarodnog prijevoza osiguranje se može ugovoriti sklapanjem:
  •Pojedinačne police osiguranja - jednim ugovorom osigurava se pojedinačna točno određena pošiljka robe koja se prevozi na određenoj relaciji,
  •Generalne police osiguranja - jednim ugovorom osigurava se veći broj pošiljaka koje su u ugovoru određene samo u općim crtama.

  Visina premije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, pakiranju, usputnim pretovarima, vrijednosti robe, širini pokrića i vrsti prijevoznog sredstva.

 4. Koja je osnovna razlika između pokrića "svi rizici" i "osnovni rizici"?

  Pokriće "svi rizici" - osiguranjem su pokriveni svi rizici gubitka ili oštećenja robe osim šteta isključenih iz osiguranja, te dopunskih rizika (krađa i neisporuka i manipulativni rizici).

  Pokriće "osnovni rizici" - osiguranjem su pokrivene samo imenovane opasnosti npr. prometna nezgoda prijevoznog sredstva, požar, elementarne nepogode, eksplozija i razbojstvo.

 5. Koji se dopunski rizici mogu osigurati, a koji nisu obuhvaćeni standardnim "svi rizici" pokrićem?

  Ako je to posebno i izričito ugovoreno i navedeno u polici osiguranjem se mogu obuhvatiti i rizici koji ovise o prirodnim svojstvima robe, čimbenicima koji nisu u izravnoj vezi sa samim prijevozom ili o posebnim karakteristikama pojedine vrste roba (npr. kvar robe, samozapaljenje, smrzavanje, odmrzavanje, curenje i rasipanje sipke ili tekuće robe, korozija, rizik moljca i žiška, napuhavanje konzervi i sl.)

 6. Što na kargo polici osiguranja kod trajanja osiguranja znači pojam "od skladišta do skladišta"?

  Vrijeme trajanja putovanja se određuje u kojem trenutku, fazi izvršenja putovanja osiguranje započinje odnosno prestaje. Trajanje nošenja rizika utvrđeno je mjestom početka i mjestom završetka putovanja jer se putovanje mora obaviti uobičajenim pravcem i uobičajenom brzinom, a isto se ugovara klauzulama:
  •od početka do završetka osiguranja
  •od ukrcaja do iskrcaja
  •od preuzimanja robe od strane vozara do njene predaje
  •od skladišta do skladišta

 7. Jesu li rizici rata i štrajka pokriveni kargo osiguranjem?

  Ratni rizici (rat, građanski rat, revolucija, pobuna, ustanak, zarobljavanje, zapljena, zadržavanje, zaostale mine, torpeda, bombe i sl.) i rizici štrajka (štrajk, radnički nemiri i sl.) isključeni su iz standardnog pokrića. U pokriće ih je moguće uključiti ugovaranjem primjene posebnih klauzula uz nadoplatu premije osiguranja.

 8. Koji su to rizici koji su najčešće isključeni iz pokrića osiguranja robe u prijevozu?

  Izrazom "isključeno iz osiguranja" označavamo rizike koje nije moguće osigurati na pravno valjan način zbog:
  •zakonskih propisa o osiguranju
  •zakonskih propisa koji se odnose na pravni posao
  •temeljenih načela društvenog uređenja i morala
  •koje je pravno dopušteno osigurati, ali su iz osiguranja isključeni ugovornim odredbama (npr. neodgovarajuće prijevozno sredstvo/pakiranje i sl.)

 9. Može li osigurana svota biti jednaka, niža ili viša od vrijednosti osiguranog predmeta?

  Da, može. U osiguranju isto nazivamo:

  Puno osiguranje – ukoliko je osigurana svota jednaka vrijednosti osigurane stvari to je puno osiguranje. Kod ovako utvrđene svote osiguranja isplaćuje se puni iznos osiguranja.

  Podosiguranje – ukoliko je osigurana svota manja od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta to je podosiguranje. Naknada štete u slučaju potpunog gubitaka isplaćuje se do osigurane svote, a kod djelomičnih šteta nadoknađuje se razmjerno odnosu između osigurane svote i stvarne vrijednosti osiguranog predmeta.

  Nadosiguranje – ukoliko je osigurana svota viša od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta to je nadosiguranje. U slučaju potpunog gubitka šteta se nadoknađuje samo do stvarne vrijednosti osiguranog predmeta.

 10. Bavim se uvozom sirove kave u rasutom stanju. Zanima me cijena osiguranja za robu koja putuje pomorskim brodom na relaciji Brazil–Gioia Tauro–Rijeka, te kamionom od Rijeke–Zagreba. Vrijednost robe je 350.000,00 EUR, a količina 3.300 tona.

  Kako bi osiguratelj izdao policu osiguranja uvijek je potrebno dostaviti potpune podatke po prijavi robe u međunarodnom prijevozu. Podaci u prijavi za osiguranje robe odnose na: vrstu robe, vrstu pakiranja, broj i težina koleta, relacija prijevoza (od-do-preko) a) brodom - ime broda, datum ukrcaja u brod, šifra kontejnera b) ostalim prijevoznim sredstvima (kojim), posebne okolnosti prijevoza (usputno skladištenje -gdje), osigurana svota i rizici osiguranja. Premijska stopa prema vašem upitu iznosi 1,0 % na osiguranu vrijednost pošiljke. Ukupna premija iznosi 3.500,00 EUR. Osiguranje je pruženo prema institucijskim klauzulama ICC A (svi rizici).  
 11. Da li podliježem obvezi sklapanja ugovora o osiguranju za inozemnu jahtu?

  Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, vlasnik inozemne brodice odnosno jahte koja ulazi u teritorijalno more RH mora imati važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete koju uporabom brodice odnosno jahte može nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja, osim ako ne postoji drugo odgovarajuće jamstvo za naknadu štete ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.  
 12. Osigurao bih novu robu prozore (staklo i aluminijski okviri) za željeznička vozila koju izvozim za Englesku. Roba se prevozi u kamionu, u sanducima, i vrijednost robe je 48.000,00 EUR. Koliko će me koštati osiguranje i mogu li osigurati i svoja potraživanja?

  Pod međunarodnim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki koje prelaze državnu granicu, ili je prate carinski dokumenti, ili se prevozi po međunarodnoj prijevoznoj ispravi ili faktura pošiljke glasi na stanu valutu. U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznog sredstva. Kako se radi o osjetljivoj robi koju izvozite premijska stopa iznosi 0,5% na osiguranu vrijednost pošiljke, odnosno 240,00 EUR. Osiguranjem su pokriveni „svi rizici" fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama Općih uvjeta za osiguranje robe u međunarodnom prijevozu  
 13. Imam trgovačko poduzeće koje se bavi kupnjom i prodajom robe na domaćem tržištu. Kako mogu osigurati rizike gubitka i uništenja robe u prijevozu?

  Osiguranje robe koja se prevozi unutar naše zemlje je osiguranje domaćeg transporta. Osiguranje pokriva sve gubitke i oštećenja na robi koja nastanu u tijeku osiguranog prijevoza uslijed nastanka osiguranog slučaja.
 14. Je li moguće plovilo osigurati samo za vrijeme određenog putovanja ?

  Ugovor o pomorskom osiguranju može se sklopiti za određeno putovanje. U tom slučaju se plovilo osigurava dok traje plovidba od polazišne do odredišne luke, koje se navode na ugovoru odnosno polici osiguranja.  

 15. Što uključuje Osiguranje brodica i jahti ?

  Ovo nije „all risks“ pokriće, u osiguranje su uključene samo štete koje se mogu svesti pod jedan od imenovanih rizika: plovidbena nezgoda, vremenska nepogoda, udar munje, potres, požar, eksplozija, krađa, n

 16. Mogu li osigurati gubitak najamnine prilikom iznajmljivanja jahte?

  Osiguranje gubitka najamnine za vrijeme nemogućnosti korištenja plovila u komercijalne svrhe možemo ponuditi kako slijedi:
  · osigurana svota je iznos 14-dnevne prosječne cijene najma
  · premijska stopa iznosi 2,16% od osigurane svote, uz franšizu od 3 dana, a 7 dana je ugovoren broj dana po štetnom događaju
  · premijska stopa iznosi 5,1% od osigurane svote, uz franšizu od 3 dana, a 14 dana je ugovoren broj dana po štetnom događaju. Npr. Osigurana svota iznosi 6.000,00 EUR. Premija može iznositi 129,60 EUR ili 306,00 EUR. Uvjet za osiguranje gubitka najma je polica kasko osiguranja plovila kod naše osiguravajuće kuće.

 17. Imam mjenjačnicu koju bih želio osigurati uslijed rizika provalne krađe i razbojstva. Koje vrste osiguranja mi možete ponudite i pod kojim uvjetima?

  Croatia osiguranje d.d. nudi slijedeće rizike osiguranja mjenjačnica uslijed rizika provalne krađe i razbojstva:  
  Osiguranje financijskih sredstava u poslovnom prostoru osiguranika Osiguranim slučajem se smatra fizički gubitak, fizičko oštećenje ili uništenje financijskih sredstava (novac, vrijednosti i vrijednosni papiri) uslijed ostvarenja rizika provalne krađe i razbojstva za vrijeme dok se financijska sredstva nalaze u:  
  a) spremniku financijskih sredstava (blagajni/trezoru određenog stupnja otpornosti mjerljivog prema CEN-TC europskim mjerama)
  b) manipulaciji na blagajni, šalteru i uplatno-isplatnim mjestima  
  Oštećenje poslovnog prostora i sadržaja Osiguranim slučajem se smatra fizički gubitak, fizičko oštećenje ili uništenje uređaja i opreme koji se nalaze unutar poslovnog prostora osiguranika uslijed ostvarenja rizika provalne krađe i razbojstva ili pokušajem da se ta djela izvrše, odnosno vandalizmom ili zlonamjerno učinjenom štetom prilikom ostvarenja navedenog rizika, pod uvjetom da je Osiguranik vlasnik tih uređaja i opreme ili odgovora za takav gubitak ili oštećenje.    Gubitak ili oštećenje financijskih sredstava u prijevozu/prijenosu Osiguranim slučajem se smatra fizički gubitak, fizičko oštećenje ili uništenje financijskih sredstava Osiguranika uslijed ostvarenja rizika provalne krađe i razbojstva za vrijeme dok se financijska sredstva nalaze u prijevozu/prijenosu na rizik Osiguranika.Uvjeti osiguranja i limit novca u prijenosu/prijevozu ovise o tome da li Osiguranik rabi torbu sa bojanjem novčanica ili naoružanu pratnju zaštitara.   
  Uvjet koji prethodi osigurateljevoj obvezi naknade štete za sve navedene rizike je da se Osiguranik pridržava svih pozitivnih Zakonskih propisa u RH važećih u trenutku nastanka štetnog događaja te da u provedbi posla rabi određeni sustav tehničke i mehaničke zaštite.

 18. Vlasnica sam umjetnina koje će se iz Zagreba kamionom prevesti u Beč radi nadolazeće izložbe. Prijevoznik je sa vašom kućom sklopio ugovor o osiguranju prijevozničke odgovornosti. Budući su umjetnine velike vrijednosti, interesira me jesam li ugovorom o osiguranju prijevozničke odgovornosti potpuno zaštićena?

  Ugovor o osiguranju prijevozničke odgovornosti štiti isključivo interese prijevoznika, a ne vlasnika robe koja je preuzeta na prijevoz. Budući se u vašem primjeru radi o međunarodnom prijevozu, za pitanja odgovornosti za štetu biti će mjerodavne odredbe međunarodnih konvencija koja u određenim slučajevima isključuju ili ograničavaju odgovornost prijevoznika za štete na robi nastale za vrijeme prijevoza. Radi navedenog, radi zaštite vaših interesa savjetujemo vam da kao vlasnica predmetnih umjetnina sklopite ugovor o osiguranju robe.    
 19. Koja je dokumentacija potrebna za Osiguranje brodica i jahti ?

  Plovilo je osigurano samo dok je upisano u očevidnik lučke kapetanije / upisano u registar i dok ima valjanu ispravu o sposobnosti za plovidbu. Svi potrebni podaci za brodice nalaze se u Plovidbenoj dozvoli, a za jahte u Upisnom listu i Svjedodžbi o sposobnosti jahte za plovidbu.

 20. Posjedujem jahtu Dorado 32, godina proizvodnje 2007., 2 Yanmar motora po 191 kW, osigurana vrijednost iznosila bi 1.470.996,00 Kn

  Godišnja premija iznosi 11.767,97 Kn i uključuje osiguranje odgovornosti za štete nanijete trećim osobama i njihovoj imovini nastale uslijed  sudara, udara, prema putnicima, te zbog zagađivanja mora do limita osigurane svote, te smrt ili tjelesna povreda trećih  (OBVEZNO OSIGURANJE) do limita 3.500.000,00 kuna. Franšiza iznosi 1% od osigurane svote. Period korištenja mora biti točno upisan u policu zbog popusta koje osiguratelj odobrava.  
 21. Da li kao vlasnik brodice s motorom snage 20 KS (14,70 kW) moram imati policu obveznog osiguranja odgovornosti prema trećim osobama?

  Niste u obvezi posjedovati policu obveznog osiguranja odgovornosti prema trećim osobama. Obveznici su prema čl.68 Zakona o obveznom osiguranju u prometu (NN 151­­­­/05) vlasnici brodica sa snagom motora preko 15 kW. 
 22. Poštovani! Vlasnik sam gumenog čamca (snage 29 kW) registriranog u Trogiru. Interesira me premija za godišnje obvezno osiguranje i cijena kasko osiguranja za krađu plovila ako je njegova tržišna vrijednost cca. 3.000,00 EUR i što sve takvo osiguranje pokriva?

  Premija obveznog osiguranja iznosi 180,00 Kn. Kasko osiguranje za godinu dana uz osiguranu svotu od 3.000,00 EUR iznosi 87,00 EUR za plovila do 5 godina starosti; 90,00 EUR za plovila 6 do 10 godina starosti; 99,00 EUR za plovila 11 do 15 godina starosti. Pokriće prema pravilima za osiguranje brodica «svi rizici» obuhvaća - plovidbenu nezgodu (sudar, udar, nasukanja, potonuće itd.); elementarnu nepogodu; požar; eksploziju; nezgode pri izvlačenju i porinuću; krađu cijele brodice ili ugrađenog motora i provalnu krađu iz zatvorenog prostora (vanbrodski motor na postolju mora biti osiguran lokotom ili slično).
 23. Kombijem prevozim plazmu ekran TV, fotokopirni i telekomunikacijski uređaj iz Zagreba za Osijek u vrijednosti 150.000,00 kn. Što mi je potrebno za osiguranje i koliko bi ono koštalo?

  Za izdavanje pojedinačne police osiguranja potrebno je dostaviti specifikaciju cjelokupne pošiljke sa vrijednošću robe koja se prevozi, te popuniti i ovjeriti prijavu za osiguranje pošiljaka u tuzemnom prijevozu. Podaci u prijavi za osiguranje pošiljaka su: ime, naziv i sjedište osiguranika, matični broj, podaci o pošiljci (naziv i vrsta robe, opis i vrsta pakiranja, broj koleta i težina), relacija prijevoza (od-do-preko), prijevozno sredstvo (koje), datum otpreme, osigurana svota i rizici osiguranja.   Premijska stopa prema vašem upitu iznosi 0,15 % na osiguranu vrijednost pošiljke. Ukupna premija iznosi 225,00 kn. Osiguranjem su pokriveni „svi rizici" fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama Općih uvjeta za osiguranje prijevoza robe po pojedinačnoj polici.
 24. Koja je razlika brodice i jahte?

  Brodica je plovni objekt duljine veće od 2,5m, manje od 12 m, ukupne snage veće od 5 kW. Jahta je plovni objekt duljine veće od 12 m, za prijevoz maksimalno 12 putnika.

 25. Ako se generalna polica sklapa na duže vremensko razdoblje koliko maksimalno može iznositi bonus, a koliko malus?

  Osiguratelj svake godine obračunava Osiguraniku bonus/malus uzimajući u obzir njegov individualni osigurateljno-tehnički rezultat ostvaren nakon prve godine i zbirno za sve godine tijekom trajanja osiguranja, a gledajući postotak likvidiranih šteta u odnosu na neto tehničku premiju. Maksimalna stopa malusa koja se primjenjuje temeljem izračuna tehničkog rezultata iznosi 100%, a bonusa 21% (osim ako nije drugačije ugovoreno).

 26. Može li se kod kargo osiguranja ugovoriti franšiza i koja se najčešće ugovara?

  Može se ugovoriti franšiza. Tarifa predviđa ugovaranje odbitne franšize. Odbitna franšiza je iznos kojim Osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ako je šteta ispod iznosa franšize, Osiguranik ne ostvaruje nikakvu naknadu, a ako je šteta iznad iznosa franšize, tada se uvijek od štete odbija iznos franšize. Kod odbitne franšize Osiguranik nikada ne može ostvariti naknadu štete u punom iznosu. Uz posebna odobrenja i procjenjujući rizik može se odobriti i ugovaranje drugačije franšize (integralne ili agregatne franšize) ili samopridžaja.

 27. Na koju je svotu osiguranja osigurana roba u prijevozu?

  Pošiljka je osigurana na fakturnu vrijednost (ako je izdana faktura), odnosno na stvarnu / tržišnu vrijednost na početku osiguranja (ako se radi o pošiljci za koju se ne izdaje faktura). 

 28. Vlasnik sam tvrtke/obrta koja se bavi prijevozom tereta u domaćem i međunarodnom prijevozu. Koja dokumentacija mi je potrebna za izdavanje ugovora/police prijevozničke odgovornosti u domaćem i međunarodnom prijevozu i što se njime osigurava?

  Za izdavanje ugovora/police potrebna je sljedeća dokumentacija:   

  - Za tvrtku: kopija upisa tvrtke u sudski registar, kopije knjižica teretnih vozila i prikolica ·

  - Za obrt: kopija obrtnice i kopije knjižica teretnih vozila i prikolica .  

  Ovim Ugovorom osigurava se odgovornost osiguranika kao prijevoznika za dokazani potpuni ili djelomični fizički gubitak ili oštećenje te za zakašnjenje u isporuci stvari, stvarno preuzetoj na prijevoz s odgovarajućom osiguranikovom prijevoznom ispravom ili ugovorom.  

 29. Koja je osnovna razlika između Pravila za osiguranje jahte A i Pravila za osiguranje jahte C ?

  Osiguranje jahti pruža se po pravilima za osiguranje jahte A i C, koje se razlikuju po širini pokrića. Naime, sukladno Pravilima za osiguranje jahti A u pokriće je potpuni gubitak jahte, djelomične štete, troškovi i nagrada za spašavanje, iz isključenja navedena u imenovanim pravilima. Kod osiguranja jahti po pravilima za osiguranje C, u pokriću je potpuni gubitak, troškovi i nagrade za spašavanje, uz isključenja navedena u imenovanim pravilima te je iz pokrića isključena krađa otimačina i piraterija.     
 30. Može li vlasnik plovila biti više osoba?

  Ako imamo više vlasnika / osiguranika potrebno ih je navesti na polici, te navesti u kojem omjeru su vlasnici plovila. Isti podaci moraju odgovarati podacima iz Plovidbene dozvole / Svjedodžbe o sposobnosti / Upisnika.

 31. Jesu li uključene štete nastale uslijed najma plovila?

  Ukoliko je u pripadajućoj dokumentaciji plovila navedena namjena - najam, isto mora biti navedeno na polici i štete su uključene.

 32. Koji se popusti mogu ugovoriti?

  Ukoliko osiguranik ima uvjete za odobravanje navedenih popusta, isti se mogu ugovoriti: popust na flotu, popust zbog neimanja šteta, popust zbog čuvanja plovila u marini / lučici, popust zbog nekorištenja plovila cijelu godinu i popust zbog kontinuiteta obnove.

 33. Može li se proširiti pokriće za sudjelovanje na treninzima / regatama i prijevoz plovila kopnom?

  Sve navedeno se može uključiti primjenom posebnih klauzula uz nadoplatu premije osiguranja.

 34. Jesu li rizici rata i štrajka pokriveni osiguranjem brodica i jahti ?

  Ratni rizici i rizici štrajka isključeni su iz standardnog pokrića. U pokriće ih je moguće uključiti ugovaranjem primjene posebnih klauzula uz nadoplatu premije osiguranja.

 35. Koji su rizici isključeni iz pokrića Osiguranja brodica i jahti ?

  Iz osiguranja su isključene štete: nastale namjerom ili krajnjom nepažnjom osiguranika, zbog mane / nesposobnosti plovila, uslijed krijumčarenja / zabrane trgovine i sl., zbog neizvršenih popravaka ranijih šteta, uslijed nuklearne eksplozije / radijacije, uslijed konstrukcijskih grešaka, uslijed neodržavanja, zapuštenosti, hrđe, korozije...

 36. Što podrazumijeva pokriće pogonskih šteta?

  Pokriće uključuje posljedične štete uslijed loma i kvara pogonskih strojeva, osovine ili vijka nastalih tijekom pogona uzrokovane skrivenom manom ili zamorom materijala.

  Jahte u osnovnom pokriću imaju pogonske štete ugovorene, a kod brodica uključenje pogonskih šteta mora biti posebno ugovoreno i naznačeno na Polici.

 37. Na koju vrijednost se osigurava brodica ili jahta?

  Ukoliko vrijednost plovila nije ugovorena između ugovaratelja i osiguravatelja, ista predstavlja stvarnu / tržišnu vrijednost. Preporuka je vrijednost raspodijeliti na trup / stroj / opremu, te vrjedniju opremu popisati s pripadajućim vrijednostima. Za fizičke osobe ugovara se vrijednost s uključenim PDV-om, a za pravne osobe bez PDV-a.

 38. Zašto je bitno pregledati plovilo?

  Pregledom plovila procjenitelj definira kolika je stvarna / tržišna vrijednost plovila pojedinačno za trup / stroj / opremu, te vrjedniju opremu posebno specificira s pripadajućim vrijednostima.

  U slučaju djelomičnog oštećenja, naknađuju se šteta u visini razumnih troškova nužnih za popravak i dovođenje u prvotno stanje bez odbitka novo za staro, ali ne iznad osigurane svote definirane po raspodjeli.

 39. Može li se ugovoriti osiguranje bez franšize?

  Odbitna franšiza primjenjuje se kod djelomičnih šteta i obvezna je uz kasko osiguranje brodica i jahti. Uobičajeno se primjenjuje franšiza definirana u relativnom iznosu od 1% (minimalna franšiza iznosi 350,00 kn) i primjenjuje se na svaku pojedinu vrijednost (trup / stroj / oprema specificirana s pojedinačnim vrijednostima). U toj varijanti, sudjelovanje osiguranika u šteti je manje jer se postotno primjenjuje franšiza na specificirane vrijednosti.

 1. Zašto na nekim policama postoji ograničenje za osobe starije od 65 godina?

  Osobe starije od 65 godina ne mogu se osigurati za rizik bolesti (smrt uslijed bolesti, iznenadna smrt uslijed bolesti, teško bolesna stanja). Tim osobama moguće je ponuditi pokriće po osnovnim rizicima do zaključno 75 godina. 

 2. Koliki je iznos povreda na radu u slucaju opeklina 1. i 2. stupnja?

  Kod osiguranja nezgode utvrđuje se trajni invaliditet premaTablici invaliditeta, koja je sastavni dio uvjeta osiguranja te temeljem medicinske dokumentacije i pregleda osiguranika kod našeg liječnika cenzora. Kod opeklina postotak invaliditeta ovisi o veličini površine kože koja je zahvaćena,  o dubini ožiljaka te eventualnim funkcionalnim smetnjama nakon opekotine.
 3. Prilikom osiguranja kategorije OSIGURANJE ŠPORTAŠA OD POSLJEDICA NESRETNOGA SLUČAJA - da li imate osiguranje za športaše padobranskog jedrenja (paragliding).

  Športaši padobranskog jedrenja (paragliding) mogu se osigurati od posljedica nesretnog slučaja kao članovi kluba. U tom slučaju ugovaratelj osiguranja je klub, a moraju se osigurati svi članovi kluba. Ukoliko se radi o športašu profesionalcu, osiguranje se može sklopiti individualno uz prethodno popunjavanje ponude za osiguranje. Osiguranje se može sklopiti za slučaj smrti i trajnog invaliditeta, te dnevne naknade za liječenje u bolnici, kao posljedice nesretnog slučaja
 4. Kako možemo osigurati dijete od posljedica nesretnog slučaja?

  Za dijete možete ugovoriti individualno osiguranje, preko škole ili ga uključiti u osiguranje članova kućanstva (osiguravaju se svi članovi obitelji koji zajedno žive). Postoje različite kombinacije osiguranih rizika, visine osiguranih iznosa, a time i premije, pa Vas molimo da se za ponudu osiguranja obratite našoj najbližoj poslovnici.

 5. Koliko je dana potrebno od dana dostave potrebne dokumentacije da se isplati šteta po osnovu kolektivnog osiguranja tvrtke, ako je djelatnik te tvrke poginuo?

  Rok za isplatu štete je 14 dana od kada je prikupljena sva dokumentacija potrebna za utvrđivanje osigurateljne obveze i njene visine uz uvjet da je ugovaratelj platio svu dospjelu premiju osiguranja.

 6. Molim uvid u tablicu invaliditeta prema kojoj se određuje trajni invaliditet po nesretnom slučaju?

  Tablica invaliditeta sastavni je dio uvjeta osiguranja koji se uručuju ugovaratelju prilikom sklapanja osiguranja. Uvjete osiguranja s pripadajućom tablicom invaliditeta možete dobiti od ugovaratelja ili u našim poslovnicama.  

 7. Moje dijete je palo i slomilo ruku. Imamo li pravo na naknadu iz osiguranja koje smo uplatili preko vrtića? Prijelom ruke se dogodio u nedjelju navečer kod kuće.

  U pravilu polica osiguranja nezgode djece pokriva rizike trajnog invaliditeta, troškova pogreba i dnevne naknade odnosno dnevne naknade za liječenje u bolnici. Ukoliko je policom ugovoren rizik loma kosti osigurateljna obveza postoji.

 8. Postoji li naknada štete ukoliko je prilikom nesretnog slučaja osigurana osoba preminula, a bio je prisutan alkohol u krvi?

  Ukoliko mislite na policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) osigurateljna obveza postoji za osobe koje su bile pod utjecajem alkohola ukoliko je koncentracija alkohola u organizmu bila manja od 0,8 promila za vozače, a za ostale manje od 1 promila, kao i u slučaju ako alkoholizirano stanje osiguranika nije bilo u uzročno-posljedičnoj vezi s nastankom nezgode, bez obzira na koncentraciju alkohola.

 9. Želim ugovoriti osiguranje od nezgode za svoju obitelj od četiri člana. Djeca su u dobi od dvije i deset godina.Molim vas da mi pobliže objasnite uvjete i koja bi bila cijena premije.

  Možemo Vamponuditi osiguranje članova kućanstva od posljedica nesretnog slučaja. Policase može ugovoriti samostalno ili u okviru obiteljskog paketa (zajedno sosiguranjem stana/kuće, autokaska i dr.osiguranja). Obzirom postoje raznevarijante rizika i visina osiguranih svota, molimo da za ponudu osiguranjakontaktirate našu filijalu ili agenciju.
 10. Je li osiguranje djece u vrtićima zakonska obveza i u kojem se to zakonu može naći?

  Osiguranje od nezgode djece u vrtićima nije zakonska obveza već dobrovoljno osiguranje.

 11. Kada se može očekivati isplata osigurane svote?

  Osiguratelj isplaćuje osiguranu svotu odnosno odgovarajući dio ili ugovorenu dnevnu naknadu osiguraniku odnosno korisniku osiguranja u roku od 14 dana nakon što se utvrdi obveza kao i visina obveze. 
 12. Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?

  Korisnikza slučaj smrti osiguranika utvrđuje se policom osiguranja. Za slučaj invaliditeta korisnik osiguranja je uvijek sam osiguranik. U slučajusmrti osiguranika, ugovoreni osigurani iznos isplaćuje se osobi određenoj napolici. Korisnik može biti određen imenom ili srodstvom (bračni drug, djeca,roditelji...). Ukoliko korisnik nije izričito određen ugovorom o osiguranju,osigurani iznos se isplaćuje zakonskim nasljednicima. Korisnik je dužanpodnijeti dokaz o svojem pravu na primanje osigurane svote (rodni list,vjenčani list, rješenje o nasljeđivanju). Osiguranik može tijekom trajanjaosiguranja u svakom trenutku promijeniti korisnika za slučaj smrti.
 13. Da li autobusi koji voze u pravcu Zapadne Evrope imaju policu osiguranja putnika koja ima istu vrijednost kao i u Hrvatskoj ili se to tretira drugačije , recimo u Njemačkoj u slučaju nezgode autobusa a samim tim i putnika? Da li oštećeni u autobusu imaju pravo na naknadu?

  Svi autobusi registrirani u RH moraju imati ugovoreno obavezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja. Osiguranje obuhvaća domaći i međunarodni promet. Minimalni osigurani iznosi su određeni zakonom: 40.000 kn za slučaj smrti i do 80.000 kn za slučaj trajnog invaliditeta. Ukoliko ste doživjeli nezgodu za vrijeme vožnje, od prijevoznika zatražite podatke o polici osiguranja i prijavite nezgodu kod osiguravajuće kuće s kojom je ugovoreno osiguranje.
 14. Da li polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja pokriva i slučajeve profesionalne nesposobnosti za rad ?

  Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja pokriva osnovne rizike: trajni invaliditet uslijed nezgode i smrt od nezgode, a dodatno se mogu ugovoriti i drugi rizici npr. rizik dnevne naknade za privremenu nesposobnost za rad, dakle naknada za vrijeme bolovanja (ali samo ukoliko se radi o posljedici nezgode, a ne i bolesti). Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta. Slučajevi profesionalne nesposobnosti za rad osiguravaju se putem državnog zavoda za zaštitu zdravlja na radu.  
 15. Do kada se može predati zahtjev za odštetu tj. kada predmet odlazi u zastaru?

  Rok za prijavu štete je 3 godine od nastanka štetnog događaja, odnosno zastara nastupa 01.01. godine koja slijedi po isteku tri godine od događaja.
 16. Zanima me koje su mogućnosti osiguranja djece članova sportskog kluba, recimo od povreda na treninzima i utakmicama? Koji su uvjeti i na koji način se takva vrsta osiguranja može napraviti za veću grupu djece?

  Postoji mogućnost osiguranja djece članova sportskog kluba od posljedica nesretnog slučaja, kako za vrijeme treninga i natjecanja tako i u svakodnevnom životu. Za ponudu osiguranja molimo da se obratite našoj Vama najbližoj poslovnici ili agenciji.
 17. Da li se osiguranje od nezgode ugovoreno uz policu kasko osiguranja priznaje kao prilog na osnovu kojega ostvarujem popust u obiteljskom paketu ?

  Osiguranje nezgode na polici kasko osiguranja priznaje se kao prilog obiteljskom paketu  
 18. Može li se osigurati osoba koja se bavi rizičnim zanimanjem ili sportom?

  Za rizična zanimanja i rizične sportove (pirotehničari, mineri, kaskaderi, ronitelji, podvodni  snimatelji, piloti i letačko osoblje te osoblje podmornica, zaštitari, profesionalni sportaši) kondicije za prihvat u osiguranje određuje stručni Sektor. Predefiniranim policama isti su isključeni  iz pokrića odredbama primjenjujućih uvjeta osiguranja.

 19. Ukoliko osiguranik nastrada u prometnoj nezgodi, da li mu se isplaćuje i ugovoreni rizik smrti uslijed nezgode?

  U slučaju nastupa osiguranog slučaja smrti uslijed prometne nezgode osiguratelj je istodobno u obvezi isplate osiguranog iznosa i za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja.

 20. Poštovani,zanima me koliko iznosi naknada u slučaju isplate štete zbog stradavanja u prometu s posljedicama trajnog invaliditeta? Koliko je novca na polici koji se isplaćuje za takve slucajeve, ako je važno napomenuti da je stradao suvozač, a vozač je u potpunosti kriv. Očekujem vaš odgovor,i hvala lijepa.

  Suvozač ima pravo naknade po 2 osnova: - po osiguranju autoodgovornosti po polici vozila koje je skrivilo nezgodu - po dodatnom osiguranju nezgode vozača i putnika na polici autoodgovornosti ili kaska vozila u kojem je suvozač bio u trenutku nezgode (ako je to dodatno osiguranje ugovoreno).

 21. Postoji li mogućnost da naplatim štetu, ako sam imala nezgodu na radu ali poslodavac nije platio premiju za godinu u kojoj je podnesen zahtjev za naplatu štete,ali je plaćena premija za godinu kad se nezgoda i dogodila?

  Načelno, ukoliko je osiguranje još na snazi, provjerava se plaćenost dospjele premije prije isplate svake štete. Kako bismo mogli konkretnije odgovoriti na Vaš upit potrebno je da nam dostavite podatke o ugovaratelju osiguranja (Vašem poslodavcu).
 22. Zanima me da li kod osiguranja od nesretnog slučaja osigurana svota ovisi o uplaćenoj premiji?

  Da, kod osiguranja nezgode u pravilu premija ovisi o visini osiguranih iznosa. 

 23. Možete li mi pomoći savjetom? Suprug je na poslu od strane stranke, kao službena osoba fizički napadnut (pokušaj davljenja). Trenutno je na bolovanju i ima liječničku dokumentaciju, svjedoke nemilog napada ... Kao djelatnik poduzeća je osiguran kod Vas. Zanima me postoji li mogućnost namirenja štete za pretrpljeni strah psihičku traumu?? Unaprijed hvala na odgovoru!

  Budući niste naveli u kojem poduzeću je Vaš suprug zaposlen te kojom policom je osiguran ne možemo vam dati konkretan odgovor. Ukoliko se radi o polici kombiniranog kolektivnog osiguranja djelatnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) to osiguranje ugovara se za osigurane rizike: smrti od nezgode, smrti zbog bolesti te trajnog invaliditeta. Za trajni invaliditet postoji obveza ako je nesretni slučaj prouzročio trajne posljedice u smislu gubitka nekog organa ili gubitka funkcije nekog organa, djelomično ili potpuno.

 1. Koja su osnova pokrića u paketu A mPODUZETNIK ?

  Osnovna pokrića:
  Osiguranje od požara i prekida rada
  Osiguranje od izljeva vode
  Osiguranje od poplave

 2. Na koji način se utvrđuje premija osiguranja u Poljoprivrednom paketu?

  Mjesto osiguranja - razred opasnosti, razred osjetljivosti pojedine poljoprivredne kulture po rizicima.

 3. Koji podaci su potrebni za utvrđivanje iznosa osiguranja u Poljoprivrednom paketu?

  • Površina (u ha)
  • vrsta poljoprivredne kulture
  • prinos/ha
  • cijena/kg.
 4. Kod kojih je poljoprivrednih kultura obavezan doplatak za gubitak kvalitete uslijed ostvarenja osiguranog rizika?

  Jabuka, kruška, breskva, stolno grožđe.

 5. Koja su osnova pokrića u B paketu mPODUZETNIK?

  Osnovna pokrića:
  Osiguranje od požara i prekida rada
  Osiguranje od izljeva vode
  Osiguranje od provalne krađe
  Osiguranje od loma stakla
  Osiguranje od poplave

 6. Koja su dodatna pokrića u paketu B mPODUZETNIK?

  Dodatna pokrića birate ukoliko želite osiguranje od:
  - javne odgovornosti
  - odgovornosti prema djelatnicima
  - nezgode za djelatnike
  - loma zaslona mobitela

 7. Zašto obiteljska polica?

  Obiteljska polica omogućava zaključivanje svih vrsta osiguranja jednom policom u vlastitom domu dolaskom našeg predstavnika.

 8. Što je obiteljski paket osiguranja?

  Obiteljski paket osiguranja Vam omogućava izbjegavanje višestrukog zaključivanja pojedinih polica.

 9. Koja su dodatna pokrića u paketu A mPODUZETNIK?

  Dodatna pokrića birate ukoliko želite osiguranje od:
  - javne odgovornosti
  - odgovornosti prema djelatnicima
  - nezgode za djelatnike
  - loma zaslona mobitela

 1. Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?

  Korisnik za slučaj smrti osiguranika utvrđuje se policom osiguranja. Za slučaj invaliditeta korisnik osiguranja je uvijek sam osiguranik. U slučaju smrti osiguranika, ugovoreni osigurani iznos isplaćuje se osobi određenoj na polici. Korisnik može biti određen imenom ili srodstvom (bračni drug, djeca,roditelji...). Ukoliko korisnik nije izričito određen ugovorom o osiguranju,osigurani iznos se isplaćuje zakonskim nasljednicima. Korisnik je dužan podnijeti dokaz o svojem pravu na primanje osigurane svote (rodni list, vjenčani list, rješenje o nasljeđivanju). Osiguranik može tijekom trajanja osiguranja u svakom trenutku promijeniti korisnika za slučaj smrti.

 2. Kada se može očekivati isplata osigurane svote po polici osiguranja od nesretnog slučaja?

  Osiguratelj isplaćuje osiguranu svotu odnosno odgovarajući dio ili ugovorenu dnevnu naknadu osiguraniku odnosno korisniku osiguranja u roku od 14 dana nakon što se utvrdi obveza kao i visina obveze. 
 3. Molim vas da mi kažete u kojem vremenskom periodu je vaša poslovnica dužna odgovoriti na Prigovor o odbijanju zahtjeva za naknadu štete od auto odgovornosti?

  Dužna je pisano odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja prigovora temeljem članka 15. stavka (2) Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti CROATIA osiguranja d.d. 

 4. Gdje mogu prijaviti nastalu štetu?

  O šteti nas najbrže možete obavijestiti online https://www.crosig.hr/hr/prijavite-stetu
  Štetu možete prijaviti u stanicama za štete koje se nalaze pri podružnicama CROATIA osiguranja. Lokacije stanica za štete s brojevima telefona možete pogledati na karti stanica za štete https://www.crosig.hr/hr/adresar/stete

 5. Što refundira kasko osiguranje u slučaju totalne štete? Da li pokriva cijenu novog auta bez obzira na to koje je godište bio auto na kojem je nastala šteta?

  Niti jedno osiguranje ne plaća odštetu u visini cijene novog automobila za automobil star pet godina.