1. Da li je moguće napraviti prijenos police životnog osiguranja na drugu osobu?

  Moguće je mijenjati ugovaratelja osiguranja i korisnike, a navedene promjene je moguće dogovoriti u poslovnici ili kod pribavitelja osiguranja.

 2. Na koje načine mogu plaćati policu životnog osiguranja i mogu li naknadno promijeniti način plaćanja?

  Premiju osiguranja života moguće je plaćati godišnje, polugodišnje, tromjesečno ili mjesečno. Način plaćanja premije je moguće promijeniti na skadenci plaćanja police.

 3. Da li je općenito moguće mijenjati parametre koje je ugovaratelj odabrao prilikom sklapanja police osiguranja života?

  Ukoliko ugovaratelj dođe u situaciju da mora ili želi promijeniti podatke s police osiguranja potrebno je da popuni tražene zahtjeve za promjenom te se javi u najbližu poslovnicu ili pribavitelju osiguranja. Moguće je smanjiti premiju osiguranja, smanjiti osiguranu svotu, smanjiti trajanje osiguranja, promjeniti korisnike osiguanja te način plaćanja premije. Ukoliko je ugovaratelj pravna osoba može se izvršiti i promjena osiguranika po polici. Također je moguće uključiti ili isključiti dopunska osiguranja po polici osiguranja života.

 4. Koje se putno osiguranje može sklopiti obzirom na broj osiguranih osoba?

  Putno osiguranje može se sklopiti kao pojedinačno, obiteljsko i grupno putno osiguranje.

 5. Može li osigurana svota biti jednaka, niža ili viša od vrijednosti osiguranog predmeta?

  Da, može. U osiguranju isto nazivamo:

  Puno osiguranje – ukoliko je osigurana svota jednaka vrijednosti osigurane stvari to je puno osiguranje. Kod ovako utvrđene svote osiguranja isplaćuje se puni iznos osiguranja.

  Podosiguranje – ukoliko je osigurana svota manja od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta to je podosiguranje. Naknada štete u slučaju potpunog gubitaka isplaćuje se do osigurane svote, a kod djelomičnih šteta nadoknađuje se razmjerno odnosu između osigurane svote i stvarne vrijednosti osiguranog predmeta.

  Nadosiguranje – ukoliko je osigurana svota viša od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta to je nadosiguranje. U slučaju potpunog gubitka šteta se nadoknađuje samo do stvarne vrijednosti osiguranog predmeta.

 6. Je li moguće plovilo osigurati samo za vrijeme određenog putovanja ?

  Ugovor o pomorskom osiguranju može se sklopiti za određeno putovanje. U tom slučaju se plovilo osigurava dok traje plovidba od polazišne do odredišne luke, koje se navode na ugovoru odnosno polici osiguranja.  

 7. Zanima me da li kod osiguranja od nesretnog slučaja osigurana svota ovisi o uplaćenoj premiji?

  Da, kod osiguranja nezgode u pravilu premija ovisi o visini osiguranih iznosa.