Zajmovi građanima po polici osiguranja života

CROATIA osiguranje d.d. odobrava zajmove fizičkim osobama (građanima) - ugovarateljima osiguranja na temelju polica osiguranja života sklopljenih s CROATIA osiguranjem d.d. koje imaju štednu komponentu tj. otkupnu vrijednost.

Za informacije o uvjetima za odobrenje zajma po konkretnoj polici osiguranja možete nas kontaktirati na e mail adresu zajmovi@crosig.hr, putem Kontakt centra na telefon 0800 1884 odnosno na e mail adresu info@crosig.hr ili se možete obratiti svom zastupniku za prodaju osiguranja.

Kontakt adresa za dostavu dokumentacije je:

CROATIA osiguranje d.d.

Služba za platni promet

Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

Preduvjeti za odobravanje zajma:

 • polica osiguranja života mora biti aktivna, a zajam se može, iznimno, odobriti i na temelju kapitalizirane police
 • ugovaratelj osiguranja je stekao po polici pravo na otkup osiguranja/police, što znači da je, prema uvjetima osiguranja, protekao određeni minimalni rok trajanja osiguranja do trenutka obrade zahtjeva za odobrenje zajma kao i da je plaćena premija osiguranja za to razdoblje
 • iznimno, zajam se može odobriti i ako nisu stečeni uvjeti za otkup osiguranja/police u slučaju kada se radi o polici osiguranja života s jednokratnom uplatom premije, koja premija je u cijelosti plaćena
 • dospjela premija osiguranja mora biti u cijelosti plaćena, a ukoliko postoji dospjela neplaćena premija unutar pričeknog roka ista se mora naplatiti iz odobrenog zajma
 • polica osiguranja života ne može biti već vinkulirana u korist treće osobe

Uvjeti korištenja zajma:

 • iznos zajma zajedno s približno obračunatim kamatama za cijelo razdoblje korištenja zajma (do dospijeća) ne može prijeći iznos otkupne vrijednosti police osiguranja života izračunate s danom obrade zahtjeva za odobrenje zajma. U izračun otkupne vrijednosti police se ne uključuju dodatne osigurane svote. Ukoliko je riječ o kunskim policama osiguranja života otkupna vrijednost se preračunava u EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obračuna.
 • zajam se nominira u EUR, realizira se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate, a naplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan dospijeća odnosno plaćanja (ako se zajam plaća prije dospijeća)
 • iznos zajma ne može biti manji od 500,00 EUR, a iznos mjesečnog anuiteta po pojedinom zajmu ne može biti manji od 50,00 EUR, sve u kunskoj protuvrijednosti
 • kamate na zajam se obračunavaju po stopi od 5,5% godišnje
 • naknada za obradu zahtjeva za odobrenje zajma se ne obračunava
 • rok korištenja zajma ne može biti duži od dana isteka police osiguranja života na temelju koje se zajam odobrava
 • zajam se može odobriti na rok od: 6 ili 12 mjeseci, odnosno maksimalno na rok od 24 mjeseca ukoliko polica ističe u tom roku, kada se vraća jednokratno po isteku navedenih rokova zajedno s pripadajućim kamatama; maksimalno pet godina, ali ne duže od isteka police, kada se vraća u mjesečnim anuitetima pri čemu zadnji anuitet treba dospjeti najkasnije dva mjeseca prije isteka police
 • instrument osiguranja povrata zajma je vinkulirana polica osiguranja života u korist CROATIA osiguranja d.d. o čemu se potpisuje izjava o vinkulaciji na kojoj potpis zajmoprimca - ugovaratelja osiguranja mora ovjeriti javni bilježnik. Trošak ovjere potpisa snosi zajmoprimac. Polica osiguranja pohranjuje se kod CROATIA osiguranja d.d. do konačne otplate zajma.
 • u slučaju kada po polici osiguranja života postoje dva osiguranika od kojih je jedan ugovaratelj osiguranja (uzajamno osiguranje) zajam se odobrava samo jednom od njih uz uvjet da osiguranik koji ne traži zajam (tj. s kojim neće biti sklopljen ugovor o zajmu) potpiše izjavu o vinkulaciji police osiguranja života i njegov potpis na izjavi ovjeri javni bilježnik
 • po isteku roka na koji je zajam odobren ili prije isteka tog roka zajmoprimcu se može odobriti novi zajam koji će se dijelom ili u cijelosti realizirati prijebojem s obvezama po prethodno odobrenom zajmu.

Dokumentacija potrebna za odobrenje zajma

Zajmotražitelj je dužan, uz popunjen zahtjev za odobrenje zajma, dostaviti:

 • policu osiguranja života temeljem koje se traži zajam sa svim dodacima
 • po potrebi dokaz o zadnje plaćenoj premiji osiguranja
 • po potrebi dokumentaciju vezanu za provedbu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Obveze zajmoprimca tokom korištenja zajma

 • zajmoprimac je u obvezi za vrijeme korištenja zajma plaćati premiju osiguranja u ugovorenim rokovima i iznosima
 • zajmoprimac je u obvezi za vrijeme korištenja zajma plaćati dospjele obveze po zajmu u ugovorenim rokovima i iznosima
 • ukoliko zajmoprimac ne bi podmirivao dospjele obveze po polici osiguranja života ili po zajmu, CROATIA osiguranje d.d. je ovlašteno provesti otkup osiguranja i svoje potraživanje naplatiti iz otkupne vrijednosti police
 • na nepravovremeno plaćene obveze po zajmu obračunavaju se zatezne kamate po zakonskoj stopi.

Dokumenti za preuzimanje