Mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja

Ovo je savršeno osiguranje. Zato i ne čudi da je i najpopularnije. Sve više i više ljudi shvaća prednosti osiguranja koje je istovremeno idealan oblik štednje i pruža osigurateljnu zaštitu tijekom cijelog trajanja ugovora.

Da bi zlatne godine bile doista zlatne i da bi vaša obitelj imala financijsku sigurnost i u najtežim trenutcima, tu je mješovito osiguranje. Osiguranje za slučaj smrti i doživljenja se doslovno isplati, jer isplata uvijek slijedi - naprosto zato što se jedan od ugovorenih slučajeva mora ostvariti.

Ovom vrstom osiguranja pokriveni su sljedeći osigurani slučajevi:

 • osigurani slučaj doživljenja
 • osigurani slučaj smrti uslijed bolesti
 • osigurani slučaj smrti uslijed nezgode.

Način uplate premije je fleksibilan, jer se fiksni iznosi premija i osiguranih iznosa, ovisno o vašim željama i mogućnostima, mogu mijenjati tijekom trajanja osiguranja. Minimalna godišnja premija je 180 EUR, a ukoliko se osiguranje ugovara uz jednokratnu uplatu, minimalna premija iznosi 2.500 EUR.

Također možete birati i valutu osiguranja koja može biti u kunama ili eurima, a iznosi ugovoreni u eurima isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Osiguranje se može ugovoriti na rok od 10 do 20 godina, a dostupno je svim zdravim osobama od navršene 14. do 65. godine života.*

*Dostupno je i starijim osobama, ali isključivo na temelju obavljenog liječničkog pregleda, tj. osigurateljne procjene rizika.

Više

Ponuda mješovitog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja: 

PREMIUM – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja

BASIC – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

EXCLUSIVE – Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije 

Povećani rizik

Prilikom obračuna premije potrebno je utvrditi je li osiguranik izložen povećanom riziku smrti na način da se bavi opasnim zanimanjem ili opasnim sportom jer u tim slučajevima treba platiti doplatnu premiju.

Koja prava po polici ima ugovaratelj?

Tijekom trajanja osiguranja ugovaratelj po polici ima sljedeća prava:

 • otkup police
 • kapitalizaciju
 • zalog
 • dobivanje predujma od osiguratelja. 

Kada je potreban liječnički pregled?

Ukoliko se osiguranje sklapa s većim osiguranim iznosima , zbog ocjene rizika osiguranik treba obaviti liječnički pregled.

Osiguranje se sklapa:

 • bez liječničkog pregleda ― do 30.000 EUR
 • uz malo liječničko izvješće ― do 40.000 EUR
 • uz veliko liječničko izvješće ― do 50.000 EUR
 • uz veliko liječničko izvješće i suglasnost Generalne direkcije ― preko 50.000 EUR.

Privremena osigurateljna zaštita

U razdoblju od zaprimanja ponude do početka osiguranja osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja koja odgovara iznosu ugovorenog iznosa za doživljenje iz ponude, ali ona ne može biti veća od kunske protuvrijednosti 10.000 EUR.

Isplata majci za rođenje djeteta

Osiguratelj isplaćuje majci ili ocu, ujedno osiguraniku po ugovoru o osiguranju života, naknadu za opremu novorođenog djeteta rođenog u vrijeme trajanja osiguranja u visini 2,5% od ugovorenog osiguranog iznosa za doživljenje pod uvjetom da je dijete rođeno poslije 9 mjeseci trajanja osiguranja.

Uz osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja može se sklopiti:

 • dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda)
 • dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS)
 • dopunsko osiguranje malignih bolesti

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) može biti:

 • Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja na jedan život
 • Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja na dva života

Uz osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja može se sklopiti:

Rječnik — pojmovi s ove stranice

1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
Izmjenjeni rizik do kojeg je došlo tijekom trajanja zaključenog ugovora o osiguranju i koji je za osiguravatelja nepovoljniji nego u trenutku zaključenja ugovora. Prema zakonu o obveznim odnosima  ugovaratelj osiguranja dužan je bez odgađanja obavijestiti osiguravatelja o povećanju rizika ako je rizik povećan nekim njegovim postupkom. Ako je do povećanja rizika došlo nezavisno od volje osiguranika, on je dužan izvjestiti osiguravatelja u roku četrnaest dana od dana kad je za to saznao. Ako je povećanje rizika toliko da osiguravatelj ne bi zaključio ugovor da je takvo stanje postojalo u času njegova zaključenja, on može raskinuti ugovor, ali ako bi osiguravatelj ipak zaključio ugovor uz neku povećanu premiju, on može ugovaratelju predložiti novu premijsku stopu. U ovom slučaju ugovor prestaje po samom zakonu ako ugovaratelj osiguranja ne pristane na novu premijsku stopu u roku četrnaest dana od primitka osiguravateljeva prijedloga o tome. Ugovor će ostati na snazi i osiguravatelj se neće moći koristiti predlaganjem nove stope premije ili raskinuti ugovor ako to ovlaštenje ne iskoristi u roku mjesec dana od dana kad je doznao za povećanje rizika ili ako još prije toga na neki način pokaže da je suglasan s produženjem ugovora (ako npr. primi premiju, isplati naknadu za osigurani slučaj koji se dogodio nakon povećanja rizika i slično). Prema Pomorskom zakoniku promjena rizika poslije zaključenja ugovora o osiguranju do koje dolazi neovisno o osiguranikovoj volji ne utječe na važenje osiguranja i obveze stranaka. Ako je zbog postupka osiguranika ili po njegovu pristanku došlo do znatnog pogoršanja rizika, osiguravatelj nije obvezan nadoknaditi štetu koja se može pripisati takvoj promjeni rizika.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja za svaku granu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici. Osigurani slučaj ne mora se desiti u jednom trenutku već može trajati neko vrijeme (npr. u zdravstvenom osiguranju). U slučaju štete osiguravatelj je u obvezi isplatiti naknadu ako je osigurani slučaj nastupio za vrijeme materijalnog trajanja osiguranja, pa i onda ako se šteta pojavila nakon isteka trajanja osiguranja. U osiguranju odgovornosti, osigurani slučaj je štetni događaj koji bi mogao imati za posljedicu zahtjev za odštetom od ugovaratelja osiguranja. Dok je rizik budući neizvjesni događaj, osigurani slučaj je već ostvareni događaj uzrokovan osiguranim rizikom. Sastoji se od uzroka i posljedice. Pod uzrokom se razumjeva osigurani rizik, a posljedica je njegova ostvarenja osigurana šteta. Za nastanak obveze osiguravatelja na isplatu osigurnine relevantni su samo oni uzroci i samo one posljedice koje su osigurane (osigurani rizici; osigurane štete). Za tu je svrhu potrebno da se ispune ove osnovne predpostavke: a) postojanje štete uzrokovane osiguranim rizikom, b) mora se raditi o osiguranoj šteti, tj. o šteti koj nije isključena iz osiguranja neovisno o tome je li posljedica osiguranih rizika ili nije. Osigurani se rizik mora ostvariti dok traje osiguranje. U pravu osiguranja vrijedi načelo nedjeljivosti osiguranog slučaja. To znači da je osiguravatelj u obvezi za štete koje su nastale zbog osiguranih rizika, neovisno o tome je li štetni događaj prestao do isteka vremena trajanja osiguranja ili poslije. Osigurana je i ona šteta koja je nastala poslije isteka osiguranja ako je njezin uzrok, ostvareni rizik, nastupio za trajanja ugovora.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

Pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su slijedeći organizacijski oblici osiguratelja: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje.

Pregled osiguranika radi utvrđivanja njegova zdravstvenog stanja ako se osigurava na veći iznos osigurane svote koja je obično limitirana u uvjetima osiguranja. Uobičajeno je da se kod velikih osiguranih svota traže dva pa i tri liječnička atesta o zdravstvenom stanju osobe na čiji život se sklapa osiguranje. Obavlja se u osiguranju osoba prije prihvaćanja osiguranika u osiguranje kao dio procesa preuzimanja rizika. Važan je zbog sprečavanja antiselekcije, pravilnog određivanja premije i ne osiguranja osoba za koje je izvjesno ili postoji velika vjerojatnost smrti ili oboljenja. Potreba za liječničkim pregledom, kao i njegov obujam ovisi o odgovorima na pitanja o osiguranikovu zdravstvenom stanju na ponudi za zaključenje ugovora o osiguranju, o vrsti osiguranja, osiguranikovoj starosti i visini ugovorenih svota. Uvjete za koje je potreban liječnički pregled definira svaki osiguravatelj. Troškove liječničkog pregleda za zaključene ugovore o osiguranju obično snosi osiguravatelj.
Zajedničko ime za osiguranje života, osiguranje rente, zdravstveno osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja gdje se osigurani rizik odnosi neposredno na život ili tijelo neke osobe.
U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.
Vrijednosni papiri koji se izdaju postojećim dioničarima na proporcionalnoj osnovi prilikom novih emisija dionica prema kojima oni imaju pravo prvokupnje novoemitiranih dionica po fiksnoj cijeni. Na taj način svaki dioničar može kupiti onaj dio nove emisije običnih dionica u kojem postotku drži glave redovne dionice poduzeća. Razlozi emisije novih dionica jesu osiguranje prava prvokupnje dionica nove emisije ako je ono određeno aktom o inkorporiranju (osnivanju), osiguranje njihova stečenog udjela u kontroli (vlasničkoj glavnici) poduzeća te osiguranjem postojećih dioničara od rizika razvodnjavanja njihova kapitala zbog emisije novih dionica po cijenama nižim od tekućih tržišnih cijena prije emisije. Sa stajališta dioničkog poduzeća osnovni je razlog emisije novih redovnih dionica s pravima smanjenje troškova emisije jer se postojeći dioničari motiviraju za uspjeh emisije, te povećanje lojalnosti dioničara prema svom poduzeću. Potencijalna opasnost emisije novih redovnih dionica s pravima leži u mogućnosti gubitaka onih dioničara koji ne iskoriste dobivena prava. Osnovne karakteristike prava jesu da su 1. instrument osiguranja prava prvokupnje, 2. izvedeni iz nove emisije redovnih dionica, 3. emitirani uz privilegiranu cijenu (nižu od tekuće tržišne cijene dionica), 4. samostalni vrijednosni papiri jer se mogu slobodno prodavati i 5. kratkoročni vrijednosni papiri jer se izdaju samo za novu emisiju redovnih dionica. Prava su tržišni vrijednosni papiri. Njihova cijena ovisi o razlici između više tržišne cijene dionica i niže fiksne cijene garantirane u pravu. Upravo ta razlika cijena redovnih dionica determinira i intrinzičnu vrijednpost prava. Kada se dionice prodaju neposredno nakon objavljivanja emisije dionica s pravima, mogu se prodati bez prava (engl. ex rights) jer ona pripadaju prijašnjem vlasniku koji je registriran u listi dioničara ili se dionice mogu prodavati s pravima (rights on), što ovisi o datumu koji određuje burza kada se dionice prodaju bez prava.
Osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranja, a osiguravatelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme, tj. kod osiguranja za slučaj smrti ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje. Karakteristika tog osiguranja su relativno male premije za visoke ugovorene svote. Obično se zaključuje za određenu svrhu, primjerice kreditno osiguranje života, osiguranje za zaštitu hipoteke, osiguranje ključnog čovjeka. Postoji više oblika osiguranja za slučaj smrti, a osnovni su konstantno osiguranje za slučaj smrti, opadajuće osiguranje za slučaj smrti i osiguranje obiteljskog prihoda. Kod osiguranja za slučaj smrti nisu uobičajene mogućnosti kapitalizacije ili otkupa osiguranja. Moguće je i doživotno osiguranje za slučaj smrti.
Osiguranje života u kojem se ugovorena svota isplaćuje na dan isteka osiguranja ako ga osiguranik doživi, a u slučaju ranije smrti osiguranika na dan smrti, na kraju godine u kojoj je osiguranik umro ili na dan isteka osiguranja ovisno o obliku zaključenog ugovora. Vrlo je značajna štedna komponenta ovog osiguranja. Moguća je kapitalizacija osiguranja, a s obzirom na nedvojbenost isplate iz tog osiguranja u određenom trenutku ova osiguranja imaju otkupnu vrijednost. Osiguranje bez sudjelovanja u dobiti, osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti i osiguranje povezano s investicijskim fondovima samo su neki oblici osiguranja za slučaj smrti i doživljenja. Danas najrazvijeniji tip osiguranja života.

Odaberite proizvod iz kategorije Životno

Ostalo iz kategorije Životno