Life Invest

Investicijsko osiguranje života s jednokratnom uplatom premije i dodatnim osiguranjem za slučaj smrti

Proizvod Life Invest nije u ponudi Croatia osiguranja od 29.10.2018.

Investicijsko osiguranje života Life Invest je osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja. Life Invest je kombinacija police životnog osiguranja CROATIA osiguranja d.d. i ulaganja najvećeg dijela sredstava u dužničke vrijednosne papire putem UCITS HPB Obvezničkog fonda. Ovaj vam proizvod pruža financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti i zaštitu vas i vaše obitelji te mogućnost ostvarenja prinosa, a ugovaratelj osiguranja mora biti spreman i na moguće gubitke.

Life Invest uključuje:

  • osigurateljni dio, kao pokriće za rizik smrti (uslijed bolesti, nesretnog slučaja ili prometne nezgode)
  • investicijski dio, koji ovisi o cijeni udjela HPB Obvezničkog fonda, i kretanje te cijene određuje novčanu vrijednost isplate

U slučaju smrti, korisnik kojeg ste naveli na polici ostvaruje: 

  • isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti uslijed bolesti + vrijednost referentnog broja udjela*
  • isplatu dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja + vrijednost referentnog broja udjela*
  • isplatu trostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti uslijed prometne nezgode + vrijednost referentnog broja udjela*

* Vrijednost referentnog broja udjela jednaka je umnošku broja udjela u HPB Obvezničkom fondu i cijene udjela HPB Obvezničkog fonda na dan vrednovanja.

Investicijski cilj HPB Obvezničkog fonda je nastojati ostvariti stabilan rast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Investicijska politika Fonda je ulaganje u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA.

Tko može ugovoriti policu Life Invest i koliko ona traje?

U pravilu policu mogu ugovoriti zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina, na razdoblje od pet godina.

Koliki je minimalni iznos ulaganja?

Minimalni iznos ulaganja je 1.000 eur, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Premija se plaća jednokratno. Uplaćena premija osiguranja umanjena za troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 5 % uplaćene premije upotrebljava se za ulaganje u investicijski fond.

Zaštitu uloženog iznosa i ostvarivanje ukupnog ciljanog prinosa ne jamče HPB Invest d.o.o., CROATIA osiguranje d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Republika Hrvatska.

Prinose i kretanje cijene udjela HPB Obvezničkog fonda možete pratiti na web stranici www.hpb-invest.hr

Dokumenti za preuzimanje

KID

Sve verzije Dokumenta s ključnim informacijama (KID) možete vidjeti ovdje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U pravilu dugoročno svotno osiguranje u kojem se ugovorena svota isplaćuje korisniku osiguranja ako osiguranik umre za trajanja osiguranja (riziko osiguranje) ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu (osiguranje doživljenja) ili u oba slučaja (mješovito osiguranje). Uz isplatu ugovorene svote moguće je ugovoriti i sudjelovanje u dobitku koji je osiguravatelj ostvario poslovima osiguranja života. Kod osiguranja doživljenja i mješovitog osiguranja moguće je u toku trajanja osiguranja napraviti otkup ili kapitalizaciju osiguranja. Postoji mnogo različitih oblika osiguranja života s obzirom na odnos trajanja osiguranja i trajanja plaćanja premije (jednokratno plaćanje premije, tijekom cijelog trajanja osiguranja ili kraće), trenutka i načina isplate ugovorene svote (u trenutku prijave smrti ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja). Posebno je velika fleksibilnost u izboru visine ugovorene svote i premije. Osiguranje života može biti na jedan život ili na više života, pojedinačno ili grupno. Cjenici se temelje na tablicama smrtnosti i aktuarskoj matematici. Pod osiguranjem života u širem smislu smatra se i osiguranje rente. Moguće je uz osiguranje života ugovoriti i dopunska osiguranja (dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, dopunsko osiguranje odricanja od premije, dopunsko osiguranje kritičkih bolesti). U razvijenim zemljama osiguranje života je gospodarski i socijalno najvažniji vid osiguranja, zbog velike akumulacije kapitala (i više od polovice ukupne premije osiguranja su premije osiguranja života) i bitnih činilaca ekonomske sigurnosti pojedinca kao člana obitelji ili poslovnog subjekta. Zbog veličine sredstava i dugoročnosti ugovora stroži je nadzor države nad osiguravateljima.

U ugovorima o osiguranju redovito se navodi iznos osiguranja, odnosno vrijednost osiguranog predmeta. Često se polica osiguranja u kojoj je navedena ugovorena vrijednost osiguranog predmeta naziva valutirana polica (engl. valued policy). Ako vrijednost nije ugovorena, izdana polica naziva se nevalutiranom policom (engl. unvalued policy), što je danas u praksi gotovo napušteno. U praksi se vrijednost osiguranog predmeta  označava tako da se u polici izričito navede da se radi o ugovorenoj vrijednosti stavljanjem riječi "so valued" (tako procijenjeno) kod robe, odnosno riječi "valued at" (procjenjeno na) kod osiguranja brodova. Najčešće će u praksi biti situacija da je vrijednost osiguranog predmeta jednaka njegovoj stvarnoj vrijednosti, ali moguća su i odstupanja od tog načela.

Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
Izdvajanje s ciljem investiranja u nematerijalnu, materijalnu i financijsku imovinuradi stjecanja koristi u budućnosti: kamate, dividende, ulozi itd. Osiguravatelji mogu ulagati u druga poduzeća koja se prodaju u postupku pretvorbe na tržištu, zatim u ona gdje žele ostvariti određeni sudjelujući interes. Ulaže se i sa svrhom poboljšanja i modernizacije materijalne podloge za rad, zatim u nove produkte, u stručnjake itd. interes od ulaganja čine kamate, dividende i dr., s ciljem poboljšanja financijskog rezultata a time i većim dividendama dioničarima osiguravateljnih društava, modernizacije sustava osiguranja, kvalitetnih stručnjaka itd.
Skup pokazatelja uspješnosti, uspoređuje financijski rezultat s investiranim novcem, prodajom i dividendnim pokrićem. Vršni princip efikasnosti poslovanja poduzeća. Traži se maksimalizacija financijskog rezultata (dobitka) u odnosu na angažirana sredstva i kapital. Drugim riječima, uz što manja angažiranja ostvariti što veći financijski rezultat. Kod nas se često koristi izraz rentabilnost za označavanje ovoga principa, a i za označavanje pokazatelja kojima se iskazuje ostvarivanje ovoga principa. Usporedba dobiti s investiranim novcem:                                               dobit koja pripada dioničarima povrat vlasničke glavnice = --------------------------------------------------- x 100                                                        vlasnička glavnica                                                                               bruto dobit + plaćene kamate povrat ukupnog kapitala prije oporezivanja = -------------------------------------------------------------                                                                         vlasnička glavnica + posuđeni novac                                                   dobit koja pripada dioničarima Usporedba dobiti s prodajom = ------------------------------------------------- x 100                                                                   prodaja Povoljniji su veći pokazatelji jer govore o isplativosti uloženih sredstava dioničara i povratu sredstava preko ostvarene dividende.                                          dobit Dividendno pokriće = ----------------------- , označava udio dividende u ukupno ostvarenoj dobiti.                                       dividenda

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
Pravna ili fizička osoba koja s osiguravateljem zaključi ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguravatelja. Za jedan ugovor može biti više ugovaratelja. U najvećem su broju slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik iste osobe. Kod nekih vrsta osiguranja, odnosno ugovora o osiguranju, ugovaratelj osiguranja i osiguranik su različite osobe. U nekim vrstama osiguranja (u osiguranjima osoba - osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i osiguranjima života) pojavljuje se i korisnik osiguranja. Korisnik osiguranja je osoba kojoj se na temelju ugovora o osiguranju isplaćuje odšteta - ugovoreni iznos kad se ostvare ugovorene opasnosti.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranja, a osiguravatelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme, tj. kod osiguranja za slučaj smrti ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje. Karakteristika tog osiguranja su relativno male premije za visoke ugovorene svote. Obično se zaključuje za određenu svrhu, primjerice kreditno osiguranje života, osiguranje za zaštitu hipoteke, osiguranje ključnog čovjeka. Postoji više oblika osiguranja za slučaj smrti, a osnovni su konstantno osiguranje za slučaj smrti, opadajuće osiguranje za slučaj smrti i osiguranje obiteljskog prihoda. Kod osiguranja za slučaj smrti nisu uobičajene mogućnosti kapitalizacije ili otkupa osiguranja. Moguće je i doživotno osiguranje za slučaj smrti.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.

Odaberite proizvod iz kategorije Životno