Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja

Teška stanja zahtijevaju posebna osiguranja.

Kako i samo ime govori, ovo osiguranje vas štiti od nastupa teško bolesnih stanja. 

Ugovaranjem ovog dopunskog osiguranja osigurani ste za slučaj nastupa teško bolesnog stanja za:

 •  ishemičnu bolest srca
 •  srčani infarkt
 •  moždani udar
 •  multiplu sklerozu
 •  Parkinsonovu bolest
 •  Alzheimerovu bolest
 •  AIDS
 •  kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 •  zatajenje jetre
 •  ankilozantni spondilitis
 •  reumatski artritis i
 •  zloćudne bolesti (rak).

Prilikom utvrđivanja premije potrebno je utvrditi je li osiguranik izložen povećanom riziku od nastupanja teško bolesnog stanja ako već boluje od neke bolesti ili obavlja rizično zanimanje koje predstavlja uvećani rizik i za koje se obračunava doplatna premija.

Ovo osiguranje u pravilu započinje i prestaje istodobno s osiguranjem života, a moguće ga je uključiti i tijekom trajanja postojećeg ili novog ugovora osiguranja života.

Osiguranje možete ugovoriti od navršene 14. do 55. godine života. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
1. dodatna premija osiguranja koju osiguranik plaća u obliku dodatka na temaljnu premiju za osiguranje naknadno prijavljenih, novonastalih ili naknadno uvećanih rizika (npr. kod osiguranja pomorskih brodova za brod stariji od 15 godina (ili tanker stariji od 10 godina) povećani rizik kompenzira se doplatnom premijom za starost broda za osiguranje broda (kasko) i za osiguranje tereta (kargo) koji se njime prevozi); 2. povećanje premije kod malih osiguranih svota za cjenike koji su rađeni na temelju podloga za veće osigurane svote; 3. iznos premije za koje se povećava premija utvrđena cjenikom zbog preuzimanja rizika koji je veći od uobičajenog (doplatak za uvećani rizik) ili zbog zahtjeva reosiguravatelja. Primjerice u osiguranju života to su tzv. podstandardni rizici koji se ocjenjuju prema posebnim dodatnim uvjetima za posebne bolesti, npr. bolesti cirkularnog sustava, endokrine i organske bolesti, odstupanja od normalne tjelesne težine i sl.; 4. povećanje premije za odobreno plaćanje u obrocima (doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije), kratkoročno osiguranje (doplatak za kratkoročno osiguranje) i sl.; 5. povećanje premije osiguranja za osiguranika ako su mu isplaćene štete veće od uplaćene premije osiguranja (tzv. negativan tehnički rezultat - malus)
Rizik s nepovoljnijim svojstvima u odnosu na prosječan rizik. Osobito u osiguranju osoba, osobe koje zbog bolesti, invalidnosti ili tjelesne težine veće od uobičajene predstavljaju veći rizik u pogledu smrtnosti ili sklonosti nesretnom slučaju. Uvećane rizike često je moguće osigurati uz veću premiju.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Životno