Dopunsko zdravstveno osiguranje

Ugovorite dopunsko zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta i na dar dobivate besplatnu B listu lijekova u prvoj godini trajanja osiguranja.

Kupite dopunsko osiguranje

Male nezgode mogu biti veliki trošak. Vaša #MozdaNece

Croatia dopunsko zdravstveno pokriva sve vrste doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju bez ograničenja:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • za specijalističke preglede
 • za dijagnostiku
 • za laboratorijske pretrage
 • za fizikalnu terapiju
 • za usluge dentalne medicine
 • za ortopedska i druga pomagala
 • za bolničko liječenje
 • za izdavanje lijeka na recept**.

Zašto ugovoriti CROATIA dopunsko zdravstveno osiguranje?

 • Pruža Vam sigurnost i financijsku zaštitu u slučaju bolesti ili nesretnog slučaja.
 • Iskaznica služi kao sredstvo plaćanja svih vrsta doplata – uključujući doplate za B listu lijekova.
 • Ostvarujete 20% popusta na usluge u CROATIA Poliklinikama u Zagrebu, Koprivnici, Splitu i Puli, izuzev usluga estetske medicine i usluga koje odrađuju vanjski suradnici.
 • Na raspolaganju vam je digitalna iskaznica koju možete pronaći u mobilnoj aplikaciji Moja Croatia.
 • Ostvarujete pogodnosti iz programa Dobra prilika.

  

*10% popusta vrijedi za police ugovorene online, a B lista lijekova je besplatna u prvoj godini korištenja.

 

Ako se ugovori uz policu dodatnog zdravstvenog osiguranja, mjesečna premija iznosi 60 kuna.         

                           

**Dodatno pokriće: uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti osiguranje doplata za dopunsku listu lijekova (B listu lijekova – dva pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu) već od 29 kuna mjesečno. 

 

Kako bi ostvarili pravo na besplatnu B listu lijekova u prvoj godini, molimo odaberite je prilikom online kupovine.

 

Uz policu dopunskog osiguranja moguće je ugovoriti neki od dodatnih programa poput:

 • osiguranja usluga dentalne medicine,
 • osiguranja drugog liječničkog mišljenja,
 • osiguranja troškova liječenja u inozemstvu
 • osiguranja online drugog liječničkog mišljenja Diagnose.me.

    

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te na temelju uputnice ili recepta, odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja upotrebljava se kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja tako da troškovi sudjelovanja izravno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

  

Cjenik svih programa


* Po programu DOP2 premija se može utvrđivati ovisno o rezultatu. Ako se premija određuje ovisno o rezultatu i ako je omjer likvidiranih naknada u razdoblju promatranja i zaračunate premije veći od 100%, za sljedeću godinu se ne primjenjuje popust od 50% na premiju. ** Uz program DOP3 obavezno se mora ugovoriti dodatni program za osiguranje doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZP-a DP14.

 

Česta pitanja i odgovori

Zašto nam je potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Svi osiguranici u obveznom zdravstvenom osiguranju stariji od 18 godina sudjeluju u troškovima za obavljene medicinske usluge u obveznom zdravstvenom osiguranju. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve doplate u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Što je karenca?

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se KARENCA (poček). Polica se može početi koristiti 16.-og dana od dana početka osiguranja. Karenca se ne primjenjuje kod obnova niti kod prelaska od drugog osiguratelja, a pod uvjetom da je osiguranik ugovorio osiguranje u roku 30 dana od dana prestanka prethodne police osiguranja. Na iskaznicama je tiskan rok valjanosti (trajanje osiguranja).

Koja je procedura prelaska od drugog osiguratelja?

Klijent osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog osiguranja kod postojećeg osiguravatelja, u skladu s njegovim uvjetima. Uz potvrdu o raskidu postojeće police, klijent ugovara policu dopunskog osiguranja Croatia zdravstvenog osiguranja.

Koje troškove za usluge dentalne medicine pokriva polica dopunskog osiguranja?

Polica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva potpuno iste doplate u dentalnoj medicini kao i polica dopunskog HZZO-a, a to su sve usluge obavljene na temelju uputnice, recepta i doznake HZZO-a.

Što se događa sljedeće osigurateljne godine? Moram li voditi brigu o isteku police?

Budući da polica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja traje do otkaza, klijent se iduće godine ne treba ni o čemu brinuti, osim ako želi promijeniti nešto u vezi sa svojom policom, primjerice, način plaćanja. Status vaše police možete provjeriti na stranici.

Što ako ustanova ne prihvati iskaznicu?

Ako zbog tehničkog ili nekog drugog razloga zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu ili ne provede autorizaciju, molimo vas da nas o tome obavijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

Ako ste platili troškove sudjelovanja, molimo vas da nam dostavite originalni račun kako bismo vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva. 

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

- Troškovi zdravstvene zaštite i lijekova iz obveznog zdravstvenog osiguranja: u visini od 20% pune cijene zdravstvene
zaštite, a koji iznos ne može biti manji od  postotka proračunske osnovice za:

 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu  zaštitu, uključivo i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije - 0,75% proračunske osnovice,
 • specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite - 1,50% proračunske osnovice,
 • ortopedska i druga pomagala utvrđena  osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala - 1,50% proračunske osnovice,
 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu  zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i fizikalna medicina i rehabilitacija u kući - 0,75% proračunske osnovice po danu,
 • liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu HZZO-a,
 • troškove bolničke zdravstvene zaštite - 3,01% proračunske osnovice po danu,
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti - 30,07% proračunske osnovice,
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina - 15,03% proračunske osnovice. u visini od 0,30% od proračunske osnovice za:
 • zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu
  HZZO-a,
 • izdavanje lijeka po receptu.

- pokriće troškova s B liste lijekova ukoliko je ugovoreno Osiguranje doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a (DP14)

Dodatno se može ugovoriti:

 • Osiguranje dentalnih usluga (DP2)
 • Osiguranje drugog liječničkog mišljenja (DP5)
 • Osiguranje troškova liječenja u inozemstvu (DP6)
 • Osiguranje drugog liječničkog mišljenja Diagnose.me (DP15) 

Što nije pokriveno osiguranjem

- troškovi zdravstvene zaštite i lijekova s obvezne liste lijekova (A liste) koji su pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem odnosno koji se u cijelosti osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

- troškovi zdravstvene zaštite i lijekova koji nisu pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem 

Koje su moje obveze

• platiti premiju osiguranja u rokovima i na način koji je ugovoren za cijelo vrijeme trajanja osiguranja
• tijekom osiguranja pisanim putem izvijestiti osiguratelja o promjeni adrese stanovanja i mjestu plaćanja premije
• vratiti iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja po prestanku osiguranja
• prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti i podatke koji su od značaja za ocjenu rizika i sklapanje ugovora

Ograničenja pokrića

 • Može se ugovoriti samo za osobe koje imaju status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i koje nisu oslobođene plaćanja doplate.

 • Gubitkom statusa osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja osoba gubi status osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 • Osiguratelj ne pokriva troškove sudjelovanja utroškovima zdravstvene zaštite nastalih prije isteka karence – 16-tog dana u 00,00 sati, računajući od dana koji je u polici osiguranja označen kao dan početka osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija ili prvi obrok premije. Odredba o karenci se ne primjenjuje kod obnove (produljenja trajanja) ugovora o osiguranju.

 • Ukoliko je ugovoreno osiguranje doplata za lijekove s dopunske liste HZZO-a pokriće je ograničeno na 2 pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu lijeka u svakoj osigurateljnoj godini.

Zemljopisni opseg pokrića

 • Republika Hrvatska

 • Kada se ugovori dodatni program Osiguranje troškova liječenja u inozemstvu (DP6) nema teritorijalnog ograničenja (pokriven cijeli svijet).

Kada i kako platiti osiguranje

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja za svaku osigurateljnu godinu unaprijed u ugovorenom roku.
Plaćanje premije može se ugovoriti obročno, s time da se prvi obrok premije plaća prilikom potpisa ponude, odnosno
police.
Plaćanje premije moguće je uplatnicom, trajnim nalogom te kreditnim i debitnim karticama.

Datum početka i završetka pokrića

Osiguranje počinje u 24:00 sata onog dana koji je u polici označen kao početak osiguranja i prestaje u 24:00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja.

Ako je u polici naveden samo početak osiguranja, ugovor se sklapa na najmanje jednu godinu i automatski se obnavlja za svaku osigurateljnu godinu (produljuje se trajanje osiguranja), osim ako nije raskinut/otkazan.

Ako je ugovor o osiguranju sklopljen samim plaćanjem premije ili obroka premije, osiguranje počinje u 24:00 sata onog dana kada je plaćena premija ili prvi obrok premije.

Raskid ugovora

Ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavještavajući pisanim putem drugu ugovornu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Kod ugovora sklopljenog posredstvom sredstava daljinske komunikacije Ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju, ne navodeći za to razloge, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora, ako do tada nije koristio prava iz osiguranja.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima