Dodatno osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Mogu se osigurati sve osobe starije od 18 godina sa statusom osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja. Polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ugovara se na dvije godine, a početak osiguranja može biti bilo kojeg dana u mjesecu. Policu nije moguće ugovoriti retrogradno.

Police se sastoje se od dva dijela. To su:

preventivni sistematski pregled + liječenje po polici (širina liječenja ovisi o odabranom programu).

Dentalni preventivni pregled u programima Balance, Comfort i Deluxe obavlja se jednom u dvije godine.

Svi programi imaju isti opseg sistematskog pregleda, s napomenom da se on u programu Active obavlja jednom u dvije godine, a u ostalim programima jednom godišnje.

U programima Active, Balance i Comfort

Sistematski pregled se u pravilu obavlja u Poliklinici CROATIA zdravstveno osiguranje, a ako bi se time umanjila dostupnost zdravstvene zaštite zbog udaljenosti ili vremena obavljanja usluge, moguće ga je obaviti i u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama u dogovoru sa zdravstvenim savjetnikom osiguratelja.

Kako koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

Pozivom na telefonski broj Asistence, sedam dana u tjednu od 8 do 22 sata, svi osiguranici imaju izravan kontakt s ovlaštenim zdravstvenim radnicima od kojih mogu zatražiti ugovaranje sistematskog pregleda, potrebnih specijalističkih pregleda, dijagnostičkih i laboratorijskih obrada. Naši će zdravstveni radnici osiguraniku pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koji osiguraniku najviše odgovaraju.

Gdje koristiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja

U cijeloj Hrvatskoj, kroz mrežu s više od 500 ugovornih zdravstvenih ustanova – vlastitih poliklinika, bolnica, domova zdravlja, poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija i ljekarni.

Svi osiguranici mogu koristiti sve naše ugovorne ustanove bez teritorijalnog ograničenja, a detaljan popis ustanova možete pronaći ovdje.

Dodatni programi

Uz bilo koji osnovni program moguće je ugovoriti neki od dodatnih programa iz ponude, poput dopunskog osiguranja, osiguranja usluga dentalne medicine, putnog zdravstvenog osiguranja itd.

Kupi Dodatno osiguranje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Isprava o ugovoru o osiguranju, dokument potpisan od osiguravatelja, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru o osiguranju. Ako je polica izdana bez ponude ili drugog dokumenta osiguravatelja potvrđenog od ugovaratelja osiguranja, tada je na polici potreban i potpis ugovaratelja osiguranja. U osiguranju osoba ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti za nekog trećeg, za pravovaljanost ugovora potrebna je njegova pismena suglasnost dana u polici ili odvojenom pismu prilikom potpisivanja police s naznakom ugovorene svote. Kod suosiguranja potrebno je da policu potpišu svi suosiguravatelji. U polici moraju biti navedene ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, premije ili doprinos i datum izdavanja police. Opći, dodatni i posebni uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i mogu biti tiskani na polici osiguranja, ili se trebaju predati uz policu osiguranja, što mora biti tiskano na samoj polici.
Razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
Ugovor koji daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, kupnje ili prodaje naznačenog vrijednosnog papira (deviza ili neke druge robe), od izdavaoca (sastavljača) opcije, po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni. postoje dvije vrste opcija: opcija poziva (call option) i opcija ponude (put option). Opcija poziva daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, kupovine naznačenog vrijednosnog papira po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni (exercise price), do isteka roka opcije. Za uzvrat, kupac opcije poziva plaća sastavljaču opcije premiju (call premium) Ove opcije najčešće kupuju investitori koji očekuju porast cijene predmeta opcije. Opcija ponude daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, prodaje naznačenog vrijednosnog papira, po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni, do isteka roka opcije. Kupac opcije također plaća sastavljaču premiju (put premium). Opciju ponude najčešće kupuju investitori koji očekuju pad cijena predmeta opcije. Samo u slučaju realizacije opcije javlja se obveza prodaje ili kupnje određenog vrijednosnog papira. Opcija može biti at the money, ako je izvršna cijena jednaka tržišnoj (nema ni gubitka ni dobitka za vlasnika opcije); in the money, ako je izvršna cijena veća (opcija ponude) ili manja (opcija poziva) od tržišne, te vlasnik može ostvariti dobit; i out of the money, kada je izvršna cijena manja  (opcija ponude) ili veća (opcija poziva) od tržišne, vlasnik može ostvariti gubitak. S obzirom na način realizacije, razlikuju se europske od američkih opcija. Europska opcija može se realizirati samo na određeni datum (datum isteka njene važnosti - expiration date), dok se američka opcija može realizirati bilo kojeg datuma prije dospjeća opcije, kao i na sam datum dospjeća. trgovanje opcijama prvi put je započeto na CBOE (Chicago Board Option Exange) 1973. Najčešće se trguje opcijama na dionice, obveznice, burzovne indekse, robu, kamatne stope i devizni tečaj, kao način zaštite od rizika (hedging)

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Razdoblje od 0, 12 i 24 sata prvog dana osiguranja do 0, 12 ili 24 sata posljednjeg dana osiguranja. Razlikuju se tri vrste trajanja: a) formalno trajanje - razdoblje od dana zaključenja ugovora o osiguranju do dana završetka osiguranja zbog isteka, prekida ili nekog drugog razloga (razdoblje od formalnog početka do formalnog isteka osiguranja); b) trajanje pokrića - razdoblje za koje je osiguravatelj preuzeo rizik (razdoblje od početka pokrića do isteka pokrića). Primjerice u nekim osiguranjima početak pokrića je dan označen kao početak osiguranja na polici, ali ne prije 24. sata dana kada je plaćena prva premija; c) tehničko trajanje - razdoblje za koje je izračunata premija (razdoblje od tehničkog početka do tehničkog isteka osiguranja). Može biti višegodišnje (uobičajeno kod osiguranja života), jednogodišnje (uobičajeno kod osiguranja imovine i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja) i ispodgodišnje s trajanjem od nekoliko dana ili mjeseci (uobičajeno kod osiguranja pošiljaka u prijevozu). Kod imovinskih, kreditnih i osobnih osiguranja trajanje osiguranja se u pravilu određuje fiksno prema kalendarskim danima, npr. jedna ili više godina i sl. Početak osiguranja je od 00 sati sljedećeg dana od dana kad je sklopljen ugovor o osiguranju. Kod transportnih osiguranja, osim fiksno kalendarskog trajanja osiguranja, može se ugovoriti trajanje osiguranja i prema vremenskom trajanju putovanja, npr. osiguranje broda na jedno putovanje. Kod osiguranja robe u transportu trajanje osiguranja određuje posebna klauzula o prijevozu (engl. transit clause) koja određuje da osiguranje stupa na snagu od trenutka kad roba napusti skladište prodavaoca te traje do isporuke robe u skladište primatelja, odnosno najkasnije istekom roka od 60 dana od dana iskrcaja robe s broda u odredišnoj luci. Ova klauzula poznata je i pod nazivom "od skladišta do skladišta" ili "od vrata do vrata" (engl. door to door).
Vrijednosni papiri koji se izdaju postojećim dioničarima na proporcionalnoj osnovi prilikom novih emisija dionica prema kojima oni imaju pravo prvokupnje novoemitiranih dionica po fiksnoj cijeni. Na taj način svaki dioničar može kupiti onaj dio nove emisije običnih dionica u kojem postotku drži glave redovne dionice poduzeća. Razlozi emisije novih dionica jesu osiguranje prava prvokupnje dionica nove emisije ako je ono određeno aktom o inkorporiranju (osnivanju), osiguranje njihova stečenog udjela u kontroli (vlasničkoj glavnici) poduzeća te osiguranjem postojećih dioničara od rizika razvodnjavanja njihova kapitala zbog emisije novih dionica po cijenama nižim od tekućih tržišnih cijena prije emisije. Sa stajališta dioničkog poduzeća osnovni je razlog emisije novih redovnih dionica s pravima smanjenje troškova emisije jer se postojeći dioničari motiviraju za uspjeh emisije, te povećanje lojalnosti dioničara prema svom poduzeću. Potencijalna opasnost emisije novih redovnih dionica s pravima leži u mogućnosti gubitaka onih dioničara koji ne iskoriste dobivena prava. Osnovne karakteristike prava jesu da su 1. instrument osiguranja prava prvokupnje, 2. izvedeni iz nove emisije redovnih dionica, 3. emitirani uz privilegiranu cijenu (nižu od tekuće tržišne cijene dionica), 4. samostalni vrijednosni papiri jer se mogu slobodno prodavati i 5. kratkoročni vrijednosni papiri jer se izdaju samo za novu emisiju redovnih dionica. Prava su tržišni vrijednosni papiri. Njihova cijena ovisi o razlici između više tržišne cijene dionica i niže fiksne cijene garantirane u pravu. Upravo ta razlika cijena redovnih dionica determinira i intrinzičnu vrijednpost prava. Kada se dionice prodaju neposredno nakon objavljivanja emisije dionica s pravima, mogu se prodati bez prava (engl. ex rights) jer ona pripadaju prijašnjem vlasniku koji je registriran u listi dioničara ili se dionice mogu prodavati s pravima (rights on), što ovisi o datumu koji određuje burza kada se dionice prodaju bez prava.
Obrazac koji popunjava osiguranik ili osiguravatelj i dostavljaju reosiguravatelju radi donošenja odluke hoće li i pod kojim uvjetima rizik preuzeti u reosiguranje. Upitnik sadrži podatke o svim relevantnim okolnostima i karakteristikama dotičnog rizika i osiguranika, koji mogu utjecati na odluku reosiguravatelja. Upitnik se u pravilu koristi za preuzimanje pojedinačnih rizika u fakultativno reosiguranje.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju. Ugovor o osiguranju zaključen je kad ugovorne strane potpišu policu osiguranja ili list pokrića. Pismena ponuda učinjena osiguravatelju za zaključenje ugovora o osiguranju vezuje ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana kad je ponuda prispjela osiguravatelju, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana. Ako osiguravatelj u tom roku ne odbije ponudu i ako ona ne odstupa od uvjeta prema kojima on vrši predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor zaključen. U ovom slučaju ugovor se smatra zaključenim kad je ponuda prispjela osiguravatelju. U nas je početak učinka osiguranja reguliran Zakonom o obveznim odnosima i Pomorskim zakonikom.Kod nekih ugovora o osigurranju, napose kod osiguranja života, određen je danom uplate premije osiguranja na račun osiguravatelja bilo na pošti, banci ili na žiro račun. U osnovi premija osiguranja plaća se unaprijed za cjelokupno trajanje ugovora o osiguranju (kod neživotnih osiguranja), no u osiguravateljnoj praksi kod nas način plaćanja ugovora se dinamički. Početak osiguranja nije uvijek jednak početku pokrića.

Odaberite proizvod iz kategorije Zdravlje

Ostalo iz kategorije Zdravlje