Dodatni programi

Želite drugo liječničko mišljenje ili drugu zemlju za liječenje? Nudimo dodatna pokrića osiguranja koje će vam pružiti najvišu zdravstvenu zaštitu i sigurnost u slučaju bolesti.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAO DODATNI PROGRAM

Pokriva troškove svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju bez ograničenja:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • za specijalističke preglede
 • za dijagnostiku
 • za laboratorijske pretrage
 • za fizikalnu terapiju
 • za stomatološke usluge
 • za bolničko liječenje
 • za izdavanje lijeka po receptu

Osiguranje troškova svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te na temelju uputnice ili recepta, odnosno doznake HZZO-a, a predstavljaju razliku između pune cijene usluge i cijene pokrivene obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Uz osnovno pokriće doplata moguće je ugovoriti i osiguranje doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a (tzv. B liste lijekova) koje pokriva dva pakiranja svakog lijeka po istom nezaštićenom imenu lijeka u jednoj osigurateljnoj godini.

Na temelju sklopljenog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju Osiguravatelj izdaje osiguraniku iskaznicu dopunskoga zdravstvenog osiguranja, kojom se dokazuje status osiguranika dopunskoga zdravstvenog osiguranja u zdravstvenoj ustanovi, ordinaciji, ljekarni i ostalim ustanovama u kojima se naplaćuje doplata i temeljem koje ustanova ispostavlja račun Osiguravatelju.

Iznimno, ukoliko osiguranik neposredno pokrije ugovorene troškove zdravstvene zaštite CROATIA osiguranje d.d. obvezuje se isplatiti osiguraniku, odnosno ugovaratelju osiguranja, ugovorene troškove temeljem priloženog računa, u roku od najviše 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva s potrebnom dokumentacijom.

Programi prema
dobnim skupinama
SVI PROGRAMI
Bez B listeS B listom
DOP1 18-50 60,00 89,00
DOP2 51-60* 60,00 119,00
DOP3 61-70** - 277,00

*Po programu DOP2 premija se može utvrđivati ovisno o rezultatu. Ukoliko se premija određuje ovisno o rezultatu ako je omjer likvidiranih naknada u razdoblju promatranja i zaračunate premije veći od 100%, za sljedeću godinu se ne primjenjuje popust od 50% na premiju.

**Uz program DOP3 obavezno se mora ugovoriti dodatni program za osiguranje doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZP-a DP14.

 

OSIGURANJE TROŠKOVA LIJEČENJA U INOZEMSTVU

Osiguranje osoba za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu za zdrave osobe do uključivo 70 godina života.

Osiguranje pokriva troškove liječenja zbog ozljede, bolesti ili smrti do visine ugovorene svote, a odnosi se na: 

 • troškove pregleda liječnika, uključujući i kućni posjet
 • troškove nabave lijekova propisanih tijekom liječničkog pregleda
 • troškove bolničkog liječenja i prijevoza vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice
 • troškove prijevoza osiguranika u mjesto prebivališta ako se iz opravdanih zdravstvenih razloga ne može vratiti onako kako je prvotno namjeravao te u slučaju smrti osiguranika.

Polica osiguranja pokriva ugovorene troškove do iznosa navedenog  u polici osiguranja za područje cijeloga svijeta, a mogu se odabrati sljedeće osigurane svote:

 • do  8000 € u kunskoj protuvrijednosti
 • do 15.000 € u kunskoj protuvrijednosti
 • do 25.000 € u kunskoj protuvrijednosti
 • do 35.000 € u kunskoj protuvrijednosti 

Način korištenja 

Osiguranik dobiva karticu osiguranja na kojoj se nalazi broj telefona Asistencije Zagreb, kojoj se javlja u slučaju ozljede ili bolesti. Osiguravaju 24-satni servis u inozemstvu za osiguranike te pružaju sve potrebne obavijesti nastale vezane za nastali slučaj i korištenje osiguranja. Obveza osiguratelja postoji samo za boravak osiguranika u inozemstvu koji ne traje dulje od 60 dana.

Premija dodatnog programa liječenja u inozemstvu
Svota pokrića u € 8.000 15.000 25.000 35.000
Mjesečna premija u kn 29,00 32,00 38,00 41,00
Godišnja premija u kn 348,00 384,00 456,00 492,00

OSIGURANJE STOMATOLOŠKIH USLUGA

Ugovaranjem dodatnog programa osiguranja stomatoloških usluga svaki osiguranik ima pravo na:

besplatni prvi stomatološki pregled usne šupljine s ortopan snimkom jednom godišnje, koji se sastoji od uvida u stanje zubi i oralne sluznice, plana terapije i upućivanja na RTG snimanje, davanje uputa o oralnoj higijeni, savjetovanja trudnice o njezi usne šupljine i prehrani te fluoridaciji i ispunjavanju upitnika o zdravlju.

Ovaj pregled nije obavezan te osiguranici prema želji mogu odmah koristiti naknadu troškova iz sljedeće točke:

 • naknadu troškova za sljedeće stomatološke usluge do iznosa od 2.000,00 kuna godišnje, uz učešće od 30%:
 • liječenje gangrene do 300,00 kn jednom godišnje
 • liječenje pulpitisa do 300,00 kn jednom godišnje
 • terapija kod frakture krune trajnih zubi, 250,00 kn po zubu, tri zuba godišnje
 • ispun - plomba s anestezijom, 250,00 kn po zubu, tri zuba godišnje
 • vađenje zuba, do 200,00 kn jednom godišnje
 • RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje
 • lokalna anestezija, 50,00 kn po tretmanu, najviše tri puta godišnje
 • ispitivanje vitaliteta, do 30,00 kn po ispitivanju, najviše tri puta godišnje
 • čišćenje zubnog kamenca i poliranje zubi, do 200,00 kn jednom godišnje

Polica se koristi na sljedeći način ako osiguranik obavi prvi pregled s ortopan snimkom

– u ugovornoj ordinaciji Croatia osiguranja

Prije prvog korištenja stomatološke usluge osiguranik se treba javiti ovlaštenom liječniku Croatia osiguranja – asistenci, koja za njega dogovara pregled. U tom slučaju pregled je za osiguranika besplatan jer troškove ugovornoj ordinaciji isplaćuje Croatia osiguranje.

– ordinaciji po izboru osiguranika, koja nije ugovorna ordinacija Croatia osiguranja

Osiguranik sam plaća račun, a Croatia osiguranje vrši naknadu tih troškova do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske stomatološke komore.

– usluge nakon prvog pregleda

U svim ordinacijama ostale ugovorene troškove za stomatološke usluge pokrivene policom osiguranik plaća sam (cijeli račun) i u svim troškovima sudjeluje sa 30% (70% vraća osiguraniku Croatia osiguranja) do godišnjeg iznosa od 2000,00 kuna. Croatia osiguranju osiguranik na obavljenih usluga dostavlja račun (sa specifikacijom obavljenih usluga, datumom, mjestom, originalnim pečatom ili žigom ordinacije te potpisom ordinirajućeg stomatologa). Ugovorenu naknadu (70% od ukupnog iznosa računa) Croatia osiguranje isplaćuje na račun osiguranika u roku od 14 dana nakon primitka zahtjeva (računa) s potrebnom dokumentacijom. Kako bi vam Croatia osiguranje nadoknadilo trošak, potrebno je zahtjev dostaviti na adresu:

Croatia osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb

Premija osiguranja stomatoloških usluga
Mjesečna premija Godišnja premija
31,00 372,00

OSIGURANJE DRUGOG LIJEČNIČKOG MIŠLJENJA

Drugo liječničko mišljenje predstavlja ekspertno nepristrano drugo mišljenje liječnika specijalista i/ili subspecijalista ako pacijent nije u potpunosti zadovoljan načinom prijašnjeg liječenja, postavljenom dijagnozom ili samo želi dodatnu potvrdu prethodnog nalaza.

Ugovaranjem drugog liječničkog mišljenja osiguranik ima pravo na jedno drugo mišljenje u osigurateljnoj godini za sljedeća zdravstvena stanja koja su prvi put dijagnosticirana za trajanja ugovora o osiguranju drugog mišljenja: 

 1. maligne bolesti
 2. bolesti kralježnice (diskus hernije, tumori kičmene moždine)
 3. degenerativne bolesti koljena, kuka i ramena
 4. bolesti centralnog nervnog sustava
 5. bolesti perifernog nervnog sustava
 6. bolesti povezane s visokim krvnim tlakom
 7. koronarne bolesti srca
 8. prirođene i stečene greške srca
 9. aritmije srca
 10. zatajivanje srca
 11. bolesti oka (katarakta, glaukom)
 12. kronična upala bubrega
 13. kronično zatajenje bubrega
 14. kronična zatajenja jetre
 15. kronična zatajenja gušterače

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Isprava o ugovoru o osiguranju, dokument potpisan od osiguravatelja, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru o osiguranju. Ako je polica izdana bez ponude ili drugog dokumenta osiguravatelja potvrđenog od ugovaratelja osiguranja, tada je na polici potreban i potpis ugovaratelja osiguranja. U osiguranju osoba ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti za nekog trećeg, za pravovaljanost ugovora potrebna je njegova pismena suglasnost dana u polici ili odvojenom pismu prilikom potpisivanja police s naznakom ugovorene svote. Kod suosiguranja potrebno je da policu potpišu svi suosiguravatelji. U polici moraju biti navedene ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, premije ili doprinos i datum izdavanja police. Opći, dodatni i posebni uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i mogu biti tiskani na polici osiguranja, ili se trebaju predati uz policu osiguranja, što mora biti tiskano na samoj polici.
Razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Ugovor koji daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, kupnje ili prodaje naznačenog vrijednosnog papira (deviza ili neke druge robe), od izdavaoca (sastavljača) opcije, po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni. postoje dvije vrste opcija: opcija poziva (call option) i opcija ponude (put option). Opcija poziva daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, kupovine naznačenog vrijednosnog papira po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni (exercise price), do isteka roka opcije. Za uzvrat, kupac opcije poziva plaća sastavljaču opcije premiju (call premium) Ove opcije najčešće kupuju investitori koji očekuju porast cijene predmeta opcije. Opcija ponude daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, prodaje naznačenog vrijednosnog papira, po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni, do isteka roka opcije. Kupac opcije također plaća sastavljaču premiju (put premium). Opciju ponude najčešće kupuju investitori koji očekuju pad cijena predmeta opcije. Samo u slučaju realizacije opcije javlja se obveza prodaje ili kupnje određenog vrijednosnog papira. Opcija može biti at the money, ako je izvršna cijena jednaka tržišnoj (nema ni gubitka ni dobitka za vlasnika opcije); in the money, ako je izvršna cijena veća (opcija ponude) ili manja (opcija poziva) od tržišne, te vlasnik može ostvariti dobit; i out of the money, kada je izvršna cijena manja  (opcija ponude) ili veća (opcija poziva) od tržišne, vlasnik može ostvariti gubitak. S obzirom na način realizacije, razlikuju se europske od američkih opcija. Europska opcija može se realizirati samo na određeni datum (datum isteka njene važnosti - expiration date), dok se američka opcija može realizirati bilo kojeg datuma prije dospjeća opcije, kao i na sam datum dospjeća. trgovanje opcijama prvi put je započeto na CBOE (Chicago Board Option Exange) 1973. Najčešće se trguje opcijama na dionice, obveznice, burzovne indekse, robu, kamatne stope i devizni tečaj, kao način zaštite od rizika (hedging)
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
Zajedničko ime za osiguranje života, osiguranje rente, zdravstveno osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja gdje se osigurani rizik odnosi neposredno na život ili tijelo neke osobe.
Dužničko-vjerovnički odnos u kojem je jedna osoba - dužnik u obvezi izvršiti dužnu radnju prema drugoj osobi - vjerovniku. U osiguranju najuobičajena obveza nastaje iz ugovora o osiguranju u kojem se ugovaratelj obvezuje uplatiti premiju osiguranja u ugovorenim rokovima, a osiguravatelj isplatiti odštetu sukladno uvjetima osiguranja, zatim iz ugovora o kreditnim poslovima, iz ugovora o obračunu i isplati provizija posrednicima u osiguranju, iz ugovora s dobavljačima o isporukama dobara i usluga. Obveze se u osnovi dijele prema vremenu izvršenja na kratkoročne (do godine dana) i dugoročne.
Razdoblje od 0, 12 i 24 sata prvog dana osiguranja do 0, 12 ili 24 sata posljednjeg dana osiguranja. Razlikuju se tri vrste trajanja: a) formalno trajanje - razdoblje od dana zaključenja ugovora o osiguranju do dana završetka osiguranja zbog isteka, prekida ili nekog drugog razloga (razdoblje od formalnog početka do formalnog isteka osiguranja); b) trajanje pokrića - razdoblje za koje je osiguravatelj preuzeo rizik (razdoblje od početka pokrića do isteka pokrića). Primjerice u nekim osiguranjima početak pokrića je dan označen kao početak osiguranja na polici, ali ne prije 24. sata dana kada je plaćena prva premija; c) tehničko trajanje - razdoblje za koje je izračunata premija (razdoblje od tehničkog početka do tehničkog isteka osiguranja). Može biti višegodišnje (uobičajeno kod osiguranja života), jednogodišnje (uobičajeno kod osiguranja imovine i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja) i ispodgodišnje s trajanjem od nekoliko dana ili mjeseci (uobičajeno kod osiguranja pošiljaka u prijevozu). Kod imovinskih, kreditnih i osobnih osiguranja trajanje osiguranja se u pravilu određuje fiksno prema kalendarskim danima, npr. jedna ili više godina i sl. Početak osiguranja je od 00 sati sljedećeg dana od dana kad je sklopljen ugovor o osiguranju. Kod transportnih osiguranja, osim fiksno kalendarskog trajanja osiguranja, može se ugovoriti trajanje osiguranja i prema vremenskom trajanju putovanja, npr. osiguranje broda na jedno putovanje. Kod osiguranja robe u transportu trajanje osiguranja određuje posebna klauzula o prijevozu (engl. transit clause) koja određuje da osiguranje stupa na snagu od trenutka kad roba napusti skladište prodavaoca te traje do isporuke robe u skladište primatelja, odnosno najkasnije istekom roka od 60 dana od dana iskrcaja robe s broda u odredišnoj luci. Ova klauzula poznata je i pod nazivom "od skladišta do skladišta" ili "od vrata do vrata" (engl. door to door).
Vrijednosni papiri koji se izdaju postojećim dioničarima na proporcionalnoj osnovi prilikom novih emisija dionica prema kojima oni imaju pravo prvokupnje novoemitiranih dionica po fiksnoj cijeni. Na taj način svaki dioničar može kupiti onaj dio nove emisije običnih dionica u kojem postotku drži glave redovne dionice poduzeća. Razlozi emisije novih dionica jesu osiguranje prava prvokupnje dionica nove emisije ako je ono određeno aktom o inkorporiranju (osnivanju), osiguranje njihova stečenog udjela u kontroli (vlasničkoj glavnici) poduzeća te osiguranjem postojećih dioničara od rizika razvodnjavanja njihova kapitala zbog emisije novih dionica po cijenama nižim od tekućih tržišnih cijena prije emisije. Sa stajališta dioničkog poduzeća osnovni je razlog emisije novih redovnih dionica s pravima smanjenje troškova emisije jer se postojeći dioničari motiviraju za uspjeh emisije, te povećanje lojalnosti dioničara prema svom poduzeću. Potencijalna opasnost emisije novih redovnih dionica s pravima leži u mogućnosti gubitaka onih dioničara koji ne iskoriste dobivena prava. Osnovne karakteristike prava jesu da su 1. instrument osiguranja prava prvokupnje, 2. izvedeni iz nove emisije redovnih dionica, 3. emitirani uz privilegiranu cijenu (nižu od tekuće tržišne cijene dionica), 4. samostalni vrijednosni papiri jer se mogu slobodno prodavati i 5. kratkoročni vrijednosni papiri jer se izdaju samo za novu emisiju redovnih dionica. Prava su tržišni vrijednosni papiri. Njihova cijena ovisi o razlici između više tržišne cijene dionica i niže fiksne cijene garantirane u pravu. Upravo ta razlika cijena redovnih dionica determinira i intrinzičnu vrijednpost prava. Kada se dionice prodaju neposredno nakon objavljivanja emisije dionica s pravima, mogu se prodati bez prava (engl. ex rights) jer ona pripadaju prijašnjem vlasniku koji je registriran u listi dioničara ili se dionice mogu prodavati s pravima (rights on), što ovisi o datumu koji određuje burza kada se dionice prodaju bez prava.
Obrazac koji popunjava osiguranik ili osiguravatelj i dostavljaju reosiguravatelju radi donošenja odluke hoće li i pod kojim uvjetima rizik preuzeti u reosiguranje. Upitnik sadrži podatke o svim relevantnim okolnostima i karakteristikama dotičnog rizika i osiguranika, koji mogu utjecati na odluku reosiguravatelja. Upitnik se u pravilu koristi za preuzimanje pojedinačnih rizika u fakultativno reosiguranje.
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
Smanjenje cijene ili novčanog iznosa robe ili usluge. Popustu je svrha da pospješi prijevremeno plaćanje računa ili da stimulira na kupnju.
Datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju. Ugovor o osiguranju zaključen je kad ugovorne strane potpišu policu osiguranja ili list pokrića. Pismena ponuda učinjena osiguravatelju za zaključenje ugovora o osiguranju vezuje ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana kad je ponuda prispjela osiguravatelju, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana. Ako osiguravatelj u tom roku ne odbije ponudu i ako ona ne odstupa od uvjeta prema kojima on vrši predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor zaključen. U ovom slučaju ugovor se smatra zaključenim kad je ponuda prispjela osiguravatelju. U nas je početak učinka osiguranja reguliran Zakonom o obveznim odnosima i Pomorskim zakonikom.Kod nekih ugovora o osigurranju, napose kod osiguranja života, određen je danom uplate premije osiguranja na račun osiguravatelja bilo na pošti, banci ili na žiro račun. U osnovi premija osiguranja plaća se unaprijed za cjelokupno trajanje ugovora o osiguranju (kod neživotnih osiguranja), no u osiguravateljnoj praksi kod nas način plaćanja ugovora se dinamički. Početak osiguranja nije uvijek jednak početku pokrića.

Odaberite proizvod iz kategorije Zdravlje

Ostalo iz kategorije Zdravlje