Diagnose.me

Pristup drugom liječničkom mišljenju svjetskih medicinskih stručnjaka putem interneta.

Ugovorite

Ugovorite Diagnose.me online, brzo i jednostavno

Jedinstveno dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj koje omogućava usluge drugog liječničkog mišljenja i pristup svjetskim medicinskim stručnjacima putem interneta.

 

Uz uslugu Diagnose.me koju plaćate 80,00 kuna godišnje možete očekivati sljedeće:

 • drugo liječničko mišljenje jednog od vodećih svjetskih medicinskih stručnjaka
 • neovisno mišljenje jer ste dobili različite preporuke od različitih liječnika
 • sigurnost da su Vaša dijagnoza ili predloženi tretman liječenja najbolji mogući
 • istraživanje modernih postupaka i rješenja za Vaš problem.

 

Usluga Diagnose.me može se ugovoriti kao samostalan program ili kao dodatni program u svim paketima dobrovoljnog dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja u Croatia osiguranju.

 

Usluga obuhvaća: 

 • dva druga profesionalna liječnička mišljenja u osigurateljnoj godini koja pružaju liječnici specijalisti ili subspecijalisti iz cijelog svijeta, a koja služe osiguraniku i njegovu liječniku da donesu odluku vezano uz dijagnozu i/ili liječenje
 • mogućnost postavljanja dodatnih pitanja liječniku specijalistu nakon dobivenog izvješća.

 

Kako koristiti uslugu: Zahtjev za drugo liječničko mišljenje Diagnose.me predajte na internet stranici www.diagnose.me/crosig i priložite skeniranu medicinsku dokumentaciju.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

 • Dva druga profesionalna liječnička mišljenja u osigurateljnoj godini za dva različita zdravstvena stanja koja su prvi put dijagnosticirana za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju

 • Pravo na drugo profesionalno liječničko mišljenje pruženo od strane jednog liječnika specijaliste ili subspecijaliste sa sjedištem u svim zemljama svijeta, a koje služi Osiguraniku  njegovu liječniku da donesu odluku glede dijagnoze i/ili liječenja
 • Pravo u roku od 14 kalendarskih dana nakon dostave Izvješća definiranog u čl.5. postaviti specijalisti do dva dodatna pitanja putem telefona, elektroničke pošte ili ostalih načina elektroničke komunikacije

Što nije pokriveno osiguranjem

Zdravstvena stanja koja su nastala direktno ili indirektno zbog:

 • pokušaja samoubojstva u bilo kojem trenutku ili povreda koje si je Osiguranik sam nanio ili povreda nanesenih od strane treće osobe s osiguranikovom privolom
 • uporabe alkohola ili droge
 • AIDS-a, stanja i/ili bolesti povezanih s AIDS-om, spolno prenosivih bolesti ili ako je osiguranik HIV pozitivan ili postane HIV pozitivan za vrijeme trajanja osiguranja
 • radioaktivne kontaminacije
 • trovanja ili udisanja otrovnih plinova
 • kongenitalnih anomalija ili porođajnih oštećenja koja se manifestiraju odmah pri porodu ili se mogu kasnije manifestirati
 • za zdravstvena stanja za koja je unatrag jedne godine zatraženo i dobiveno drugo profesionalno liječničko mišljenje po ovim Posebnim uvjetima.

Ograničenja pokrića

 • Obveza osiguratelja počinje (osiguranik je u pokriću) nakon isteka 31-og dana od dana koji je u polici osiguranja označen kao dan početka osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija (karenca).
 • Ovo se ograničenje ne primjenjuje kod obnove (produljenja trajanja) ugovora o osiguranju.

Koje su moje obveze

Obveze ugovaratelja:

 • platiti premiju osiguranja u rokovima i na način koji je ugovoren za cijelo vrijeme trajanja osiguranja
 • izvijestiti osiguratelja o promjeni adrese stanovanja i mjesta plaćanja premije

Ukoliko su ugovaratelj i osiguranik ista osoba obveze ugovaratelja odnose se i na osiguranika.

Zemljopisni opseg pokrića

Nema teritorijalnog ograničenja ( pokriven cijeli svijet)

Kada i kako platiti osiguranje

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja za svaku osigurateljnu godinu unaprijed u ugovorenom roku.
Iznimno, kad se osiguranje ugovara kao dodatak na polici dodatnog ili dopunskog zdravstvenog osiguranja, plaćanje
premije može se ugovoriti obročno, s time da se prvi obrok premije plaća prilikom potpisa ponude, odnosno police.
Plaćanje premije moguće je uplatnicom, trajnim nalogom te kreditnim ili debitnim karticama.

Datum početka i završetka pokrića

Osiguranje počinje u 24:00 sata onoga dana koji je u polici označen kao početak osiguranja i prestaje u 24:sata onog
dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja.
Ako je u polici naveden samo početak osiguranja, ugovor se sklapa na najmanje jednu godinu i automatski se obnavlja
za svaku osigurateljnu godinu (produljuje se trajanje osiguranja), osim ako nije raskinut/otkazan.
Ako je ugovor o osiguranju sklopljen samim plaćanjem premije ili obroka premije, osiguranje počinje u 24,00 sata
onog dana kada je plaćena premija ili prvi obrok premije.
Osiguranje prestaje kod svakog osiguranika na dan kada:

 • nastupi smrt osiguranika,
 • s istekom razdoblja na koje je osiguranje sklopljeno,
 • je raskinut/otkazan ugovor o osiguranju,
 • Osiguranik postane poslovno nesposoban, bez obzira na to kada je od tome obaviješten osiguratelj.

Raskid ugovora

Ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavještavajući pisanim putem drugu ugovornu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Ako je osiguratelj od ugovaratelja osiguranja pravodobno primio pisanu obavijest o raskidu, ugovor o osiguranju prestaje s istekom tekuće osigurateljne godine za koju je plaćena premija ili koji ugovoreni obrok premije. U tom slučaju smatra se da je ugovoreno da se premija za tekuću godinu plaća jednokratno i da je dospjela na naplatu odjednom, s danom sklapanja ugovora o osiguranju.

Kada je ugovor o osiguranju sklopljen sredstvom daljinske komunikacije ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju, ne navodeći za to razloge, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, osim ako je na izričit zahtjev ugovaratelja osiguranja, prije nego što je iskoristio svoje pravo na raskid ugovora, ugovor u potpunosti ispunjen.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Dokumenti za preuzimanje

Informacije o proizvodu

Predugovorne informacije ugovaratelju