Osiguranje od autonezgode

Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja

Nezgodu ne planirate i ona zahtijeva hitnu liječničku pomoć, a kao takva može biti skupa. 
S ovim osiguranjem sigurno putujete vi i vaši suputnici, u slučaju nezgode imat ćete široku liječničku podršku na raspolaganju.

Vaše zdravlje je od neprocjenjive vrijednosti. Tjelesne ozljede, odsustvo s posla, liječenje, oporavak i možebitni trajni invaliditet ostavljaju i financijske posljedice za Vas i Vašu obitelj. Zbog toga savjetujemo da dodate i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz Vašu policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Novost u ponudi osiguranja od posljedica nesretnog slučaja je dodatno osiguranje troškova liječenja vozača i putnika nastalih zbog prometne nesreće:

Nezgoda plus uz standardne rizike pokriva naknadu jednog od pregleda: specijaliste/subspecijaliste ili medicinske dijagnostike ili ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana.

Nezgoda super plus uz standardne rizike pokriva naknadu jednog pregleda specijaliste/subspecijaliste, jednog pregleda medicinske dijagnostike i jedan ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana.

Zašto Croatia osiguranje od nezgode?

  • Osnovnim pokrićima osiguranja od nezgode (smrt, invaliditet) priključit ćete dodatne rizike koji će povećavati vašu sigurnost
  • Izbjeći ćete financijsku opterećenost u slučaju liječenja od posljedica nesretnog slučaja
  • U slučaju ozljede putnika uslijed nezgode umanjit ćete posljedice nesreće
Više

Opcije uz proizvod

Što je to Nezgoda plus/Nezgoda super plus?

Nezgoda plus/Nezgoda super plus je dodatno osiguranje , uz standardne rizike nezgode (smrt uslijed nezgode i trajni invaliditet), pokriva i naknadu troškova liječenja nastalih zbog sudjelovanja u  prometnoj nesreći.

Tko može ugovoriti Nezgodu plus/Nezgodu super plus?
Ugovaratelj može biti fizička osoba koja je vlasnik osobnog motornog vozila, motocikla/mopeda  ili teretnog automobila do 12tona.

Tko sve može biti osiguran Nezgodom plus/Nezgodom super plus?
Osiguranici su vozač i putnici u osiguranim vozilima, a prema broju putnika koje uz vozača ugovaratelj želi osigurati. U pravilu se osigurava vozač i svi putnici, ovisno o broju sjedećih/registriranih mjesta u automobilu.

Da li se Nezgoda plus/Nezgoda super plus može ugovoriti bez osnovnog osiguranja od nezgode?
Nezgoda plus/Nezgoda super plus se ne može se ugovoriti bez osnovnog osiguranja od nezgode. 

Koliko iznosi premija osiguranja za jedan osobni automobil?
Za osobni automobil sa 5 registriranih mjesta, uobičajeno se ugovara osiguranje od nezgode za jednog vozača i četiri putnika. Premija osnovne nezgode sa osiguranim iznosima od 40.000 kn za smrt uslijed nezgode i 80.000 kn za trajni invaliditet uslijed nezgode iznosi: 118,80 kn.

a) Premija Nezgode plus iznosi 30 kn za vozača i 5 kn za svakog putnika, ukupno 50 kn. Sve ukupna premija iznosi: 168,80 kn.
b) Premija Nezgode super plus iznosi 45 kn za vozača i 7,50 kn za svakog putnika. Sve ukupna premija iznosi 193,80 kn.

Koja je razlika između Nezgode plus i Nezgode super plus?
Nezgoda plus pokriva naknadu troškova za jednu od niže navedenih usluga:
- jedan pregled specijaliste ili subspecijaliste određene medicinske struke (fizijatar ili ortoped ili kirurg ili neurolog ili oftamolog) ili
- jednu uslugu medicinske dijagnostike prema indikaciji liječnika specijaliste (UZV zglobno-koštanog sustava ili RTG koštanog sustava – jedna regija dvije projekcije ili MR ili MSCT ili EMNG ili EEG) ili
- jedan ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana, do 5 standardnih procedura u jednom danu prema indikaciji liječnika specijaliste.

Nezgoda super plus pokriva naknadu troškova za sve niže navedene usluge:
jedan pregled specijaliste ili subspecijalite određene medicinske struke (fizijatar ili ortoped ili kirurg ili neurolog ili oftamolog) i
- jednu uslugu medicinske dijagnostike prema indikaciji liječnika specijaliste (UZV zglobno-koštanog sustava ili RTG koštanog sustava – jedna regija dvije projekcije ili MR ili MSCT ili EMNG ili EEG) i
- jedan ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 dana, do 5 standardnih procedura u jednom danu prema indikaciji liječnika specijaliste.

Da li osiguranik ima pravo na naknadu troškova liječenja 6 mjeseci nakon prometne nesreće?
Troškovi liječenja nastali zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći nisu u pokriću ukoliko ne postoji medicinska indikacija ili je od nastanka prometne nesreće proteklo više od 90 dana prije nego što je pretraga ili terapija indicirana.

Da li osiguranik ima pravo na naknadu ako je sam skrivio prometnu nesreću i da li se pokriće odnosi na sve putnike u jednom automobilu ili po osobi?
Ako imate ugovorenu Nezgodu plus imate pravo na naknadu troškova liječenja bez obzira da li ste skrivili prometnu nesreću ili ne. Pokriće se odnosi na svaku osiguranu osobu – po osobi.

Što je potrebno učiniti ukoliko osiguranik ima uputnicu liječnika, ali ne zna gdje treba obaviti neki pregled ili terapiju?U ovom slučaju slučaju kontaktirajte našu Korisničku podršku na broj telefona 0800-1884 i mi ćemo Vas uputiti u neku od naših ugovornih ustanova. Nakon što obavite i platite pregled prijavite nam štetni događaj i mi ćemo van nadoknaditi troškove liječenja sukladno ugovorenim Uvjetima. Popis ugovornih ustanova možete pronaći ovdje http://www.czo.hr/podrska-korisnicima/adresar/ustanove/

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Privatno bolesničko osiguranje za pokriće troškova liječnika, bolnice, troškova operacije i slično za bolesti definirane u uvjetima i cjenicima osiguranja. Postoji gornja granica isplate naknade za svako oboljenje ili ozljedu. Osiguranje može pokrivati sve vrste troškova ili samo neke troškove, ovisno o zaključenom ugovoru o osiguranju.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
Nastup osiguranog slučaja koji ima za posljedicu gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta ili ozljedu, smrt ili bolest osigurane osobe. Dva su bitna elementa događaja: uzrok i posljedica. Posljedica je promjena postojećeg stanjaizazvana uzrokom. Događaj može nastupiti i izvan trajanja osiguranja, ali je važno da uzrok nastane unutar trajanja osiguranja. Iz jednog događaja može nastati više šteta, odjednom ili u nekom vremenskom sljedu. Osiguravatelji i reosiguravatelji često limitiraju isplatu štete na neki iznos po jednom događaju da bi se time djelomično zaštitili od mogućih izvanredno velikih odštetnih zahtjeva (npr. sudar brodova, pad zrakoplova i sl.).
Označava proširenje osigurateljne zaštite izvan uvjeta utvrđenih u propisima ako se radi o obveznom osiguranju, odnosno u uvjetima ako se radi o dobrovoljnom osiguranju. Naime, propisi određuju osnove osiguranja s obzirom na pojam treće osobe, s obzirom na osiguranu svotu, teritorijalno važenje osiguranja itd. Dodatnim osiguranjem može se npr. ugovoriti svstavanje vozača u krug trećih osoba, povećanje osigurane svote, proširenje valjanosti osiguranja izvan nacionalnog, odnosno nekog drugog područja, itd. Dakle, ta dodatna proširenja izlaze iz kruga obveznog osiguranja.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila