Obvezno auto osiguranje

Croatia osiguranje omogućava vam jednostavan izračun cijene obveznog auto osiguranja i online kupnju police, koja vam uz maksimalnu sigurnost pruža i dodatne pogodnosti, kao popust na gorivo.

Osiguranje od autoodgovornosti poznato je svim vlasnicima motornih vozila jer se s njime susreću najmanje jednom godišnje - prilikom produženja registracije vozila. Riječ je o zakonski propisanom osiguranju koje štiti žrtve u prometu, ali i Vaš ekonomski interes. Ugovorite ga kod nas i, ako do prometne nesreće dođe Vašom krivnjom, mi ćemo umjesto Vas platiti štetu koju pretrpe treće osobe.

Zašto Croatia osiguranje od automobilske odgovornosti?

 • Produžite policu putem Interneta
 • Ugovorite dodatna pokrića uz svoju policu automobilske odgovornosti
 • Pravna zaštita - na sebe preuzimamo moguće sudske troškove
 • Brza pomoć na cesti u slučaju kvara ili nezgode
 • Ugovorite zaštitu bonusa i zadržite svoj bonus u slučaju da skrivite nezgodu
 • Osiguranje putnika u vozilu

Provjeri cijenu i kupi online Zatraži ponudu

Više

Uz Vašu policu automobilske odgovornosti ugovorite i dodatna pokrića!

AKCIJSKI MODELI KASKO OSIGURANJA UZ OBVEZNO OSIGURANJE VOZILA
Ugovorite li osiguranje od automobilske odgovornosti imate pravo i na akcijske cijene djelomičnog kasko i dodatnih osiguranja:

AO VUČA
Troškovi vuče uslijed prometne nezgode ili kvara za osobna vozila

KASKO DUO
U slučaju sudara, obavezno osiguranje pokriva samo štetu nastalu na drugom vozilu, a popravak svog vozila plaćate sami. Ovim osiguranjem pokrivena je i cjelokupna šteta nastala na Vašem automobilu. 

KASKO TUČA
Tuča je najkrupnija vrsta padaline i može napraviti veliku štetu na vozilu. Ovo osiguranje pokriva štetu od tuče u iznosu do 7.000 kn.

OSIGURANJE STAKLA
Kamen s kolnika ili teretnjaka nije rijedak uzrok oštećenja vjetrobranskih stakala na Vašem automobilu.

OSIGURANJE OD SUDARA SA ŽIVOTINJOM
Ipak, voziti treba oprezno i uz ovo osiguranje jer Vi ste njime osigurani, životinje, nažalost, nisu.

AO PLUS
Osiguranje kaznenopravne zaštite u slučaju procesa zbog odgovornosti za prometnu nezgodu.

PAD SNIJEGA I LEDA
Osigurajte Vaše vozilo i od šteta nastalih padom snijega ili leda sa zgrada, nadstrešnica, kuća…

Dobre i savjesne vozače nagrađujemo popustima na premiju osiguranja. Osobe s tjelesnim oštećenjima i hrvatski ratni vojni invalidi ostvaruju i dodatni popust.

Za svaku godinu bez prijavljene štete nagrađujemo Vas:

 • nakon 1. godine - 10%
 • nakon 2. godine - 15%
 • nakon 3. godine - 20%
 • nakon 4. godine - 25%
 • nakon 5. godine - 30%
 • nakon 6. godine - 35%
 • nakon 7. godine - 40%
 • nakon 8. godine - 45%
 • nakon 9. godine - 50% bonusa na premiju osiguranja!!!

Pravo na bonus/malus vezano je za vlasnika, odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno, kod stjecanja prava vlasništva nad vozilom nasljeđivanjem unutar članova uže obitelji (supružnici, djeca i roditelji), bonus ili malus prenosi se na nasljednika. Iznimno, pravo na bonus može se prenijeti na supružnika ako osiguranik proda ili odjavi vozilo (odnosi se na osobne automobile i motocikle).

Popusti:

 • Osobama kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje 80% ili više, odobravamo popust od 15%.
 • Osobama kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje 80% ili više na donjim ekstremitetima ili boluju od potpunog gubitka vida, odobravamo popust od 20%. Ovaj popust isključuje popust pod gornjom točkom. 
 • Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata I. do V. skupine tjelesnog oštećenja, odobravamo popust od 20%.
 • Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata VI. do X. skupine oštećenja, odobravamo popust u visini 15%.

Osiguranici mogu navedene popuste koristiti samo za jedan osobni automobil.

Uz osnovno osiguranje, na raspolaganju Vam je široka paleta dodatnih rizika koje možete individualno odabrati. Više informacija potražite u dijelu „Opcije uz proizvod“ desno.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Pravni posao kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje platiti premiju osiguranja, a osiguravatelj preuzima obvezu isplate naknade ili ugovorene svote u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi. Obveza se utvrđuje na temelju općih, posebnih i dopunskih uvjeta osiguranja te klauzula osiguranja. Polica je sastavni dio ugovora o osiguranju. Ako se ugovor o osiguranju sastavlja na temelju ponude, tada i ponuda čini sastavni dio ugovora o osiguranju. Ugovor o osiguranju redovito proizlazi iz osiguranog interesa. Za zaključenje ugovora o osiguranju bitno je da je osigurani slučaj budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja. Ugovor o osiguranju je ništavan ako je u trenutku njegova zaključenja već nastupio osigurani slučaj, ili je bio u nastupanju ili je bilo izvjesno da će nastupiti. Sloboda ugovornih odredaba je ograničena. Odstupanje je dopušteno samo od odredaba zakonskih propisa po kojima je odstupanje izričito dopušteno i kod odredaba koje daju mogućnost dogovaranja. Odstupanje od ostalih odredaba dopušteno je samo ako je nedvojbeno u interesu osiguranika. Ugovor o osiguranju je sklopljen kada ga potpišu ugovaratelj osiguranja i osiguravatelj. Zakon o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na osiguranje (glava XXVII.) određuje da je ugovor o osiguranju sklopljen kada ugovaratelji potpišu policu osiguranja ili list pokrića. To se međutim ne odnosi na plovidbeno, odnosno pomorsko osiguranje već se primjenjuje Zakon  o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (ZPUP), koji ne sadrži slične ili takve formalne uvjete pa je moguće sklapanje ugovora prilagoditi potrebi ugovaratelja i uvjetima prijevoza. Zato se u plovidbenom osiguranju, odnosno po analogiji u transportnim osiguranjima može sklapati ugovor o osiguranju bez formalnih uvjeta: usmeno, telefonom, telefaksom i slično, ako to potrebe traže. U skladu s propisima ovakva ponuda ima karakter ponude učinjene prisutnoj osobi.
Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno osigurateljno razdoblje nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se godišnje u postotku kod plaćanja premije. Po načinu obračuna može biti: 1. jednostavan - kada se obračun temelji jedino na osiguranoj svoti, 2. složen - kada obračun uz osiguranu svotu uključuje i mogućnost budućih popusta. Osiguravatelj određuje maksimalni bonus koji osiguranik može dobiti. Osiguravatelji uvode obračun bonusa, radi poticanja smanjenja šteta u mnogim vrstama imovinskih osiguranja. Suprotnost od bonusa - popusta je malus - doplatak na premiju. Popust se odnosi na premiju u novom razdoblju osiguranja. Može se vezati uz isplaćenu ili uz prijavljenu štetu. Odobrava se, u pravilu, kod onih vrsta osiguranja kod kojih nastup rizika ovisi u znatnoj mjeri o ponašanju osiguranika. Najznačajniji i najprihvaćeniji je kod osiguranja motornih vozila, i to kako kod osiguranja kaska tako i kod osiguranja autoodgovornosti. Uobičajeno je vezivanje prava na bonus uz osobu, osiguranika. No, neki sustavi (npr. kod nas) vežu ga i za osigurano vozilo i za osiguranika. Kod promjene vlasništva ostaje osiguraniku i ne može se prenijeti na novog vlasnika. Uobičajeno je priznavanje prava na bonus stečenog kod nekog drugog, pa i inozemnog, osiguravatelja. Kod osiguranika s više vozila (kod nas preko deset) bonus poprima formu obračuna tehničkog rezultata: ako je omjer između premije i šteta povoljan, dakle tehnički rezultat je pozitivan, osiguranik stječe pravo na bonus kod novog ugovora o osiguranju, odnosno kod obračuna premije za novo osigurateljno razdoblje.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
U gospodarskim objektima i domaćinstvima osiguranje od uništenja ili oštećenja ugrađenih stakala i predmeta od mramora, umjetnog kamena, porculana, ogledala. Predmet osiguranja su i neonske i ostale svjetleće cijevi s pripadajućim uređajima i bez njih, svjetleći natpisi i reklame, te kulturni, povijesni i nadgobni spomenici od betona, kamena i metala. Osiguranje stakla postoji, osim kao samostalna grana, i u osiguranju automobilske odgovornosti.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Suglasno izjavljena volja dviju ili više osoba s ciljem da između njih nastane, promijeni se ili prestane određeni pravni odnos. Kako su pravni odnosi po svom značenju vrlo različiti, npr. nasljednopravni, porodičnopravni, međunarodnopravni, stvarnopravni, obveznopravni, itd., to se ugovor kao instrumenti za uređenje tih odnosa javljaju u raznim granama prava. Po svom opsegu, izgrađenosti, množini oblika i primjeni u praksi najvažniji su oni ugovori kojima se stvaraju obveze trgovačkog prava. Obveznopravni ugovori klasificiraju se u određene grupe tako da određena pravna pravila vrijede samo za tu grupu. Najvažnije podjele jesu na: 1. jednostrano i dvostrano obvezne ugovore. Jednostrano obvezni ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je jedna stranka samo dužnik, a druga samo vjerovnik (npr. darovanje, ali u trgovačkom pravu takav ugovor praktički se ne sklapa), dok su dvostrano obvezni ugovori (sinalagmatički) oni kod kojih je svaka stranka ujedno i vjerovnik i dužnik; 2. naplatne (onerozne) i besplatne (lukrativne). Naplatni i besplatni ugovori razlikuju se po tome da li se za činidbu traži protučinidba ili ne, a s obzirom na tu okolnost pravila o odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke primjenjuju se u principu samo kod naplatnih ugovora; 3. konsenzualne i realne. Konsenzualni nastaju u trenutku kad su se stranke sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora, a za nastanak ugovora nije potrebno ispuniti nikakkvu činidbu. realni ugovori su takvi kod kojih je pored suglasnosti stranaka o bitnim sastojcima ugovora potrebna i predaja stvari; 4. glavni i sporedni. Glavni ugovori su oni kojima se utvrđuje glavna obveza, npr. prodaja, a sporedni (akcesorni) su oni koji se sklapaju u vezi s glavnom obvezom, npr. jamstvo, zalog. Značajke su sporednih ugovora u tome da slijede sudbinu glavnih; 5. imenovani (nominantni) i neimenovani (inominantni). 6. predugovori i glavni ugovori. 7. formalne i neformalne.
Vrijednosni papiri koji se izdaju postojećim dioničarima na proporcionalnoj osnovi prilikom novih emisija dionica prema kojima oni imaju pravo prvokupnje novoemitiranih dionica po fiksnoj cijeni. Na taj način svaki dioničar može kupiti onaj dio nove emisije običnih dionica u kojem postotku drži glave redovne dionice poduzeća. Razlozi emisije novih dionica jesu osiguranje prava prvokupnje dionica nove emisije ako je ono određeno aktom o inkorporiranju (osnivanju), osiguranje njihova stečenog udjela u kontroli (vlasničkoj glavnici) poduzeća te osiguranjem postojećih dioničara od rizika razvodnjavanja njihova kapitala zbog emisije novih dionica po cijenama nižim od tekućih tržišnih cijena prije emisije. Sa stajališta dioničkog poduzeća osnovni je razlog emisije novih redovnih dionica s pravima smanjenje troškova emisije jer se postojeći dioničari motiviraju za uspjeh emisije, te povećanje lojalnosti dioničara prema svom poduzeću. Potencijalna opasnost emisije novih redovnih dionica s pravima leži u mogućnosti gubitaka onih dioničara koji ne iskoriste dobivena prava. Osnovne karakteristike prava jesu da su 1. instrument osiguranja prava prvokupnje, 2. izvedeni iz nove emisije redovnih dionica, 3. emitirani uz privilegiranu cijenu (nižu od tekuće tržišne cijene dionica), 4. samostalni vrijednosni papiri jer se mogu slobodno prodavati i 5. kratkoročni vrijednosni papiri jer se izdaju samo za novu emisiju redovnih dionica. Prava su tržišni vrijednosni papiri. Njihova cijena ovisi o razlici između više tržišne cijene dionica i niže fiksne cijene garantirane u pravu. Upravo ta razlika cijena redovnih dionica determinira i intrinzičnu vrijednpost prava. Kada se dionice prodaju neposredno nakon objavljivanja emisije dionica s pravima, mogu se prodati bez prava (engl. ex rights) jer ona pripadaju prijašnjem vlasniku koji je registriran u listi dioničara ili se dionice mogu prodavati s pravima (rights on), što ovisi o datumu koji određuje burza kada se dionice prodaju bez prava.
Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje; sklapa se na temelju zakonskih odredaba i može biti automatska obvezna osiguranja kada već sam odnos iz osiguranja i pokrićerizika proizlazi iz zakonske odredbe, npr. ranije je postojalo obvezno osiguranje pošiljaka u prometu. I tzv. ugovorno obvezno osiguranje kada zakon propisuje obvezu sklapanja ugovora kod osiguravajućih društava, npr. kod nas su uvedena ugovorna obvezna osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama. Vlasnici prijevoznih sredstava na koje se primjenjuju zakonske odredbe o obveznom osiguranju dužni su sklopiti ugovor o tom osiguranju s ovlaštenim društvom za osiguranje. U našoj zemlji obvezno se osiguravaju: 1. putnici u javnom prometu od posljedica  nesretnog slučaja uključujući autobuse koji obavljaju javni prijevoz, prijevoz radnika na posao i s posla, kao i prijevoz turista; tračna vozila, sve vrste plovila uključujući skele i splavi; rent-a-car vozila; taksi vozila; zrakoplovi za javni prijevoz i zrakoplovi za turistički prijevoz; 2. korisnici, odnosno vlasnici motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama, i 3. korisnici, odnosno vlasnici zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama (smrt, tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari).
Smanjenje cijene ili novčanog iznosa robe ili usluge. Popustu je svrha da pospješi prijevremeno plaćanje računa ili da stimulira na kupnju.
1. doplatak na premiju ugrađen u cjenik koji osiguravatelj obračunava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idući period ako su štete kroz ugovoreno ranije razdoblje znatno premašile ukupnu uplaćenu premiju. Primjerice ako štete u ranijem razdoblju iznose npr. više od 150% uplaćene premije, premijska stopa se povisuje za unaprijed utvrđeni postotak, npr. 20% i slično; 2. u osiguranju motornih vozila, suprotno od bonusa, malus je kazna u obliku povećanja premije u idućem osigurateljnom razdoblju za osiguranike koji su u određenom osigurateljnom razdoblju imali štetu ili ostvarili negativan odnos između uplaćene premije i isplaćenih šteta. I malus je vezan za osiguranika, to je njegova subjektivna značajka koju nosi sa sobom. Čak ako je ostvarena kod drugog osiguravatelja, pa i onoga u inozemstvu. Kod nas je kombinirano vezana uz osiguranika i uz vozilo na koje se osiguranje odnosi. Malus kod osiguranika koji imaju više osiguranih vozila javlja se u formi obračuna tehničkog rezultata (ukupno plaćena premija : ukupno plaćene štete, dakle za cijeli osigurani vozni park).

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila