Auto kasko osiguranje

Kako razlikovati iskusnog od neiskusnog vozača? Iskusan vozač ima kasko, osiguranje koje pokriva rizike na koje najčešće ne može utjecati. Ali nije svaki kasko isti. Croatia osiguranje kasko donosi i brojne pogodnosti.

Postoji kasko i postoji Croatia kasko. Naš kasko donosi veliki izbor mogućih kombinacija uz minimalnu premiju.

Zašto Croatia kasko?

  • Ugovorite zaštitu bonusa i zadržite svoj bonus čak i ako prijavite više šteta
  • Popusti na starost vozila
  • Brza pomoć na cesti u slučaju kvara ili nezgode
  • Superbonus - nagrada za vas ako ste ostvarili 50% bonusa i nemate prijavljenu štetu dvije godine.
Više

CROATIA kasko osiguranje - za one koji žele potpunu zaštitu

Za osiguranje osobnih vozila Croatia osiguranje nudi: 

Puni kasko Polica pokriva sve rizike koji uzrokuju uništenje, oštećenje ili nestanak vozila, npr. krađa vozila, uništenje ili oštećenje vozila u prometnim nesrećama, požar, udar groma, eksplozija, vremenske nepogode kao što su tuča, oluja i poplava. U sklopu police možete ugovoriti i pokriće „ZAMJENSKO VOZILO“ koje osigurava troškove najma zamjenskog vozila u slučaju nastanka nekog od osiguranih slučaja.

Pomoć na cesti u slučaju prometne nezgode ili kvara vozila

Uz odabranu kasko policu ugovorite pokriće „VUČA“ koje u slučaju prometne nezgode ili kvara vozila, pokriva neograničen broj vuča, prijevoza i izvlačenja vozila kod pružatelja usluge po Vašem izboru na području Republike Hrvatske i u zemljama članicama Sustava zelene karte.

Zaštita bonusa za Vašu odabranu kasko policu

Kasko polica Croatia osiguranja nudi Vam mogućnost zaštite stečenog bonusa što znači da u slučaju nastanka štete bonus ostaje nepromijenjen u slijedećoj osigurateljnoj godini.

Bonus na Vašoj kasko polici možete zaštiti ugovaranjem određenih pokrića, na nekoliko načina:

Pokrića koja se ugovaraju doplatnom premijom uz odabranu kasko policu Puni kasko
 „ZAŠTITA BONUSA KASKO POLICA“ štiti bonus Vaše police u svim situacijama.  Da
SVJETLA I ZRCALA - štiti bonus Vaše police u slučaju oštećenja pokazivača smjera i retrovizora. Da
LOM STAKLA - štiti bonus Vaše police u slučaju oštećenja vjetrobranskog stakla i stakla na prozorima. Da
SUDAR SA ŽIVOTINJAMA - štiti bonus Vaše police u slučaju oštećenja uslijed sudara sa životinjama. Da
OŠTEĆENJE S KROVA - štiti bonus Vaše police u slučaju štete na vozilu nastale uslijed pada snijega, leda ili građevinskih dijelova sa zgrade. Da
MALA ŠTETA - pokriva sve rizike punog kaska do ugovorene svote prvog rizika jednom godišnje. Da

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Rizik u osiguranju koji karakterizira protupravno oduzimanje (otuđenje) osigurane stvari iz mjesta osiguranja ili s mjesta osiguranja. Za ostvarenje rizika krađe ne moraju postojati elementi fizičke sile (provalna krađa) ili nasilja (razbojnička krađa). Izraz theft svojstven je kargo osiguranju. Rizik krađe pokriven je osiguranjem "svih rizika" u ICC A. Taj rizik nije pokriven prema uvjetima ICC B i C, ali se uz te uvjete može osigurati ugovaranjem Theft, Pilferage and Nondelivery Clause. U osiguranju brodova kao osigurani rizik javlja se violent theft - "nasilna krađa" (ITC). Osigurana je samo ona nasilna krađa koju su poduzele osobe izvan osiguranog broda. Krađa od strane posade nije pokrivena osiguranjem. Krađa od strane štrajkaša i drugih osoba navedenih u klauzulama o isključenjima iz osiguranja također nije osigurana jer se radi o isključenim rizicima.
Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno osigurateljno razdoblje nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se godišnje u postotku kod plaćanja premije. Po načinu obračuna može biti: 1. jednostavan - kada se obračun temelji jedino na osiguranoj svoti, 2. složen - kada obračun uz osiguranu svotu uključuje i mogućnost budućih popusta. Osiguravatelj određuje maksimalni bonus koji osiguranik može dobiti. Osiguravatelji uvode obračun bonusa, radi poticanja smanjenja šteta u mnogim vrstama imovinskih osiguranja. Suprotnost od bonusa - popusta je malus - doplatak na premiju. Popust se odnosi na premiju u novom razdoblju osiguranja. Može se vezati uz isplaćenu ili uz prijavljenu štetu. Odobrava se, u pravilu, kod onih vrsta osiguranja kod kojih nastup rizika ovisi u znatnoj mjeri o ponašanju osiguranika. Najznačajniji i najprihvaćeniji je kod osiguranja motornih vozila, i to kako kod osiguranja kaska tako i kod osiguranja autoodgovornosti. Uobičajeno je vezivanje prava na bonus uz osobu, osiguranika. No, neki sustavi (npr. kod nas) vežu ga i za osigurano vozilo i za osiguranika. Kod promjene vlasništva ostaje osiguraniku i ne može se prenijeti na novog vlasnika. Uobičajeno je priznavanje prava na bonus stečenog kod nekog drugog, pa i inozemnog, osiguravatelja. Kod osiguranika s više vozila (kod nas preko deset) bonus poprima formu obračuna tehničkog rezultata: ako je omjer između premije i šteta povoljan, dakle tehnički rezultat je pozitivan, osiguranik stječe pravo na bonus kod novog ugovora o osiguranju, odnosno kod obračuna premije za novo osigurateljno razdoblje.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Rizik koji nastaje zbog neuobičajenog porasta vodostaja u neočekivano vrijeme ili podzemne vode koje su posljedica visokih voda. Rizik visokih voda postoji ako je porast vode iznad utvrđenih mjesečnih kvota vodostaja ili protoka izmjerenih prema najbliže postavljenom pokazatelju vodostaja.
Rizik osiguran standarnim uvjetima za osiguranje brodova i tereta. Izričito je obuhvaćen osiguranjem u Institute Cargo Clauses B, Institute time Clauses - Hulls i Institute Voyage Clauses - Hulls. Nabrojen je u istoj liniji s rizikom potresa i vulkanske erupcije. Požar uzrokovan munjom osiguran je pod rizikom požar. Međutim munja može uzrokovati oštećenja tereta, opreme i uređaja broda i bez požara. U tome se ogleda smisao izričitog uključivanja ovih rizika u pokriće. Udar groma potpada pod pojam "rizik", pa je osiguran uvjetima za osiguranje "svih rizika" i bez posebnog navođenja.
Organizirano ili spontano javno iskazivanje raspoloženja grupe građana. Za razliku od demonstracija, manifestacije su izražavanje raspoloženja kao znak podrške nekome ili nečemu. Rizik manifestacija nastaje uništenjem ili oštećenjem osigurane osobe djelovanjem manifestanata na bilo koji način (rušenje, demoliranje, paljenje, razbijanje, pucanje i sl.).
Snažan vjetar, često ujedinjen s kišom, tučom ili snijegom. Jačina vjetra koji se smatra olujom naznačena je u uvjetima osiguranja. Zadnjih godina sve su češće i intezitetom jače oluje i u zapadnoeuropskim državama.
Izraz iz osiguranja brodova za oznaku popravka broda koji nije privremeni (temporary repairs). Troškovi konačnog popravka kao posebna havarija (particular average) uvijek su naknadivi iz osiguranja, a troškovi privremenog popravka samo ako su ispunjene određene pretpostavke.
Razlika između vrijednosti oštećene stvari nakon popravka i vrijednosti te stvari prije štetnog akta. Može se govoriti o tehničkoj umanjenoj vrijednosti i ekonomskoj umanjenoj vrijednosti. Umanjena vrijednost je polazeći od načela potpune naknade, osnovica za naknadu štete. Posebno je u uporabi kod oštećenja motornih vozila. Izračunavaju je vještaci. U zapadnoevropskim zemljama tumači se vrlo restriktivno: dosuđuje se iznimno, i to kod sasvim novih vozila (1 - 2 godine starosti), koja su pretrpjela znatna oštećenja i nakon toga popravljena. Ne priznaju je kod privrednih vozila. Tehnička umanjena vrijednost ne priznaje se, jer je pokrivena garancijom servisa.
Rizik koji nastaje stihijskim, neočekivanim plavljenjem terena vodom iz rijeka, jezera, mora i dr. zbog izlijevanja vode iz korita, provale obrambenih nasipa ili brana, izvanredno visoke plime ili valova neobične jačine, provalom oblaka i sl. Rizik poplave je kod mnogih vrsta osiguranja dopunski rizik, čije se pokriće mora posebno ugovoriti i platiti posebnu premiju.
1. vatra koja je izmakla kontroli, tj. vatra koja je napustila vatrište i sposobna je širiti se dalje vlastitom snagom; 2. rizik obuhvaćen standardnim uvjetima za osiguranje brodova i robe. U Institute Time Clauses - Hulls i Institute Cargo Clauses (B,C) izričito su kao osigurani rizici zajedno navedenei rizik požara i rizik eksplozije. Na taj su način uklonjene moguće nejasnoće u primjeni ovih uvjeta, jer je često teško a ponekad i nemoguće utvrditi je li šteta posljedica požara ili eksplozije. osiguranjem su pokrivene štete koje su izravna posljedica ostvarenja rizika požara ili eksplozije. Požar i eksplozija tretiraju se sami po sebi kao uzrok štete. Ako su požar i eksplozija posljedica rizika izričito isključenih iz osiguranja, npr. ratnih rizika, nastale štete nisu pokrivene osiguranjem. Štete uzrokovane rizikom "zagrijavanja" (engl. heating) nisu obuhvaćene osiguranjem ako nije došlo do požara. Štete nastale kao posljedica gašenja požara tretiraju se kao štete uzrokovane požarom.

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila