Auto kasko osiguranje

Croatia kasko osiguranje vam garantira rješavanje štete u 5 radnih dana* te omogućava zamjensko vozilo za vrijeme popravka štete.

Zatražite ponudu

Nesreća pri parkiranju, provala, krađa ili sudar vašom krivnjom su rizici od kojih niste osigurani obveznim auto osiguranjem. Kako bi izbjegli financijske posljedice ovih događaja, ugovorite kasko Croatia osiguranja.

Zašto kasko Croatia osiguranja?

 • Ugovaratelj fizička osoba ima pravo na zamjensko vozilo** za sve vrijeme trajanja popravka kod CO ovlaštenih servis partnera.
 • Prijavljene kasko štete fizičkih osoba rješavamo unutar 5 radnih dana*.
 • Samostalna procjena šteta putem vašeg mobitela.
 • Mreža CO servis partnera koji jednostavno i brzo rješavaju štete na vašem vozilu.
 • Djelomična pokrića skrojena prema vašim potrebama.
 • Pri izračunu premije u obzir uzimamo starost vozila i dob vlasnika.
 • Superbonus - nagrada vozačima bez šteta.

Puno kasko osiguranje

Ugovaranjem punog kasko osiguranja, nadoknadit ćemo štetu na vozilu uslijed:

 • prometne nesreće ili oštećenja na parkiralištu,
 • pada ili udarca nekog predmeta,
 • krađe,
 • požara ili eksplozije,
 • vremenske nepogode (tuča, oluja, poplava)...

 

Kako bi uz vaše vozilo osigurali putnike i vozača u vozilu ugovorite Osiguranje od nezgode (40.000 kn u slučaju smrti/ 80.000 kn u slučaju trajnog invaliditeta).

Djelomično kasko osiguranje

Pokrića djelomičnog kaska namijenjena su osiguranju vozila od odabranih rizika. Moguće ih je ugovoriti samostalno, uz puni kasko ili uz obvezno auto osiguranje.

Pokriće

Način ugovaranja

Samostalno

Uz puni kasko

Uz AO policu

Vuča

x

Vuča+

x

Mala šteta

x

Viša sila

x

Garaža

x

Svjetla i zrcala

x

x

Lom stakla

x

x

x

Oštećenje s krova  

x

x

x

Sudar sa životinjama  

x

x

x

Kasko DUO

x

Tuča

x

Provala

x

AO vuča

x

 

*Rješavamo štete fizičkih osoba po policama punog kaska za osobni automobil unutar 5 radnih dana od prijave. Riješenom štetom u roku od 5 radnih dana podrazumijeva se šteta koja je u tom roku isplaćena, otklonjena, za koju je zatražena dodatna dokumentacija zbog utvrđivanja osigurateljne obveze ili je osigurani pozvan da omogući procjenu, ili za koju osiguranik zahtijeva da se isplati na temelju računa servisa u kojem je popravak obavljen i u kojem slučaju se rok od pet radnih dana računa od dana prijave do dana slanja obrazložene ponude. 

**Prema uvjetima osiguranja, pravo na zamjensko vozilo imaju ugovaratelji fizičke osobe s punim kasko osiguranjem za osobni automobil, za sve popravke izuzev totalnih šteta. 

Vuča

Pokriće namijenjeno za osobna vozila, pokriveni su troškovi vuče, izvlačenja i prijevoza vozila do najbliže radionice u slučaju dokazanog kvara ili nesreće na putu (neograničen broj vuča, do 7.000 kuna po događaju).

Vuča +

Pokriće namijenjeno za ostala vozila, pokriveni su troškovi vuče, izvlačenja i prijevoza do najbliže radionice u slučaju nesreće na putu (neograničen broj vuča, do 15.000 kuna po događaju).

Mala šteta

Omogućuje da manje štete sanirate bez korištenja punog kasko pokrića do iznosa koji ugovorite.

Viša sila

Pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, oluje, tuče, snježne lavine, pada zračne letjelice, poplave, bujice i visoke vode.

Garaža

Pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, tuče, oluje i krađe dok je vozilo u zaključanoj garaži.

Svjetla i zrcala

Pokriva lom i oštećenje svjetala i zrcala na vozilu.

Lom stakla

370 kn

Pokriva lom i oštećenje standardno ugrađenih stakala na vozilu, uključujući i stakleni krov.

Oštećenja s krova

Pokriva štete od pada snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo. 

Sudar sa životinjama

265 kn

Pokrivene su štete nastale kao posljedica sudara sa životinjama. 

Kasko DUO

od 735 kn

Osiguranje vašeg vozila od šteta uzrokovanih sudarom s drugim vozilom vašom krivnjom. 

Tuča

230 kn

Pokriva štete na vozilu nastale kao posljedica tuče.

Provala

115 kn

Pokriva štete na vozilu nastale kao posljedica pokušaja ili ostvarenja provale u vozilo, krađe osobnih stvari vozača te trošak izrade novih dokumenata, do 1.500 kuna po štetnom događaju.

AO vuča

Pokriva troškove neograničenog broja vuča vozila uslijed prometne nesreće ili dokazanog kvara, do 3.500 kuna po štetnom događaju. 

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Gornja granica obveze osiguratelja ne može biti veća od osnovice za obračun premije naznačene na polici.

Kasko osiguranjem osigurano je motorno vozilo od sljedećih rizika:

 • prometne nezgode (npr.udar, sudar, prevrnuće, iskliznuće…)
 • krađe vozila
 • pada ili udarca nekog predmeta
 • pada snijega ili leda ili dijelova zgrade na osigurano vozilo
 • požara
 • provale
 • udara groma
 • oluje
 • tuče
 • snježne lavine
 • pada zračne letjelice
 • loma i oštećenja svjetala i zrcala
 • loma i oštećenja standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu
 • poplave
 • bujice ili visoke vode

Što nije pokriveno osiguranjem

Štete nastale:

 • zbog alkoholiziranosti vozača s 0,5 i više promila alkohola u krvi u trenutku nesreće ili zbog prisutnosti droge ili narkotika u organizmu
 • prilikom upravljanja vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole
 • štete koje nisu prijavljene policiji neposredno nakon saznanja o štetnom događaju, a odnose se na ostvarenje sljedećih rizika: krađe, sudara sa životinjom (osim ptice), eksplozije, požara, pada snijega ili leda s krova zgrade ili dijelova zgrade na vozilo
 • kvarom, lomom i dotrajalošću vozila
 • eksplozivnom napravom bilo koje vrste
 • zbog korištenja vozila bez propisane zimske opreme
 • kao posljedica rata
 • kao posljedica potresa
 • zbog greške u materijalu ili zbog lošeg rukovanja vozilom
 • za vrijeme sudjelovanja vozila na utrkama
 • krađom ili gubitkom pogonskog goriva
 • zbog rukovanja teretom
 • zbog kretanja dionicom ceste zatvorenom za promet
 • kod prijevoza vozila drugim vozilom na kopnu, unutarnjim vodama i moru, osim prijevoza skelom ili trajektom
 • zbog umanjene vrijednosti vozila nakon obavljenog popravka
 • za vrijeme podnajma
 • kaznenim djelom obijesne vožnje
 • pronevjerom, prijevarom ili utajom

Ograničenja pokrića

 • gornja granica obveze osiguratelja ne može biti veća od osnovice za obračun premije naznačene u polici
 • dodatna oprema naknadno ugrađena u motorno vozilo (ukoliko se posebno ne ugovori)
 • ako je ugovoreno sudjelovanje osiguranika u šteti u određenom iznosu, osigurnina će se umanjiti za iznos koji je ugovoren
 • u slučaju prijavljene dvije ili više šteta u jednoj osigurateljnoj godini, osiguranik će sam snositi jedan dio štete

Zemljopisni opseg osiguranja

Na području Republike Hrvatske i u ostalim zemljama članicama Sustava zelene karte.

Koje su moje obveze

Osiguranik je u obvezi poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete, pridržavajući se uputa dobivenih od osiguratelja. Odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja prijaviti osiguratelju nastali osigurani slučaj i to u pisanom obliku s navedenim uništenjima, oštećenjima ili nestankom stvari i njihovom približnom vrijednosti. Osiguranik treba pružiti i pribaviti sve ostale podatke i dokaze koji su potrebni radi utvrđivanja osnova, opsega i visine štete.

Obveza ugovaratelja osiguranja je plaćanje ugovorene premije osiguranja u iznosima i rokovima kako je ugovoreno.

Ugovaratelj osiguranja dužan je prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Ukoliko su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, sve navedeno za osiguranika odnosi se i na ugovaratelja osiguranja.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Pokriće počinje u 24:00 sata na dan koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ukoliko je do tada plaćena premija ili prvi obrok premije, a prestaje u 24:00 sata dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Ugovor se sklapa na period od godine dana, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Raskid ugovora

Osiguranje sklopljeno na rok do 5 godina - nije moguće otkazati ugovor prije isteka perioda na koji je ugovoren.

Osiguranje sklopljeno na više od 5 godina - svaka strana može nakon proteka tog roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pisano izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor.

Prije proteka roka od 5 godina nije moguće otkazati višegodišnji ugovor.

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavješćujući pisanim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Ukoliko je ugovor o osiguranju sklopljen na razdoblje duže od godine dana u slučaju promjene cjenika osiguratelj će obavijestiti ugovaratelja te ugovaratelj ima pravo na otkaz ugovora.

Ukoliko je ugovor o osiguranju sklopljen na  razdoblje duže od godine dana u slučaju promjene cjenika osiguratelj će obavijestiti ugovaratelja te ugovaratelj ima pravo na otkaz ugovora.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima