AO plus

Ublažite i najgore scenarije jednim osiguranjem. AO plus pokriva troškove odvjetnika, novčanu naknadu za pretrpljene duševne boli te naknadu za eventualne troškove sahrane. 

Nitko ne računa s prometnom nesrećom, a kamoli s teškim posljedicama koje prometna nesreća može ostaviti za sobom. Dugotrajno liječenje, izostanak s posla, invaliditet... teške tjelesne ozljede nerijetko dovode i do velikih financijskih izdataka i troškova.

Ovim osiguranjem vozač koji skrivi prometnu nesreću dobiva naknadu za troškove odvjetnika kojeg je angažirao u kaznenom postupku koji se vodi protiv njega [POKRIĆE A], te novčanu naknadu za pretrpljene duševne boli zbog trajnog smanjenja životnih aktivnosti i duševnih boli zbog naruženosti [POKRIĆE B]. Kod smrtnog slučaja, bračni drug vozača, djeca i roditelji dobivaju naknadu za troškove sahrane i uređenje groba.

AO plus financijski štiti vas i vašu obitelj u situacijama kada vam je zaštita najpotrebnija:

  • u slučaju tjelesnih ozljeda uzrokovanih prometnom nesrećom, dugotrajnog liječenja, odsustva s posla...
  • ako ste odgovorni za prometnu nesreću, troškovi odvjetnika doista mogu biti astronomski. Ovo osiguranje pokriva te troškove i novčanu naknadu za pretrpljene duševne boli.
  • kod smrtnog slučaja vozačev bračni drug, djeca i roditelji dobivaju naknadu za troškove sahrane i uređenje groba.
Više

Dostupno uz proizvode

Tablica premija osiguranja AO plus:

Premijska grupa Premija u kunama
Pokriće A Pokriće A + B
Osobna vozila
do 44 kW 80,00 215,00
od 44 kW do 66 kW 80,00 247,00
preko 66 kW 80,00 296,00
Teretni automobili 80,00 296,00
Mopedi i motocikli 80,00 404,00

Rječnik — pojmovi s ove stranice

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.

Odaberite proizvod iz kategorije Vozila

Ostalo iz kategorije Vozila