SKI Putno

Čekali ste cijelu godinu. Skije su na krovu, sve je spakirano - još samo putno i krećete. 

Osigurajte se online

Osigurajte se online u 3 minute uz 20% popusta

Putno zdravstveno osiguranje uključuje:

  • pokriće rekreativnog bavljenja zimskim sportovima,
  • kompletnu potrebnu zdravstvenu njegu i nadoknadu troškova liječenja za hitne slučajeve u cijeloj Europi,
  • medicinsku njegu, posjete i konzultacije liječnika,
  • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice,
  • prijevoz u domovinu ako se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način,
  • prijevoz preminulih u domovinu. 

 

Paket / trajanje 3 dana  8 dana
Individualni 44kn 87kn
Obiteljski 66kn 110kn

 

Odaberite plan:

  • A: do 10.000€ za troškove uslijed bolesti / 15.000€ za troškove uslijed nezgode
  • B: do 30.000€ za troškove uslijed bolesti / 30.000€ za troškove uslijed nezgode

Dodatno ugovorite:

  • Osiguranje od nezgode: 30.000 Kn za smrt uslijed nezgode / do 60.000 Kn za trajni invaliditet
  • Osiguranje prtljage do 3.000 Kn

 

Ako ste prisiljeni zatražiti liječničku pomoć, pokažite policu osiguranja liječniku ili kontaktirajte našu asistenciju April Croatia Assistance na  + 385 (1) 36 39 009, 24/7.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD smjernicama):

Pokriće osiguranja

Ovo osiguranje pruža pokriće osobama za slučaj hitne medicinske pomoći, tijekom
boravka u inozemstvu, koja je potrebna zbog:
- iznenadne bolesti ili
- posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Program A 10.000 € za slučaj bolesti,15.000 € za slučaj nezgode;
Program B 30.000 € za slučaj bolesti,30.000 € za slučaj nezgode;
Program C od 50.000 € do 100.000 € za slučaj bolesti i nezgode.

Osiguratelju se nadoknađuju troškovi nastali zbog hitnog medicinskog tretmana za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu:

• ambulantni liječnički tretman;
• lijekove i druga medicinska pomagala propisane od strane liječnika;
• dijagnostičku obradu rendgenom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom;
• bolničko liječenje uključujući i operacije;
• troškove prijevoza hitne pomoći ili repatrijacije u državu prebivališta;
• spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći;
• naknada troškova neiskorištenog ski-passa uslijed bolničkog liječenja dužeg od 3 dana.

Uz doplatne premije možete ugovoriti:

• pokriće za kronične bolesti;
• pokriće za slučajeve nastale uslijed sportske ili rekreacijske aktivnosti, kao i bilo koje profesionalno manualne ili fizičke aktivnosti. 

Što nije pokriveno osiguranjem

• osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe s duševnim smetnjama;
• hrvatski državljani za vrijeme puta i boravka u drugoj državi u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište s osnova obavljanja rada ili djelatnosti;
• stranci za vrijeme puta i boravka u domicilnoj državi;
• slučaj prouzročen potresom, epidemijom, pandemijom, prirodnom katastrofom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
• kronične bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera, stresni psihički poremećaji, kao i sve bolesti koje su već dijagnosticirane i liječene prije sklapanja osiguranja ako nije drugačije ugovoreno;
• pregled liječnika i liječenje koje nije posljedica hitno potrebne medicinske pomoći ili nezgode;
• slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
• namjerno prouzročen slučaj;
• slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
• slučaj koji je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
• kozmetičke operacije i drugi estetski zahvati;
• umjetne oplodnje ili neki drugi oblik liječenja steriliteta;
• nezgode u alpinizmu, sportskom letenju, padobranstvu, pri letenju zmajem ili jedrilicama

Zemljopisni opseg osiguranja

• Ovo osiguranje moguće je ugovoriti za sve države svijeta, a ovisno o destinacijama putovanja, osim države prebivališta osiguranika ili države u kojoj osiguranik ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. 

Obveze osiguranika

• Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
• Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
• Osiguranik je obvezan odmah javiti nastupanje osiguranog slučaja, a podnijeti prijavu osiguranog slučaja najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka liječenja ili prijevoza u mjesto prebivališta.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, isključivo prije početka putovanja.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti odjednom i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Obveza osiguratelja počinje u 00.00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije prelaska državne granice.
Obveza osiguratelja prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja, odnosno u trenutku osiguranikova prelaska državne granice pri povratku.
Ugovor se sklapa na period trajanja putovanja, a može se sklopiti najdulje na godinu dana.

Raskid ugovora

Ugovor se ne može otkazati nakon početka osigurateljnog pokrića

Prije nego se zaputite na snježne padine, navratite u naš webshop

Osigurajte se online

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici

Dokumenti za preuzimanje

Ugovorite SKI putno jednostavno i brzo online uz 20% popusta.