Putno turističko osiguranje

Kupili ste karte, rezervirali smještaj, pročitali vodič... spremni ste na sve.

Još samo - putno osiguranje

Osigurajte se online

Osigurajte se online u 3 minute i uštedite do 15%

Putujete turistički, idete na poslovni put ili sudjelujete na sportskom turniru - Croatia putno zdravsteno osiguranje pokriva:

 • kompletnu potrebnu zdravstvenu njegu i nadoknadu troškova liječenja za hitne slučajeve u odabranoj destinaciji,
 • medicinsku njegu, posjete i konzultacije liječnika,
 • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice,
 • prijevoz u domovinu ako se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način,
 • prijevoz preminulih u domovinu,
 • pokriva različite razine bavljenja sportom po vašem izboru.                      

               

Putno turističko osiguranje pokriva i sudjelovanje na poslovnim kongresima, konferencijama i sastancima. 

                 

Dodatno ugovorite: 

 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • kasko Auto put
 • pomoć na cesti

                                                 

Odmarajte se osigurano uz dodatne opcije:

Dopunsko osiguranje nezgode

Kod osiguranja nezgode ugovorena naknada isplaćuje se direktno osiguraniku/korisniku neovisno o liječničkim troškovima.

Kasko Auto Put

Kasko AUTO PUT novi je proizvod koji se ugovara uz policu putnog. Osigurati se mogu osobna vozila stara do 12 godina, i to na razdoblje od najviše 45 dana.

Osigurani ste u Hrvatskoj i zemljama Sustava zelene karte, od rizika: prometne nesreće, krađe vozila... Saznajte više.

Premija osiguranja ovisi o snazi vozila u kilovatima (do 80 i više od 80 kw) i trajanju osiguranja u danima, a povoljne cijene osiguranja kreću se već od 165 kn

Osiguranje privatne odgovornosti uz putno zdravstveno osiguranje

Umjesto da strepite koliko će vas koštati pošarani zid ili razbijena vaza, osigurajte naknadu za oštećenja ili uništenja stvari treće osobe izvan Republike Hrvatske. 

Popravak vozila ili vuča

Sklapanjem police Croatia asistencija ostvarujete pravo na popravak vozila ili vuču u slučaju nezgode, tehničke neispravnosti, vanjskih utjecaja ili nemarnog rukovanja vozilom. (donosi vam i dodatni popust na kasko)

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.
Ovo osiguranje pruža pokriće osobama za slučaj hitne medicinske pomoći, tijekom
boravka u inozemstvu, koja je potrebna zbog:
-              iznenadne bolesti ili
-              posljedica nesretnog slučaja (nezgode).
- Limiti pokrića po programu:
Program A 10.000 € za slučaj bolesti,15.000 € za slučaj nezgode;
Program B 30.000 € za slučaj bolesti,30.000 € za slučaj nezgode;
Program C od 50.000 € do 100.000 € za slučaj bolesti i nezgode.

                     
Osiguratelj će nadoknaditi sljedeće troškove nastale uslijed nužnog hitnog medicinskog tretmana za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu:

 • ambulantni liječnički tretman;
 • lijekove i druga medicinska pomagala propisane od strane liječnika;
 • dijagnostičku obradu rendgenom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom;
 • bolničko liječenje uključujući i operacije;
 • troškove prijevoza hitne pomoći ili repatrijacije u državu prebivališta;
 • spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći;
 • naknada troškova neiskorištenog ski-passa uslijed bolničkog liječenja dužeg od 3 dana.

                             

Dodatno je moguće ugovoriti uz plaćanje doplatne premije:

 • pokriće za kronične bolesti;
 • pokriće za slučajeve nastale uslijed sportske ili rekreacijske aktivnosti, kao i bilo koje profesionalno manualne ili fizičke aktivnosti. 

Što nije pokriveno osiguranjem

 • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
 • hrvatski državljani za vrijeme puta i boravka u drugoj državi u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište s osnova obavljanja rada ili djelatnosti;
 • stranci za vrijeme puta i boravka u domicilnoj državi;
 • slučaj prouzročen potresom, epidemijom, pandemijom, prirodnom katastrofom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
 • kronične bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera, stresni psihički poremećaji, kao i sve bolesti koje su već dijagnosticirane i liječene prije sklapanja osiguranja ukoliko nije drugačije ugovoreno;
 • pregled liječnika i liječenje koje nije posljedica  hitno potrebne medicinske pomoći ili nezgode;
 • slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
 • namjerno prouzročen slučaj;
 • slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
 • slučaj koji je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
 • kozmetičke operacije i drugi estetski zahvati;
 • umjetne oplodnje ili neki drugi oblik liječenja steriliteta;
 • nezgode u alpinizmu, sportskom letenju, padobranstvu, pri letenju zmajem ili jedrilicama.

Ograničenja pokrića

 • Osobe starije od 70 godina do zaključno navršene 80. godine života mogu se osigurati isključivo po programu A, s osiguranim iznosima do 5.000 € za slučaj bolesti i do 7.500 € za slučaj  nezgode, samo ako su zdrave, kada putuju u skupini i uz posebnu premiju.
 • Nužna stomatološka pomoć zbog akutne zubobolje u pokriću je do 100 €.
 • Ako je ugovoren program A osiguranja, osiguratelj je u obvezi za troškove do limita:

· 2.000 € za troškove prijevoza u mjesto prebivališta,

· 3.000 € za troškove prijevoza umrlog u mjesto prebivališta,

· 2.500 € za spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći

Zemljopisni opseg osiguranja

 • Ovo osiguranje moguće je ugovoriti za sve države svijeta, a ovisno o destinacijama putovanja, osim države prebivališta osiguranika ili države u kojoj osiguranik ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. 

Koje su moje obveze

 • Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
 • Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
 • Osiguranik je obvezan odmah javiti nastupanje osiguranog slučaja, a podnijeti prijavu osiguranog slučaja najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka liječenja ili prijevoza u mjesto prebivališta.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, isključivo prije početka putovanja.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti odjednom i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Obveza osiguratelja počinje u 00.00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije prelaska državne granice.
Obveza osiguratelja prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja, odnosno u trenutku osiguranikova prelaska državne granice pri povratku.
Ugovor se sklapa na period trajanja putovanja, a može se sklopiti najdulje na godinu dana.

Raskid ugovora

Ugovor se ne može otkazati nakon početka osigurateljnog pokrića.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Prije nego krenete, svratite u naš webshop

Osigurajte se online

Kontaktirajte nas putem telefona

072 00 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici