Putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Troškovi liječenja u inozemstvu znaju biti višestruko veći od Vašeg budžeta za boravak u inozemstvu. Ako boravak u inozemstvu „krene drugačijim smjerom“, putno osiguranje pokrit će vaše neplanirane troškove.

Osigurajte se online

Putno osiguranje za rad i studiranje i rad u inozemstvu vam omogućava vrhunsku uslugu po svjetskim standardima 24 sata dnevno.

Za vrijeme boravka u inozemstvu u svrhu rada ili studiranja, policom su pokriveni sljedeći medicinski opravdani troškovi nastali uslijed nesretnog slučaja ili bolesti:

 • medicinska njegu, kućni posjet ili konzultaciju s liječnikom
 • propisani lijekovi
 • hospitalizacija u bolnici ili u klinici
 • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice
 • prijevoz u domovinu kada se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način
 • prijevoz preminule osobe u domovinu

                                                

Za još veću sigurnost dodatno ugovorite paket putnog osiguranja, koji sadrži:

 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • kasko Auto put
 • pomoć na cesti

Osiguranje privatne odgovornosti uz putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Zbog vlastite nespretnosti u svakodnevnom životu ili prilikom sportskih aktivnosti osiguranika kod – sportaša rekreativaca, držanja kućnih životinja, upotrebe bicikla ili pak zbog nezgoda koje uzrokuju vaša djeca ili supružnik, izloženi ste odgovornosti za eventualnu nastalu štetu i snošenju troška iste.

Ovim osiguranjem pokrivena je građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, a mjesto osiguranja je izvan Republike Hrvatske. 

Dodatno osiguranje nezgode uz putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Dopunsko osiguranje nezgode sklapa se na željenu visinu osiguranih svota za rizike trajnog invaliditeta i smrt od nezgode. Za razliku od putnog osiguranja koje nadoknađuje troškove vezane uz liječenje, kod osiguranja nezgode ugovorena naknada isplaćuje se direktno osiguraniku/korisniku neovisno o liječničkim troškovima.

Trajni invaliditet utvrđuje se prema Tablici invaliditeta osiguratelja. 

Primjer:

Ugovoreno je dopunsko osiguranje nezgode uz svote: smrt nezgoda 40.000 kn/trajni invaliditet do 80.000 kn; premija za pojedinačno putovanje do 5 dana iznosi 11,44 kn.

U slučaju da osiguranik doživi nezgodu (ozljedu) koja kao posljedicu ostavi trajni invaliditet od 10%, osiguraniku će se isplatiti naknada od 8.000 kn, neovisno o liječničkim troškovima, koji će se refundirati preko putnog osiguranja.

Croatia asistencija uz putno putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Zakazao vam je auto ili ste imali nezgodu usred ničega? To je neugodna situacija koja ipak može biti manje stresna ako ste dobro osigurani.

Sklapanjem police Croatia asistencija ostvarujete pravo na popravak vozila ili vuču u slučaju nezgode, tehničke neispravnosti, vanjskih utjecaja ili nemarnog rukovanja vozilom. Dovoljno je da nazovete 0800-0400 i interventna ekipa tvrtke partnera Oryxa dolazi u pomoć - popravlja vaše vozilo ili, ako popravak nije moguć na licu mjesta, pruža uslugu vuče vozila do mjesta popravka.

Sklapanjem police Croatia asistencija ostvarujete pravo i na dodatni popust prilikom ugovaranja police kasko osiguranja.

Više o vašem novom prijatelju na cesti možete saznati na www.oryx-asistencija.hr.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD smjernicama):

Pokriće osiguranja

Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.
Ovo osiguranje pruža pokriće osobama za slučaj hitne medicinske pomoći, tijekom
boravka u inozemstvu, koja je potrebna zbog:
-              iznenadne bolesti ili
-              posljedica nesretnog slučaja (nezgode).
- Limiti pokrića po programu:
Program A 10.000 € za slučaj bolesti,15.000 € za slučaj nezgode;
Program B 30.000 € za slučaj bolesti,30.000 € za slučaj nezgode;
Program C od 50.000 € do 100.000 € za slučaj bolesti i nezgode.

                     
Osiguratelj će nadoknaditi sljedeće troškove nastale uslijed nužnog hitnog medicinskog tretmana za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu:

 • ambulantni liječnički tretman;
 • lijekove i druga medicinska pomagala propisane od strane liječnika;
 • dijagnostičku obradu rendgenom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom;
 • bolničko liječenje uključujući i operacije;
 • troškove prijevoza hitne pomoći ili repatrijacije u državu prebivališta;
 • spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći;
 • naknada troškova neiskorištenog ski-passa uslijed bolničkog liječenja dužeg od 3 dana.

                             

Dodatno je moguće ugovoriti uz plaćanje doplatne premije:

 • pokriće za kronične bolesti;
 • pokriće za slučajeve nastale uslijed sportske ili rekreacijske aktivnosti, kao i bilo koje profesionalno manualne ili fizičke aktivnosti. 

Što nije pokriveno osiguranjem

 • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
 • hrvatski državljani za vrijeme puta i boravka u drugoj državi u kojoj imaju prijavljeno
 • prebivalište ili boravište s osnova obavljanja rada ili djelatnosti;
 • stranci za vrijeme puta i boravka u domicilnoj državi;
 • slučaj prouzročen potresom, epidemijom, pandemijom, prirodnom katastrofom, uslijed
 • rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
 • kronične bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera, stresni psihički poremećaji, kao i sve
 • bolesti koje su već dijagnosticirane i liječene prije sklapanja osiguranja ukoliko nije drugačije
 • ugovoreno;
 • pregled liječnika i liječenje koje nije posljedica  hitno potrebne medicinske pomoći ili nezgode;
 • slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
 • namjerno prouzročen slučaj;
 • slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez
 • propisane službene isprave;
 • slučaj koji je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
 • kozmetičke operacije i drugi estetski zahvati;
 • umjetne oplodnje ili neki drugi oblik liječenja steriliteta;
 • nezgode u alpinizmu, sportskom letenju, padobranstvu, pri letenju zmajem ili
 • jedrilicama.

Ograničenja pokrića

 • Osobe starije od 70 godina do zaključno navršene 80. godine života mogu se osigurati isključivo po programu A, s osiguranim iznosima do 5.000 € za slučaj bolesti i do 7.500 € za slučaj  nezgode, samo ako su zdrave, kada putuju u skupini i uz posebnu premiju.
 • Nužna stomatološka pomoć zbog akutne zubobolje u pokriću je do 100 €.
 • Ako je ugovoren program A osiguranja, osiguratelj je u obvezi za troškove do limita:

· 2.000 € za troškove prijevoza u mjesto prebivališta,

· 3.000 € za troškove prijevoza umrlog u mjesto prebivališta,

· 2.500 € za spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći

Zemljopisni opseg osiguranja

 • Ovo osiguranje moguće je ugovoriti za sve države svijeta, a ovisno o destinacijama putovanja, osim države prebivališta osiguranika ili države u kojoj osiguranik ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. 

Obveze osiguranika

 • Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
 • Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
 • Osiguranik je obvezan odmah javiti nastupanje osiguranog slučaja, a podnijeti prijavu osiguranog slučaja najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka liječenja ili prijevoza u mjesto prebivališta.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, isključivo prije početka putovanja.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti odjednom i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Obveza osiguratelja počinje u 00.00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije prelaska državne granice.
Obveza osiguratelja prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja, odnosno u trenutku osiguranikova prelaska državne granice pri povratku.
Ugovor se sklapa na period trajanja putovanja, a može se sklopiti najdulje na godinu dana.

Raskid ugovora

Ugovor se ne može otkazati nakon početka osigurateljnog pokrića.

Prije nego krenete, svratite u naš webshop

Osigurajte se online

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici