Putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Troškovi liječenja u inozemstvu znaju biti višestruko veći od Vašeg budžeta za boravak u inozemstvu. Ako boravak u inozemstvu „krene drugačijim smjerom“, putno osiguranje pokrit će vaše neplanirane troškove.

Osigurajte se online

Putno osiguranje za rad i studiranje i rad u inozemstvu vam omogućava vrhunsku uslugu po svjetskim standardima 24 sata dnevno.

Za vrijeme boravka u inozemstvu u svrhu rada ili studiranja, policom su pokriveni sljedeći medicinski opravdani troškovi nastali uslijed nesretnog slučaja ili bolesti:

 • medicinska njegu, kućni posjet ili konzultaciju s liječnikom
 • propisani lijekovi
 • hospitalizacija u bolnici ili u klinici
 • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice
 • prijevoz u domovinu kada se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način
 • prijevoz preminule osobe u domovinu

                                                

Za još veću sigurnost dodatno ugovorite paket putnog osiguranja, koji sadrži:

 • osiguranje od nezgode
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage

             

Za sudjelovanje na poslovnim kongresima, konferencijama i sastancima odaberite Putno turističko osiguranje.

                 

Osiguranje privatne odgovornosti uz putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Zbog vlastite nespretnosti u svakodnevnom životu ili prilikom sportskih aktivnosti osiguranika kod – sportaša rekreativaca, držanja kućnih životinja, upotrebe bicikla ili pak zbog nezgoda koje uzrokuju vaša djeca ili supružnik, izloženi ste odgovornosti za eventualnu nastalu štetu i snošenju troška iste.

Ovim osiguranjem pokrivena je građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, a mjesto osiguranja je izvan Republike Hrvatske. 

Dodatno osiguranje nezgode uz putno osiguranje za rad i studiranje u inozemstvu

Dopunsko osiguranje nezgode sklapa se na željenu visinu osiguranih svota za rizike trajnog invaliditeta i smrt od nezgode. Za razliku od putnog osiguranja koje nadoknađuje troškove vezane uz liječenje, kod osiguranja nezgode ugovorena naknada isplaćuje se direktno osiguraniku/korisniku neovisno o liječničkim troškovima.

Trajni invaliditet utvrđuje se prema Tablici invaliditeta osiguratelja. 

Primjer:

Ugovoreno je dopunsko osiguranje nezgode uz svote: smrt nezgoda 40.000 kn/trajni invaliditet do 80.000 kn; premija za pojedinačno putovanje do 5 dana iznosi 11,44 kn.

U slučaju da osiguranik doživi nezgodu (ozljedu) koja kao posljedicu ostavi trajni invaliditet od 10%, osiguraniku će se isplatiti naknada od 8.000 kn, neovisno o liječničkim troškovima, koji će se refundirati preko putnog osiguranja.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.
Ovo osiguranje pruža pokriće osobama za slučaj hitne medicinske pomoći, tijekom
boravka u inozemstvu, koja je potrebna zbog:
-              iznenadne bolesti ili
-              posljedica nesretnog slučaja (nezgode).
- Limiti pokrića po programu:
Program A 10.000 € za slučaj bolesti,15.000 € za slučaj nezgode;
Program B 30.000 € za slučaj bolesti,30.000 € za slučaj nezgode;
Program C od 50.000 € do 100.000 € za slučaj bolesti i nezgode.

                     
Osiguratelj će nadoknaditi sljedeće troškove nastale uslijed nužnog hitnog medicinskog tretmana za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu:

 • ambulantni liječnički tretman;
 • lijekove i druga medicinska pomagala propisane od strane liječnika;
 • dijagnostičku obradu rendgenom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom;
 • bolničko liječenje uključujući i operacije;
 • troškove prijevoza hitne pomoći ili repatrijacije u državu prebivališta;
 • spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći;
 • naknada troškova neiskorištenog ski-passa uslijed bolničkog liječenja dužeg od 3 dana.

                             

Dodatno je moguće ugovoriti uz plaćanje doplatne premije:

 • pokriće za kronične bolesti;
 • pokriće za slučajeve nastale uslijed sportske ili rekreacijske aktivnosti, kao i bilo koje profesionalno manualne ili fizičke aktivnosti. 

Što nije pokriveno osiguranjem

 • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
 • hrvatski državljani za vrijeme puta i boravka u drugoj državi u kojoj imaju prijavljeno
 • prebivalište ili boravište s osnova obavljanja rada ili djelatnosti;
 • stranci za vrijeme puta i boravka u domicilnoj državi;
 • slučaj prouzročen potresom, epidemijom, pandemijom, prirodnom katastrofom, uslijed
 • rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
 • kronične bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera, stresni psihički poremećaji, kao i sve
 • bolesti koje su već dijagnosticirane i liječene prije sklapanja osiguranja ukoliko nije drugačije
 • ugovoreno;
 • pregled liječnika i liječenje koje nije posljedica  hitno potrebne medicinske pomoći ili nezgode;
 • slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
 • namjerno prouzročen slučaj;
 • slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez
 • propisane službene isprave;
 • slučaj koji je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
 • kozmetičke operacije i drugi estetski zahvati;
 • umjetne oplodnje ili neki drugi oblik liječenja steriliteta;
 • nezgode u alpinizmu, sportskom letenju, padobranstvu, pri letenju zmajem ili
 • jedrilicama.

Ograničenja pokrića

 • Osobe starije od 70 godina do zaključno navršene 80. godine života mogu se osigurati isključivo po programu A, s osiguranim iznosima do 5.000 € za slučaj bolesti i do 7.500 € za slučaj  nezgode, samo ako su zdrave, kada putuju u skupini i uz posebnu premiju.
 • Nužna stomatološka pomoć zbog akutne zubobolje u pokriću je do 100 €.
 • Ako je ugovoren program A osiguranja, osiguratelj je u obvezi za troškove do limita:

· 2.000 € za troškove prijevoza u mjesto prebivališta,

· 3.000 € za troškove prijevoza umrlog u mjesto prebivališta,

· 2.500 € za spašavanje helikopterom hitne medicinske pomoći

Zemljopisni opseg osiguranja

 • Ovo osiguranje moguće je ugovoriti za sve države svijeta, a ovisno o destinacijama putovanja, osim države prebivališta osiguranika ili države u kojoj osiguranik ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. 

Koje su moje obveze

 • Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
 • Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
 • Osiguranik je obvezan odmah javiti nastupanje osiguranog slučaja, a podnijeti prijavu osiguranog slučaja najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka liječenja ili prijevoza u mjesto prebivališta.

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, isključivo prije početka putovanja.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti odjednom i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Obveza osiguratelja počinje u 00.00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije prelaska državne granice.
Obveza osiguratelja prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja, odnosno u trenutku osiguranikova prelaska državne granice pri povratku.
Ugovor se sklapa na period trajanja putovanja, a može se sklopiti najdulje na godinu dana.

Raskid ugovora

Ugovor se ne može otkazati nakon početka osigurateljnog pokrića.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Prije nego krenete, svratite u naš webshop

Osigurajte se online

Kontaktirajte nas putem telefona

072 00 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici