Osiguranje otkaza putovanja

U slučaju otkaza putovanja, ostvarite povrat 90 % iznosa koji ste platili putničkoj agenciji.

Pošaljite upit za Osiguranje otkaza putovanja

Osiguranje otkaza putovanja odnosi se na slučaj otkaza putovanja zbog nastupanja jednog od sljedećih rizika:

 • bolest
 • nesretni slučaj
 • elementarna nepogoda
 • smrt
 • vojna vježba.

                     

Odnosi se na rizike kojima je pogođen osiguranik, njegov životni partner, djeca, roditelji, braća, sestre, djedovi ili bake. U navedenim slučajevima Croatia osiguranje nadoknadit će 90 % iznosa koji je naplatila putnička agencija prema odredbama o otkazu koje su sadržane u uvjetima ugovora o putovanju.

                            

Putovanje se, uslijed nastupanja osiguranog slučaja, može otkazati prije samog početka ili za vrijeme trajanja. Otkažete li već započeto ugovoreno putovanje zbog nastupanja osiguranog slučaja, nadoknadit ćemo vam 90 % iznosa koji vam je naplatila putnička agencija, obračunato primjenom principa pro rata temporis, dnevno od neiskorištenog trajanja putovanja. Drugim riječima, u ovom slučaju ostvarit ćete pravo na povrat 90 % plaćenog iznosa za one dane koje niste iskoristili zbog nastupa jednog od gore navedenih rizika.

                    

Ovo osiguranje možete ugovoriti unutar tri dana od sklapanja ugovora o putovanju.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju i jednak je cijeni putovanja koju je osiguranik ugovorio i uplatio temeljem  sklopljenog ugovora o putovanju.
Osiguranje pokriva:
- troškove osiguranika nastale radi otkazivanja već ugovorenog i plaćenog putovanja, 
- troškove osiguranika nastale radi kupnje avionske karte zbog nastupanja jednog od sljedećih rizika: 

 • bolest,
 • nesretni slučaj,
 • elementarna nepogoda u mjestu boravišta osiguranika,
 • smrt,
 • vojna vježba.

Ovim osiguranjem u pokriću su gore navedeni rizici kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka od sljedećih osoba: 
- životni partner osiguranika (bračni ili izvanbračni drug),
- djeca osiguranika (uključujući i posvojenu djecu),
- roditelji osiguranika i životnog partnera (uključujući posvojitelje),
- braća i sestre osiguranika ili njegova životnog partnera,
- djedovi i bake osiguranika ili njegova životnog partnera, ali samo za rizik smrti.

Što nije pokriveno osiguranjem

- ugovaranje osiguranja nakon proteka 3 dana od dana sklapanja ugovora o putovanju;

- slučaj u kojem osiguranik ne dođe na dogovoreni liječnički pregled ili se ne odazove na poziv osiguratelja u svrhu dogovora o liječničkom pregledu;

- svi ostali mogući slučajevi i štete koji nisu navedeni i nisu posljedica pojedinačno naznačenih slučajeva navedenih u prethodnom odlomku.

Ograničenja pokrića

- Osiguranje od otkaza putovanja moguće je sklopiti unutar tri dana od dana sklapanja  ugovora o putovanju ili kupnje avionske karte.
Osiguratelj će nadoknaditi osiguraniku:
- 90% od iznosa koji je naplaćen od osiguranika prema odredbama o otkazu koje su sadržane u uvjetima ugovora o putovanju, ako osiguranik otkaže ugovoreno putovanje uslijed nastupanja osiguranog slučaja, koji je nastupio u razdoblju od početka osiguranja do trenutka ugovorenog početka putovanja.
-90% od iznosa koji je naplaćen od osiguranika, a obračunat primjenom principa razmjerno (pro rata temporis dnevno) od neiskorištenog trajanja putovanja, ako osiguranik otkaže već započeto ugovoreno putovanje zbog nastupanja osiguranog slučaja. 

Zemljopisni opseg osiguranja

Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području cijelog svijeta, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Koje su moje obveze

 • Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
 • Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
 • Osiguranik je obvezan u roku od 3 radna dana računajući od dana ostvarenja osiguranog rizika otkazati putovanje kod turističke agencije s kojom je sklopio ugovor o putovanju, odnosno istog izvijestiti o prekinutom putovanju.
 • U svrhu dokazivanja bolesti i nesretnog slučaja osiguranik je dužan u roku od 3 radna dana od dana ostvarenja osiguranog rizika pribaviti liječničku potvrdu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.
 • Osiguranik, odnosno korisnik osiguranja za slučaj smrti osiguranika, je dužan podnijeti osiguratelju odštetni zahtjev najkasnije u roku od 15 radnih dana računajući od dana nastupa osiguranog slučaja.
 • Osiguranik je obvezan osiguratelju pribaviti svu potrebnu dodatnu dokumentaciju i pružiti potrebnu pomoć u svrhu utvrđivanja važnih okolnosti glede postavljenog odštetnog zahtjeva.
 • Ako su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, obveze ugovaratelja osiguranja odnose se i na osiguranika 

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Osiguranje počinje teći u 00:00 sati narednog dana koji je u polici osiguranja naveden kao datum sklapanja ugovora o osiguranju, a prestaje u 24:00 sata onoga dana u kojem ističe 50% trajanja predviđenog putovanja.

Raskid ugovora

Ugovor o osiguranju se ne može raskinuti.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Dokumenti za preuzimanje

Informacije o proizvodu

Uvjeti osiguranja