Osiguranje zrakoplova

Osiguranje zrakoplova iznimno je važno jer samo jedan štetni događaj može dovesti do ostvarivanja čitavog niza osiguranih rizika: smrti, povrede putnika i posade, šteta na njihovim stvarima, uništenja ili oštećenja zrakoplova, šteta uslijed smrti i/ili tjelesne ozljede trećih osoba, štete na imovini trećih, štete na robi koja se prevozi.

Iako pripada grupi transportnih osiguranja, osiguranje zrakoplova pokazuje specifičnosti u odnosu na ostala osiguranja koje su naročito izražene u velikoj koncentracija rizika te u velikom broju faktora koji utječu na procjenu težine rizika kao i mogućnosti uzrokovanje velikih šteta, internacionalni karakter osiguranja, te ograničeno tržište.

Vrste osiguranja:

 • Kasko osiguranje zrakoplova
 • Obavezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima
 • Osiguranje gubitka pilotske dozvole.
Više

Kasko osiguranje zrakoplova

Općim uvjetima za osiguranje zrakoplova pružamo pokriće do iznosa osigurane vrijednosti za:

 • svaki gubitak ili štetu koja nastane na zrakoplovu uslijed izvanrednog događaja za vrijeme leta, rulanja, stajanja na zemlji ili sidrenja
 • troškove spašavanja zrakoplova
 • troškove prijenosa oštećenog zrakoplova do mjesta popravka
 • dodatnu oprema zrakoplova koja se osigurava isključivo ako je to posebno ugovoreno (npr. oprema za snimanje iz zraka, oprema za zaprašivanje i sl.).

Po potrebi moguće je uključiti jednu od opcija dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti, te osiguranje nezgode posade.

Obvezno osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama te putnicima

Zakonska obveza vlasnika odnosno korisnika zrakoplova je osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama i putnicima. Osiguranje se zaključuje prema uvjetima koji su usuglašeni sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

Osiguranje pokriva odgovornost za:

 • štete prema trećim osobama (tjelesne ozljede/smrt/imovinu)
 • štete prema putnicima (tjelesne ozljede/smrt/imovinu)
 • štete/gubitak na osobnim stvarima putnika
 • štete/gubitak na prtljazi i teretu.

Osigurateljna pokrića također možete proširiti na pokriće za štete nastale uslijed:

 • sudjelovanja na natjecanjima, izvođenja akrobatskih, rekordnih i drugih letova
 • izvršavanja probnih letova ili pojedinih preleta
 • rizika rata, otmice i ostalih rizika
 • kemijskih rizika, odnosno korištenja zrakoplova za tretiranje površina kemijskim sredstvima

Osiguranje gubitka pilotske dozvole

Osiguranjem gubitka pilotske dozvole pokrivene su štete koje pretrpi osiguranik zbog trajnog gubitka (oduzimanja) dozvole pilota aviona kao posljedica gubitka zdravstvene sposobnosti uslijed medicinski utvrđene tjelesne (fizičke) ili duševne (psihičke) nesposobnosti za letenje i obavljanje letačkih poslova.

Osigurati se mogu svi piloti koji posjeduju važeću pilotsku dozvolu i rade kao članovi letačke posade - kopilot ili kapetan.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Ugovor koji daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, kupnje ili prodaje naznačenog vrijednosnog papira (deviza ili neke druge robe), od izdavaoca (sastavljača) opcije, po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni. postoje dvije vrste opcija: opcija poziva (call option) i opcija ponude (put option). Opcija poziva daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, kupovine naznačenog vrijednosnog papira po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni (exercise price), do isteka roka opcije. Za uzvrat, kupac opcije poziva plaća sastavljaču opcije premiju (call premium) Ove opcije najčešće kupuju investitori koji očekuju porast cijene predmeta opcije. Opcija ponude daje njezinu imaocu pravo, ali ne i obvezu, prodaje naznačenog vrijednosnog papira, po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni, do isteka roka opcije. Kupac opcije također plaća sastavljaču premiju (put premium). Opciju ponude najčešće kupuju investitori koji očekuju pad cijena predmeta opcije. Samo u slučaju realizacije opcije javlja se obveza prodaje ili kupnje određenog vrijednosnog papira. Opcija može biti at the money, ako je izvršna cijena jednaka tržišnoj (nema ni gubitka ni dobitka za vlasnika opcije); in the money, ako je izvršna cijena veća (opcija ponude) ili manja (opcija poziva) od tržišne, te vlasnik može ostvariti dobit; i out of the money, kada je izvršna cijena manja  (opcija ponude) ili veća (opcija poziva) od tržišne, vlasnik može ostvariti gubitak. S obzirom na način realizacije, razlikuju se europske od američkih opcija. Europska opcija može se realizirati samo na određeni datum (datum isteka njene važnosti - expiration date), dok se američka opcija može realizirati bilo kojeg datuma prije dospjeća opcije, kao i na sam datum dospjeća. trgovanje opcijama prvi put je započeto na CBOE (Chicago Board Option Exange) 1973. Najčešće se trguje opcijama na dionice, obveznice, burzovne indekse, robu, kamatne stope i devizni tečaj, kao način zaštite od rizika (hedging)
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
Nastup osiguranog slučaja koji ima za posljedicu gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta ili ozljedu, smrt ili bolest osigurane osobe. Dva su bitna elementa događaja: uzrok i posljedica. Posljedica je promjena postojećeg stanjaizazvana uzrokom. Događaj može nastupiti i izvan trajanja osiguranja, ali je važno da uzrok nastane unutar trajanja osiguranja. Iz jednog događaja može nastati više šteta, odjednom ili u nekom vremenskom sljedu. Osiguravatelji i reosiguravatelji često limitiraju isplatu štete na neki iznos po jednom događaju da bi se time djelomično zaštitili od mogućih izvanredno velikih odštetnih zahtjeva (npr. sudar brodova, pad zrakoplova i sl.).
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.
reosiguranje tehničkog rezultata.
Dužničko-vjerovnički odnos u kojem je jedna osoba - dužnik u obvezi izvršiti dužnu radnju prema drugoj osobi - vjerovniku. U osiguranju najuobičajena obveza nastaje iz ugovora o osiguranju u kojem se ugovaratelj obvezuje uplatiti premiju osiguranja u ugovorenim rokovima, a osiguravatelj isplatiti odštetu sukladno uvjetima osiguranja, zatim iz ugovora o kreditnim poslovima, iz ugovora o obračunu i isplati provizija posrednicima u osiguranju, iz ugovora s dobavljačima o isporukama dobara i usluga. Obveze se u osnovi dijele prema vremenu izvršenja na kratkoročne (do godine dana) i dugoročne.
Redovito se sklapa na bazi "svi rizici" i po metodi "imenovani rizici". Zrakoplov se osigurava za vrijeme leta, stajanja na zemlji ili u hangaru, za vrijeme rulanja ili klizanja po vodi, za vrijeme usidrenja, te pri izvlačenju na kopno i spuštanja na vodu (kod hidroavijacije), ali moguće je pružiti pokriće samo za vrijeme leta ili samo za vrijeme stajanja na zemlji itd. Osiguranje se može sklopiti na određeno razdoblje (npr. godinu dana) ili na određeno putovanje (let). Iz pokrića se redovito isključuju: štete nastale posredno ili neposredno zbog mana ili nesposobnosti letjelice za sigurnu zračnu plovidbu, ako je osiguranik za njih znao ili mogao znati dužnom pažnjom, a nije spriječio nastanak štete iako je mogao; troškovi poravka mehaničkog loma i zastoja na lektronskim, električnim, hidrauličnim i mehaničkim uređajima ili na motoru; probni letovi nakon rekonstrukcije letjelice kojom se mijenjaju njezina svojstva (osim ako se posebno drugačije ugovori). Ratni i politički rizici osiguravaju se posebno i na izričit zahtjev osiguranika, jer nisu uključeni u standarno pokriće "svi rizici" odnosno ratni i politički rizici su izričito isključeni iz pokrića.
Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje; sklapa se na temelju zakonskih odredaba i može biti automatska obvezna osiguranja kada već sam odnos iz osiguranja i pokrićerizika proizlazi iz zakonske odredbe, npr. ranije je postojalo obvezno osiguranje pošiljaka u prometu. I tzv. ugovorno obvezno osiguranje kada zakon propisuje obvezu sklapanja ugovora kod osiguravajućih društava, npr. kod nas su uvedena ugovorna obvezna osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama. Vlasnici prijevoznih sredstava na koje se primjenjuju zakonske odredbe o obveznom osiguranju dužni su sklopiti ugovor o tom osiguranju s ovlaštenim društvom za osiguranje. U našoj zemlji obvezno se osiguravaju: 1. putnici u javnom prometu od posljedica  nesretnog slučaja uključujući autobuse koji obavljaju javni prijevoz, prijevoz radnika na posao i s posla, kao i prijevoz turista; tračna vozila, sve vrste plovila uključujući skele i splavi; rent-a-car vozila; taksi vozila; zrakoplovi za javni prijevoz i zrakoplovi za turistički prijevoz; 2. korisnici, odnosno vlasnici motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama, i 3. korisnici, odnosno vlasnici zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama (smrt, tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari).

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz