Osiguranje robe u prijevozu

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale uslijed fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem prijevozu.

Osiguranje robe u prijevozu (CARGO) namijenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, a najčešće su to sami vlasnici. Pojam 'roba' ne odnosi se samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzročena financijska šteta (npr. trajna i obrtna sredstva).

Ovisno o želji osiguranika, moguće je ugovoriti da se u slučaju štete uz vrijednost same robe nadoknade i troškovi otpreme, pakiranja i prijevoza do odredišta, premija osiguranja, očekivana dobit i drugi materijalni interesi i troškovi u vezi s pošiljkom (carinska, porezna davanja i druge pristojbe).

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici ovisno o vlastitim potrebama mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici). Uz navedeno, u pokriće je moguće uključiti i niz posebnih okolnosti samog prijevoza (npr. usputno uskladištenje i sl.) kao i specifična pokrića za posebne vrste robe.

Osiguranje je moguće sklopiti za svaki pojedinačni prijevoz posebno ili, ukoliko osiguranikovo poslovanje uključuje veći broj prijevoza tijekom godine, u obliku godišnjeg ugovora o osiguranju (generalne police) svih prijevoza.

UPOZORENJE! Osiguranje prijevozničke odgovornosti nije osiguranje robe u prijevozu. Nudeći vam zanemarivu uštedu špekulanti vas izlažu riziku da ostanete bez svoje robe i bez ikakve naknade za istu.

Obratite se našem stručnom timu za sve detalje, informacije te najpovoljnije uvjete i cijene. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
reosiguranje tehničkog rezultata.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Osigurani predmet u pomorskom osiguranju. Tim je pojmom obuhvaćena svaka tjelesna pokretna stvar, a ne samo stvari u trgovačkom prometu. Pritom nije značajna priroda stvari, njezin oblik, težina, način njezina pakiranja, kao ni vrijednost stvari. Pojmom roba obuhvaćeno je i komercijalno pakiranje robe. Podvrsta pomorskog osiguranja u kojem se roba javlja kao osigurani predmet naziva se osiguranje robe. S obzirom na to da se pod predmetom osiguranja razmjevaju stvari u prijevozu, to se osiguranje naziva i kargo osiguranje. Izraz kargo poznaju i institutske klauzule (Institute Cargo Clauses).
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.
Police osiguranja sadrže odredbu o pokriću na bazi "svi rizici". Tako institutska klauzula A engleske pomorske police sadrži odredbu prema kojoj su pokriveni "svi rizici gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta". Također i generalna polica za osiguranje pošiljaka u domaćem transportu sadrži dvije varijante pokrića: a) "svi rizici" i b) samo osnovni transportni rizici. To je inače uobičajena formulacija, gdje se jednom omnibus-izrekom pokriva cijeli krug rizika. Uz ovu odredbu u polici su sadržana, odnosno navedena isključenja od formulacije "svi rizici", a koja se odnose na štete nastale zakašnjenjem, unutrašnjom manom, odnosno prirodnim svojstvom osiguranog predmeta. Ukoliko se radi o potrebi pokrića nekih specifičnih rizika za pojedine vrste robe, potrebno je izričito navesti te rizike u polici osiguranja radi sigurnosti osiguranika, odnosno ugovoriti tzv. "prošireno pokriće" odnosno pokriće rizika štete "iz bilo kojeg uzroka". Engleska pomorska polica (marine police), odnosno njezina institutska klauzula pod pojmom "svi rizici" uključuje pokriće: 1. osnovnih transportnih rizika kao što su: plovidbene nezgode (udar, nasukanje, dodir dna, potonuće, brodolom, nestanak broda, otplavljanje robe s palube broda), elementarne nepogode, eksplozija, požar, razbojništvo, te 2. dopunskih transportnih rizika kao što su: krađa i neisporuka, manipulativni rizici (lom robe, oštećenje ambalaže, curenje i rasipanje, ogrebotine, ulupljenje), te ostali manipulativni rizici kao pokisnuće, slatka voda, brodsko znojenje i sl.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz