Osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika brodice/jahte

Ništa nije ljepše nego u zoru isploviti na prekrasnu morsku pučinu. Međutim, plovidba nije šala, a na moru se situacija iz idile u trenutku može pretvoriti u havariju. Zato, uz obvezno osiguranje odgovornosti, ugovorite i dobrovoljno osiguranje te plovite sigurno.

Sve brodice i jahte registrirane u Hrvatskoj, motora snage iznad 15 kW moraju imati obvezno osiguranje odgovornosti od upotrebe plovila. Ovo osiguranje obvezno je i za vlasnike inozemnih brodica i jahti koje ulaze u teritorijalno more RH za štete koje mogu nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja.

Zašto Croatia osiguranje?

 • Croatia osiguranje tržišni je lider u osiguranju brodica i jahti
 • Već desetljećima brinemo o mornarima i to iskustvo pretočili smo u najbolju ponudu osiguranja
 • Uz obvezno osiguranje moguće je ugovoriti i dodatno osiguranje od odgovornosti uz kasko osiguranje plovila i brojne druge vrste osigurateljne zaštite

Kupi osiguranje

Više

Na raspolaganju su Vam dvije vrste osiguranja odgovornosti:

1. Obvezno osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika jahte/brodice na motorni pogon za tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt koje brodica može nanijeti trećim osobama ukoliko je:

 • jahta/brodica registrirana za šport i razonodu
 • jahta/brodica upisana u registar odnosno upisnik pri nadležnom tijelu
 • snaga pogonskog motora veća od 15 kW.

Formula za preračunavanje KS u kW:       
KS = kW x 1,36
kW = KS x 0,735

Minimalni limit obveznog osiguranja odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon propisan je odlukom Vlade i iznosi 3.500.000,00 kn po jednom štetnom događaju.

2. Dobrovoljno osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika brodice (odnosno jahte) kao dodatno osiguranje uz kasko osiguranje obuhvaća:

 • odgovornost za sudar
 • odgovornost za udar
 • odgovornost prema osobama koje nisu na plovilu
 • odgovornost prema putnicima
 • odgovornost zbog izlijevanje ili izbacivanja ulja (nafte).

Mogu se ugovoriti različiti limiti unutar kojih se odgovornost osigurava.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje odgovornosti prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta.  Ne postoji osigurana vrijednost, i osigurana svota je gornji limit obveze osiguravatelja. Procjena subjektivnog rizika je teška i zato u uvjetima osiguranja i klauzulama moraju veoma precizno biti opisani rizici koje pokriva osiguravatelj. Osnovna podjela opće odgovornosti je na osiguranje odgovornosti građana i na, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti. Osiguranje opće odgovornosti je uključeno u imovinska osiguranja. Osiguranja odgovornosti su pasivna osiguranja. Uz osiguranja opće odgovornosti posebno značajne grane odgovornosti su osiguranje odgovornosti motornih vozila, osiguranje odgovornosti pomorskih vozara, osiguranje odgovornosti zračnih prijevoznika.
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje; sklapa se na temelju zakonskih odredaba i može biti automatska obvezna osiguranja kada već sam odnos iz osiguranja i pokrićerizika proizlazi iz zakonske odredbe, npr. ranije je postojalo obvezno osiguranje pošiljaka u prometu. I tzv. ugovorno obvezno osiguranje kada zakon propisuje obvezu sklapanja ugovora kod osiguravajućih društava, npr. kod nas su uvedena ugovorna obvezna osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama. Vlasnici prijevoznih sredstava na koje se primjenjuju zakonske odredbe o obveznom osiguranju dužni su sklopiti ugovor o tom osiguranju s ovlaštenim društvom za osiguranje. U našoj zemlji obvezno se osiguravaju: 1. putnici u javnom prometu od posljedica  nesretnog slučaja uključujući autobuse koji obavljaju javni prijevoz, prijevoz radnika na posao i s posla, kao i prijevoz turista; tračna vozila, sve vrste plovila uključujući skele i splavi; rent-a-car vozila; taksi vozila; zrakoplovi za javni prijevoz i zrakoplovi za turistički prijevoz; 2. korisnici, odnosno vlasnici motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama, i 3. korisnici, odnosno vlasnici zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama (smrt, tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari).
Označava proširenje osigurateljne zaštite izvan uvjeta utvrđenih u propisima ako se radi o obveznom osiguranju, odnosno u uvjetima ako se radi o dobrovoljnom osiguranju. Naime, propisi određuju osnove osiguranja s obzirom na pojam treće osobe, s obzirom na osiguranu svotu, teritorijalno važenje osiguranja itd. Dodatnim osiguranjem može se npr. ugovoriti svstavanje vozača u krug trećih osoba, povećanje osigurane svote, proširenje valjanosti osiguranja izvan nacionalnog, odnosno nekog drugog područja, itd. Dakle, ta dodatna proširenja izlaze iz kruga obveznog osiguranja.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz