Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete koje bi prijevoznik mogao pretrpjeti uslijed potpunog ili djelomičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tijekom prijevoza te za kašnjenje u isporuci.

Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika namijenjeno je pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima) koji su registrirani i obavljaju u komercijalne svrhe djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem ili međunarodnom prometu.

Širina pokrića je fleksibilna te se osiguranici, ovisno o vlastitim potrebama, mogu odlučiti na pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici).

Pokriće za prijevoznike u međunarodnom prometu u potpunosti je u skladu s Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR).

Osiguranje se sklapa godišnje te pokriva sve prijevoze unutar jedne godine.

Ovisno o vašoj procjeni, a vezano uz vrijednost robe koju ćete preuzimati na prijevoz, dostupni su vam različiti limiti pokrića.

Kao posebnu pogodnost svojim osiguranicima nudimo i besplatne stručne savjete kod sporova vezanih uz obranu od neosnovanih i previsokih zahtjeva za naknadu štete od strane trećih osoba.

Croatia osiguranje nadoknadit će vam sljedeće troškove ukoliko oni prijeđu ugovoreni limit pokrića: troškove spora, pravnih radnji poduzetih u sporazumu s osigurateljemu u vezi s obranom od neosnovanih i previsokih zahtjeva trećih osoba i presuđene kamate troškova spašavanja tereta (do iznosa vozarine).

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje odgovornosti prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta.  Ne postoji osigurana vrijednost, i osigurana svota je gornji limit obveze osiguravatelja. Procjena subjektivnog rizika je teška i zato u uvjetima osiguranja i klauzulama moraju veoma precizno biti opisani rizici koje pokriva osiguravatelj. Osnovna podjela opće odgovornosti je na osiguranje odgovornosti građana i na, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti. Osiguranje opće odgovornosti je uključeno u imovinska osiguranja. Osiguranja odgovornosti su pasivna osiguranja. Uz osiguranja opće odgovornosti posebno značajne grane odgovornosti su osiguranje odgovornosti motornih vozila, osiguranje odgovornosti pomorskih vozara, osiguranje odgovornosti zračnih prijevoznika.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
1. gornja granica do koje osiguravatelj snosi štetu. Označava granicu pokrića na osiguranu svotu ili na visinu moguće štete. Limit pokrića je jedan od faktora za utvrđivanje visine samopridržaja osiguravatelja; 2. iznos do kojeg reosiguravatelj pruža reosiguravateljno pokriće. Limit se može ustanoviti na više načina, ovisno o vrsti ugovora o reosiguranju. Tako se u proporcionalnim reosiguranjima određuje da će reosiguravatelj preuzeti u pokriće rizike čija osigurana svota, odnosno PML (najveća vjerojatna šteta), ne prelazi ugovoreni iznos. Tu je reosiguravatelj u obvezi platiti % limita udio u svakoj šteti bez obzira na njihovu ukupnu visinu. U reosiguranju viška šteta limit se određuje za ukupnu visinu štete za koju reosiguravatelj jamči. Svakim plaćanjem šteta dio limita je iscrpljen. Da bi za moguću narednu štetu opet imao puni limit, reosiguranik mora platiti dodatnu premiju.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Police osiguranja sadrže odredbu o pokriću na bazi "svi rizici". Tako institutska klauzula A engleske pomorske police sadrži odredbu prema kojoj su pokriveni "svi rizici gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta". Također i generalna polica za osiguranje pošiljaka u domaćem transportu sadrži dvije varijante pokrića: a) "svi rizici" i b) samo osnovni transportni rizici. To je inače uobičajena formulacija, gdje se jednom omnibus-izrekom pokriva cijeli krug rizika. Uz ovu odredbu u polici su sadržana, odnosno navedena isključenja od formulacije "svi rizici", a koja se odnose na štete nastale zakašnjenjem, unutrašnjom manom, odnosno prirodnim svojstvom osiguranog predmeta. Ukoliko se radi o potrebi pokrića nekih specifičnih rizika za pojedine vrste robe, potrebno je izričito navesti te rizike u polici osiguranja radi sigurnosti osiguranika, odnosno ugovoriti tzv. "prošireno pokriće" odnosno pokriće rizika štete "iz bilo kojeg uzroka". Engleska pomorska polica (marine police), odnosno njezina institutska klauzula pod pojmom "svi rizici" uključuje pokriće: 1. osnovnih transportnih rizika kao što su: plovidbene nezgode (udar, nasukanje, dodir dna, potonuće, brodolom, nestanak broda, otplavljanje robe s palube broda), elementarne nepogode, eksplozija, požar, razbojništvo, te 2. dopunskih transportnih rizika kao što su: krađa i neisporuka, manipulativni rizici (lom robe, oštećenje ambalaže, curenje i rasipanje, ogrebotine, ulupljenje), te ostali manipulativni rizici kao pokisnuće, slatka voda, brodsko znojenje i sl.
CMT - konvencija o ugovoru za međunarodni transport robe cestom (Ženeva 1956. godine) regulira imovinsko-pravne odnose iz ugovora o prijevozu robe cestom na međunarodnom planu između cestovnog vozara i pošiljaoca robe. Na obrascima tovarnog lista za međunarodni cestovni transport utisnuta su slova CMR, što vizualno upozorava imaoca tovarnog lista  da se na prijevoz robe za koji je izdan tovarni list primjenjuju odredbe međunarodne konvencije CMR. Konvencija je, u vezi s visinom odgovornosti cestovnog vozara, izmjenjena Protokolom o izmjeni konvencije iz 1978. godine.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz