Osiguranje broda u gradnji

Ovim osiguranjem osigurava se gradnja plovnog objekta, a obuhvaća i trup broda, brodice ili jahte u gradnji, pogonski motor i opremu, dijelove koji su ugrađeni kao i dijelove koji su namijenjeni ugradnji u krugu brodogradilišta.

Osiguranjem su pokriveni, u granicama pruženog pokrića, gubici i oštećenja novogradnje kao i troškovi koji su nastali u vezi osiguranih rizika:

  • potpuni gubitak novogradnje
  • djelomični gubitak i oštećenje novogradnje (djelomične štete)
  • troškovi spašavanja
  • troškovi neposredno prouzročeni nastupom osiguranog slučaja
  • nagrada za spašavanje
  • troškovi utvrđivanja i likvidacije štete.

Osiguranjem su, prema ugovorenim uvjetima, pokriveni svi rizici gubitka ili oštećenja osigurane novogradnje nastali i otkriveni tijekom trajanja ovog osiguranja, uključujući i troškove popravka, zamjene ili obnove bilo kojeg neispravnog dijela osiguranog predmeta zbog postojanja skrivene mane otkrivene za trajanja ovog osiguranja. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Police osiguranja sadrže odredbu o pokriću na bazi "svi rizici". Tako institutska klauzula A engleske pomorske police sadrži odredbu prema kojoj su pokriveni "svi rizici gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta". Također i generalna polica za osiguranje pošiljaka u domaćem transportu sadrži dvije varijante pokrića: a) "svi rizici" i b) samo osnovni transportni rizici. To je inače uobičajena formulacija, gdje se jednom omnibus-izrekom pokriva cijeli krug rizika. Uz ovu odredbu u polici su sadržana, odnosno navedena isključenja od formulacije "svi rizici", a koja se odnose na štete nastale zakašnjenjem, unutrašnjom manom, odnosno prirodnim svojstvom osiguranog predmeta. Ukoliko se radi o potrebi pokrića nekih specifičnih rizika za pojedine vrste robe, potrebno je izričito navesti te rizike u polici osiguranja radi sigurnosti osiguranika, odnosno ugovoriti tzv. "prošireno pokriće" odnosno pokriće rizika štete "iz bilo kojeg uzroka". Engleska pomorska polica (marine police), odnosno njezina institutska klauzula pod pojmom "svi rizici" uključuje pokriće: 1. osnovnih transportnih rizika kao što su: plovidbene nezgode (udar, nasukanje, dodir dna, potonuće, brodolom, nestanak broda, otplavljanje robe s palube broda), elementarne nepogode, eksplozija, požar, razbojništvo, te 2. dopunskih transportnih rizika kao što su: krađa i neisporuka, manipulativni rizici (lom robe, oštećenje ambalaže, curenje i rasipanje, ogrebotine, ulupljenje), te ostali manipulativni rizici kao pokisnuće, slatka voda, brodsko znojenje i sl.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz