Osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika brodice/jahte

Ništa nije ljepše nego u zoru isploviti na prekrasnu morsku pučinu. Međutim, plovidba nije šala, a na moru se situacija iz idile u trenutku može pretvoriti u havariju. Zato, uz obvezno osiguranje odgovornosti, ugovorite i dobrovoljno osiguranje te plovite sigurno.

Sve brodice i jahte registrirane u Hrvatskoj, motora snage iznad 15 kW moraju imati obvezno osiguranje odgovornosti od upotrebe plovila. Ovo osiguranje obvezno je i za vlasnike inozemnih brodica i jahti koje ulaze u teritorijalno more RH za štete koje mogu nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja.

Zašto Croatia osiguranje?

 • Croatia osiguranje tržišni je lider u osiguranju brodica i jahti
 • Već desetljećima brinemo o mornarima i to iskustvo pretočili smo u najbolju ponudu osiguranja
 • Uz obvezno osiguranje moguće je ugovoriti i dodatno osiguranje od odgovornosti uz kasko osiguranje plovila i brojne druge vrste osigurateljne zaštite

Provjeri cijenu i kupi online

Više

Na raspolaganju su Vam dvije vrste osiguranja odgovornosti:

1. Obvezno osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika jahte/brodice na motorni pogon za tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt koje brodica može nanijeti trećim osobama ukoliko je:

 • jahta/brodica registrirana za šport i razonodu
 • jahta/brodica upisana u registar odnosno upisnik pri nadležnom tijelu
 • snaga pogonskog motora veća od 15 kW.

Formula za preračunavanje KS u kW:       
KS = kW x 1,36
kW = KS x 0,735

Minimalni limit obveznog osiguranja odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon propisan je odlukom Vlade i iznosi 3.500.000,00 kn po jednom štetnom događaju.

2. Dobrovoljno osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika brodice (odnosno jahte) kao dodatno osiguranje uz kasko osiguranje obuhvaća:

 • odgovornost za sudar
 • odgovornost za udar
 • odgovornost prema osobama koje nisu na plovilu
 • odgovornost prema putnicima
 • odgovornost zbog izlijevanje ili izbacivanja ulja (nafte).

Mogu se ugovoriti različiti limiti unutar kojih se odgovornost osigurava.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Rizik u osiguranju koji karakterizira protupravno oduzimanje (otuđenje) osigurane stvari iz mjesta osiguranja ili s mjesta osiguranja. Za ostvarenje rizika krađe ne moraju postojati elementi fizičke sile (provalna krađa) ili nasilja (razbojnička krađa). Izraz theft svojstven je kargo osiguranju. Rizik krađe pokriven je osiguranjem "svih rizika" u ICC A. Taj rizik nije pokriven prema uvjetima ICC B i C, ali se uz te uvjete može osigurati ugovaranjem Theft, Pilferage and Nondelivery Clause. U osiguranju brodova kao osigurani rizik javlja se violent theft - "nasilna krađa" (ITC). Osigurana je samo ona nasilna krađa koju su poduzele osobe izvan osiguranog broda. Krađa od strane posade nije pokrivena osiguranjem. Krađa od strane štrajkaša i drugih osoba navedenih u klauzulama o isključenjima iz osiguranja također nije osigurana jer se radi o isključenim rizicima.
Osiguranje odgovornosti prema trećim osobama, i to za smrt, povrede ili oboljenja osoba ili za oštećenja odnosno uništenja predmeta.  Ne postoji osigurana vrijednost, i osigurana svota je gornji limit obveze osiguravatelja. Procjena subjektivnog rizika je teška i zato u uvjetima osiguranja i klauzulama moraju veoma precizno biti opisani rizici koje pokriva osiguravatelj. Osnovna podjela opće odgovornosti je na osiguranje odgovornosti građana i na, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti. Osiguranje opće odgovornosti je uključeno u imovinska osiguranja. Osiguranja odgovornosti su pasivna osiguranja. Uz osiguranja opće odgovornosti posebno značajne grane odgovornosti su osiguranje odgovornosti motornih vozila, osiguranje odgovornosti pomorskih vozara, osiguranje odgovornosti zračnih prijevoznika.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumjeva se budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu. Pod događajem se razumjeva vanjski događaj, odnosno nezgoda (engl. fortuity) koja ima za posljedicu gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta. Posljedica ostvarenja osiguranog rizika jest osigurani slučaj. On se ogleda u štetnoj promjeni postojećeg stanja izazvanog uzrokom. Rizik u odnosu prema šteti predstavlja njezin uzrok. Sklapanjem ugovora o osiguranju osiguravatelj preuzima na sebe snošenje štetnih posljedica ostvarenja osiguranog rizika. Relevantni su samo oni uzroci koji su osigurani (osigurani rizici). Osiguranjem su pokrivene sve štete nastale zbog osiguranih rizika. U okviru pomorskog osiguranja osiguravaju se pomorski, odnosno transportni rizici. To su one opasnosti kojima su izložena prijevozna sredstva i roba za vrijeme prijevoza. Ugovoriti se može osiguranje: a) pojedinih rizika, b) svih rizika. Osigurani rizici redovito su propisani u uvjetima osiguranja.

Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumjeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl. Osiguravatelj uvjetima osiguranja ili ugovorom o osiguranju utvrđuje: 1. koje rizike pokriva određenim standarnim osiguranjem, 2. koji rizici se preuzimaju uz određene povećane premijske stope (npr. uvećani rizici), 3. za koje rizike ograničava osiguranu svotu do određenog iznosa, 4. kod kojih rizika pojedinom odredbom ograničava širinu pokrića, npr. vremenski, 5. koji su rizici isključeni, npr. ratni rizici. O preuzetim rizicima osiguravatelji vode statistiku rizika. Na statističkim podacima i primjenom teorije rizika osiguravatelji temelje poslovnu politiku. Osiguravatelji imaju mogućnost rizike prihvatiti u osiguranje ili odbiti (izuzetak su obvezna osiguranja od odgovornosti). Kod prihvata ili odbijanja rizika cilj je održavanje tehničke (odnos premija i šteta) i financijske (solventnost) stabilnosti osiguravatelja, odnosno optimiranje preuzetih rizika.

Rizik osiguran standarnim uvjetima za osiguranje brodova i tereta. Izričito je obuhvaćen osiguranjem u Institute Cargo Clauses B, Institute time Clauses - Hulls i Institute Voyage Clauses - Hulls. Nabrojen je u istoj liniji s rizikom potresa i vulkanske erupcije. Požar uzrokovan munjom osiguran je pod rizikom požar. Međutim munja može uzrokovati oštećenja tereta, opreme i uređaja broda i bez požara. U tome se ogleda smisao izričitog uključivanja ovih rizika u pokriće. Udar groma potpada pod pojam "rizik", pa je osiguran uvjetima za osiguranje "svih rizika" i bez posebnog navođenja.
Najčešće objedinjeno obuhvaća gubitak ili oštećenje broda, administrativne troškove te odgovornost prema trećim osobama (za sudar, udar, onečišćenje, te prema kupačima) kao i odgovornost prema putnicima broda.
Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje; sklapa se na temelju zakonskih odredaba i može biti automatska obvezna osiguranja kada već sam odnos iz osiguranja i pokrićerizika proizlazi iz zakonske odredbe, npr. ranije je postojalo obvezno osiguranje pošiljaka u prometu. I tzv. ugovorno obvezno osiguranje kada zakon propisuje obvezu sklapanja ugovora kod osiguravajućih društava, npr. kod nas su uvedena ugovorna obvezna osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama. Vlasnici prijevoznih sredstava na koje se primjenjuju zakonske odredbe o obveznom osiguranju dužni su sklopiti ugovor o tom osiguranju s ovlaštenim društvom za osiguranje. U našoj zemlji obvezno se osiguravaju: 1. putnici u javnom prometu od posljedica  nesretnog slučaja uključujući autobuse koji obavljaju javni prijevoz, prijevoz radnika na posao i s posla, kao i prijevoz turista; tračna vozila, sve vrste plovila uključujući skele i splavi; rent-a-car vozila; taksi vozila; zrakoplovi za javni prijevoz i zrakoplovi za turistički prijevoz; 2. korisnici, odnosno vlasnici motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama, i 3. korisnici, odnosno vlasnici zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama (smrt, tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari).
Označava proširenje osigurateljne zaštite izvan uvjeta utvrđenih u propisima ako se radi o obveznom osiguranju, odnosno u uvjetima ako se radi o dobrovoljnom osiguranju. Naime, propisi određuju osnove osiguranja s obzirom na pojam treće osobe, s obzirom na osiguranu svotu, teritorijalno važenje osiguranja itd. Dodatnim osiguranjem može se npr. ugovoriti svstavanje vozača u krug trećih osoba, povećanje osigurane svote, proširenje valjanosti osiguranja izvan nacionalnog, odnosno nekog drugog područja, itd. Dakle, ta dodatna proširenja izlaze iz kruga obveznog osiguranja.
Nasilni ulazak u prostorije: 1. razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora ili provaljivanjem stropa, zidova i podova, 2. s lažnim ključem ili drugim sredstvima koje nije namijenjeno redovnom otvaranju, 3. pravim ključem, ali ako se do njega došlo na način utvrđen uvjetima osiguravatelja za provalnu krađu.
1. vatra koja je izmakla kontroli, tj. vatra koja je napustila vatrište i sposobna je širiti se dalje vlastitom snagom; 2. rizik obuhvaćen standardnim uvjetima za osiguranje brodova i robe. U Institute Time Clauses - Hulls i Institute Cargo Clauses (B,C) izričito su kao osigurani rizici zajedno navedenei rizik požara i rizik eksplozije. Na taj su način uklonjene moguće nejasnoće u primjeni ovih uvjeta, jer je često teško a ponekad i nemoguće utvrditi je li šteta posljedica požara ili eksplozije. osiguranjem su pokrivene štete koje su izravna posljedica ostvarenja rizika požara ili eksplozije. Požar i eksplozija tretiraju se sami po sebi kao uzrok štete. Ako su požar i eksplozija posljedica rizika izričito isključenih iz osiguranja, npr. ratnih rizika, nastale štete nisu pokrivene osiguranjem. Štete uzrokovane rizikom "zagrijavanja" (engl. heating) nisu obuhvaćene osiguranjem ako nije došlo do požara. Štete nastale kao posljedica gašenja požara tretiraju se kao štete uzrokovane požarom.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz