Kasko osiguranje plovila

Može ga zaključiti svaka pravna ili fizička osoba koja ima osigurljiv interes na brodu, što, osim brodara, može biti i druga osoba, npr. založni vjerovnik - tipično vlasnik hipoteke na brodu.

Ovim osiguranjem pokrivaju se sljedeće kategorije šteta:

 • potpuni gubitak broda (stvarni ili izvedeni)
 • djelomične štete (materijalna oštećenja ili gubici na brodskom trupu ili strojevima, uključujući opremu, brodske rezerve i tankove)
 • troškovi spašavanja i troškovi neposredno uzrokovani nastupanjem osiguranog slučaja
 • udio broda u nagradi za spašavanje
 • udio broda u generalnoj havariji
 • 3/4 odgovornosti za sudar brodova
 • troškovi utvrđivanja i likvidacije štete.

Brod mora biti upisan u neki od priznatih svjetskih registara brodova te mora biti klasificiran kod jednog od priznatih klasifikacijskih društava, a klasa mu mora biti održavana.

Više

Osigurani rizici:

a) osnovni:

 • plovidbene nezgode (sudar, udar, nasukanje, dodir dna, potonuće, brodolom, itd.)
 • požar, eksplozija
 • elementarne nepogode
 • piraterija
 • razbojništvo.

b) dopunski:

 • ratni i politički rizici
 • štrajk.

Širina pokrića je prilagodljiva potrebama i izboru osiguranika.

Uvjeti osiguranja:

 • standardne međunarodne klauzule (Institute Clauses, International Clauses)
 • domaća pravila  za osiguranje pomorskih brodova.

Period osiguranja:

 • osiguranje broda na vrijeme: uobičajeno je da se osiguranje sklapa na period od godinu dana
 • osiguranje broda na putovanje: period pokrića vezan je za konkretno putovanje za koje se brod osigurava.

Naknada štete:

 • princip "novo za staro" (ne obračunava se amortizacija).

Dopunska osiguranja uz osnovnu "hull & machinery" policu:

 • osiguranje vozarine
 • dopunsko osiguranje troškova
 • osiguranje viška ili povećanja vrijednosti trupa i stroja
 • osiguranje od ratnih i političkih rizika.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Pomorska nezgoda; rizik osiguran prema Pomorskom zakoniku i standarnim uvjetima za osiguranje brodova i robe. Potonućem se smatra nezgoda kada nastupi trajni ili privremeni gubitak plovnosti broda i gubitak osobine plutanja s time da brod potpuno ili većim dijelom uroni u vodu. Potonuće bez mogućnosti vađenja smatra se potpunim gubitkom osiguranog predmeta.
Skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Prilažu se polici ili su već tiskani na njoj. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obveza iz određene vrste osiguranja. Uvjeti osiguranja odnose se u osnovnim odredbama na sve ugovore jedne vrste osiguranja, a proširenje ili sužavanje prava iz pojedinog ugovora ili grupe ugovora o osiguranju utvrđuje se posebnim ili dopunskim uvjetima. Odredbe općih uvjeta osiguranja u pravilu su regulirane zakonskim propisima i sporazumima osiguravatelja. Ugovor o osiguranju uz uporabu uvjeta osiguranja jest ugovor o pristupanju i ima obilježje formuliranih ugovora. Polica osiguranja u svojim se odredbama poziva na uvjete osiguranja, ali stranke mogu izmijeniti neku od odredaba općih uvjeta ako ona ne odgovara konkretnoj situaciji.
Uglavci koji sačinjavaju sadržaj obligacijskih ugovora. U međunarodnoj trgovini naročito značenje imaju tipske klauzule, tj. takve čiji se sadržaj u određenoj vrsti posla općenito prihvaća. Tipske klauzule naročito pogoduju brzini i sigurnosti prometa jer im praksa i judikatura daju određeno značenje. Redovito se formiraju na engleskom jeziku, a često se izražavaju kraticama. S obzirom na mogućnost različitog tumačenja klauzula u pojedinim zemljama, određene međunarodne organizacije utvrđuju njihov sadržaj i značenje. Među tim organizacijama istaknuto mjesto zauzimaju Međunarodna trgovačka komora u Parizu (ICC), Institut londonskih osiguravatelja (ILU), Svjetska trgovačka organizacija (WTO) i dr. Ugovaratelji redovito izričito utanačuju pojedine tipske klauzule, a za neke se s obzirom na vrstu posla često smatra da su i prešutno ugovorene.  Ugovorne strane često utanačuju i koje tumačenje žele dati ugovorenoj klauzuli, a ako to ne učine, sudovi u slučaju spora postupaju prema vlastitim kolizijskim normama, ispitujući prvenstveno namjere ugovornih strana. Pri ispitivanju volje ugovaratelja vrijedi općenito usvojeno pravilo da jezik na kojem je klauzula napisana sam po sebi ne znači da su stranke imale u vidu i primjenu prava zemlje o čijem se jeziku radi. Tipske klauzule obično su unaprijed otisnute na formularima ugovora, a stranke mogu mijenjati njihov sadržaj. Prema općenito usvojenom načelu, naknadno izmjenjene klauzule imaju prednost pred onima koje su unaprijed tiskane.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Ispravljanje (obračunavanje) vrijednosti radi smanjenja postojeće vrijednosti stavaka aktive. Amortizacija je postupak smanjivanja vrijednosti nad stalnom imovinom  (materijalnom i nematerijalnom) do njezina iscrpljenja, odnosno do vijeka njezina trajanja. Amortizacijom stalne imovine osigurava se dio sredstava za zamjenu dotrajale imovine. Amortizacija je također postupak smanjenja  (otplata) duga, postupak stalnog smanjivanja (amortizacije) vrijednosnih papira, poreza itd. Amortizacija vrijednosnih papira znači uništenje, zagubljenje, krađa. Amortizirati se mogu dionice koje glase na ime. Isprave koje glase na donosioca ne mogu se amortizirati. Osiguravatelji je primjenjuju  kod ispravljanja vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i vrijednosnih papira itd.
Rizik osiguran institutskim klauzulama za osiguranje brodova od pomorskih rizika. Osiguranjem su pokriveni gubici ili oštećenja osiguranog broda nastali ostvarenjem rizika piratstva. Rizik piraterije tradicionalno se smatrao ratnim rizikom. Novom revizijom institutskih klauzula taj je rizik uvršten u pomorske rizike. Piratstvo je definirano Konvencijom o otvorenom moru (1958.). Pod piratstvom se smatra svaki nezakoniti čin nasilja, zadržavanja ili pljačke koji u osobne svrhe počine članovi posade ili putnici privatnog broda ili zrakoplova protiv drugog broda ili zrakoplova na otvorenom moru i izvan jurisdikcije bilo koje države. Engleski Marine Insurance Act definira ali nepotpuno. U odnosima iz osiguranja piratstvom se smatra svaka nasilnička radnja bilo koje osobe radi pljačke. Uključuje i putnike koji nasilnički napadaju s obale. Bitno je da se napad ostvario na moru. Napadnuti brod ne mora biti izvan teritorijalnih voda neke države. Time nisu obuhvaćeni slučajevi koji potpadaju pod rizike izričito isključene iz osiguranja, npr. štrajkaši, radnički nemiri, nasilja, građanski nemiri i dr.
1. vatra koja je izmakla kontroli, tj. vatra koja je napustila vatrište i sposobna je širiti se dalje vlastitom snagom; 2. rizik obuhvaćen standardnim uvjetima za osiguranje brodova i robe. U Institute Time Clauses - Hulls i Institute Cargo Clauses (B,C) izričito su kao osigurani rizici zajedno navedenei rizik požara i rizik eksplozije. Na taj su način uklonjene moguće nejasnoće u primjeni ovih uvjeta, jer je često teško a ponekad i nemoguće utvrditi je li šteta posljedica požara ili eksplozije. osiguranjem su pokrivene štete koje su izravna posljedica ostvarenja rizika požara ili eksplozije. Požar i eksplozija tretiraju se sami po sebi kao uzrok štete. Ako su požar i eksplozija posljedica rizika izričito isključenih iz osiguranja, npr. ratnih rizika, nastale štete nisu pokrivene osiguranjem. Štete uzrokovane rizikom "zagrijavanja" (engl. heating) nisu obuhvaćene osiguranjem ako nije došlo do požara. Štete nastale kao posljedica gašenja požara tretiraju se kao štete uzrokovane požarom.

Odaberite proizvod iz kategorije Plovila i prijevoz

Ostalo iz kategorije Plovila i prijevoz