Obrtnički paket

Nepredviđene opasnosti mogu dovesti u pitanje vaše poslovanje, egzistenciju djelatnika i ugroziti osobnu imovinu. Osigurajte ih na vrijeme ovim iznimno kvalitetnim paketom 40% povoljnijim od individualnih osiguranja.

Nepredviđene opasnosti mogu dovesti u pitanje vaše poslovanje, egzistenciju djelatnika i ugroziti osobnu imovinu. Osigurajte ih na vrijeme ovim iznimno kvalitetnim paketom 40% povoljnijim od individualnih osiguranja.

Dragi obrtnici, ovim jedinstvenim proizvodom sa samo jednom policom osiguranja dobivate više osigurateljnih pokrića. Paket je jednostavno ugovoriti, a omogućuje vam odabir osiguranja prilagođen posebnostima vaše djelatnosti i obrtničkim potrebama.

Za vas smo otvorili i posebnu, besplatnu telefonsku liniji: 0800 1884.

Obrtnički paket osmišljen je za potpuno osiguranje djelatnosti obrtnika, a u sklopu osnovnog osiguranja možete ugovoriti:

 • osiguranje imovine
 • automobilski kasko 
 • osiguranje odgovornosti
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Za dodatne informacije kliknite ovdje.

Više

1. Osiguranje imovine

Obuhvaća osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost, a pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada ili tuče, udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osiguranu građevinu, pad zračne letjelice te manifestacije i demonstracije. Nova vrijednost znači da nema odbitka amortizacije u slučaju štete. Ipak amortizacija će se obračunati u slučaju ako je oprema koja je predmet osiguranja amortizirana više od 60%. U tom slučaju osiguraniku se isplaćuje stvarna vrijednost. Posebna pogodnost – izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te poplava i bujica uključeni su u paket do iznosa od 1.500 kn po osiguranoj lokaciji bez zaračunavanja dodatne premije.

2. Osiguranje automobilskog kaska

Obuhvaća osiguranje osobnih i teretnih vozila od rizika uništenja, oštećenja ili nestanka vozila čak i u slučaju kada osiguranik skrivi prometnu nezgodu, a pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, tuče, oluje, poplave, pada ili udarca nekog predmeta, manifestacija ili demonstracija, zlonamjernih postupaka trećih osoba, uništenja ili oštećenja vozila u prometnoj nesreći, krađe vozila, prevrnuća i iskliznuća.

Naknadno ili nestandardno ugrađene dijelove i opremu, priključne uređaje i pribor, audio i video uređaje, putne hladnjake, plinske uređaja, reklamne i druge natpise potrebno je navesti na polici osiguranja i zaračunati dodatnu premiju.

3. Osiguranje odgovornosti

Ovim osiguranjem štiti se imovina osiguranika od zahtjeva trećih osoba zbog povrede tijela ili zdravlja, smrti, oštećenja ili uništenja stvari treće osobe nastalih obavljanjem djelatnosti osiguranika. Prošireno je i pokriće za štete koje mogu nastati iz privatne odgovornosti vlasnika obrta. Ovim osiguranjem pokrivena je isključivo izvanugovorna odgovornost osiguranika koja proizlazi iz obavljanja njegove registrirane djelatnosti, vlasništva, posjedovanja ili određenog svojstva stvari te pravnog odnosa za štetu učinjenu trećim osobama. Treća osoba može biti svaka osoba koja je izvan određenog pravnog odnosa (ugovora ili djelatnosti) ili djelatnosti osiguranika. Djelatnici osiguranika po ovom programu ne smatraju se trećim osobama. Privatna odgovornost podrazumijeva odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči trećim osobama u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske ili neke druge djelatnosti kojom se privređuje.

4. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni vanjski utjecaj na tijelo ili zdravlje osigurane osobe, čija posljedica može biti invaliditet (gubitak opće radne sposobnosti), smrt kao posljedica nezgode te smrt uslijed bolesti. Nesretnim slučajem smatraju se sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta (osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest).

Popusti:

 • 15% popusta na premiju osnovnog paketa
 • 1% za svako dodatno zaključeno osiguranje
 • 5% za plaćanje premije odjednom u cijelosti
 • 10-30% popusta kasko osiguranja za starost vozila 
 • 10% popusta kasko osiguranja za invalide.

Dodatnim osiguranjima se smatraju:

 • osiguranje od provalne krađe, razbojstva i vandalizma
 • osiguranje od potresa
 • osiguranje od loma stroja
 • osiguranje od loma stakla
 • osiguranje od prekida rada uslijed požara
 • kasko osiguranje brodica i jahti
 • osiguranje profesionalne odgovornosti.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Osiguranje od potresa je zasebna vrsta imovinskih osiguranja u pojedinim državama. Razvoj ovog osiguranja veoma je otežan jer ne postoje kvalitetne statističke podloge. Štete nastale potresom izvanredno su velike, što je razlog da se ovo osiguranje svrstava u katastrofalne rizike.
Organizirano ili spontano javno iskazivanje raspoloženja grupe građana. Za razliku od demonstracija, manifestacije su izražavanje raspoloženja kao znak podrške nekome ili nečemu. Rizik manifestacija nastaje uništenjem ili oštećenjem osigurane osobe djelovanjem manifestanata na bilo koji način (rušenje, demoliranje, paljenje, razbijanje, pucanje i sl.).
Pojam koji u osiguranju autoodgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete po (obveznom) osiguranju. Taj krug se u pravilu definira negativno: ne smatraju se trećim osbama i nemaju pravo na naknadu štete ... . Krug trećih osobase sve više širio i tijekom godina. U početku u krug trećih osoba nisu spadali vlasnik i korisnik motornog vozila, članovi njihove obitelji, funkcionari osiguranika pravne osobe, vozači itd. U zadnje vrijeme osobe izuzete iz kruga trećih osoba su malobrojne. Uglavnom je to vozač i vlasnik (za materijalnu štetu). Smjernice EZ-a br. 90/232/cee obvezuju države članice da smanje krug isključenih iz pojma trećih osoba i da ga svedu samo na vozača.
Osiguranje prijevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvaća: a) osiguranje pomorskog kaska, u što ulazi osiguranje broda, odnosno njegova trupa, brodske strojeve, uređaje i opremu, redovite zalihe goriva i maziva, te ostalog materijala, kao i zalihe hrane i pića za brodsku posadu. Osiguranje brodova obuhvaća: osiguranje broda na vrijeme na puno pokriće i "uže pokriće", osiguranje na putovanje, osiguranje za vrijeme dužeg ležanja u luci, osiguranje broda u gradnji te ostala osiguranja (vozarina, ratni i politički rizici i dr.); b) osiguranje riječnog kaska, u što ulazi osiguranje broda i čamca unutrašnje plovidbe od analognog rizika kao i kod pomorskog kaska; c) osiguranje avionskog kaska, što pokriva zrakoplov i njegovu opremu, prevoznicu, stvari koje se nalaze u zrakoplovu, te odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama; d) osiguranje automobilskog kaska, što obuhvaća osiguranje svih vrsta motornih i priključnih vozila uključujući motorna vozila na tračnicama i samohodne pokretljive radne strojeve. Ovo osiguranje može biti potpuno i djelomično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Osiguranje željezničkog kaska obavljeno je u okviru same željezničko-transportne organizacije. Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili izvan zemlje poznajemo domaći i međunarodni kasko.
Najopćenitije umnožak cijene i količine neke imovine, odnosno neke utržive investicije. Može biti knjigovodstvena, tržišna, likvidacijska, ekonomska, raskomadana, going concern, reprodukcijska ili neka druga vrijednost.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
1. podrazumjeva sve vrste neživotnih osiguranja. U klasifikaciji osiguranja u Izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju termin osiguranje imovine više se ne koristi u tom smislu; 2. dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje interesa. Kod osiguranja stvari osiguraniku se naknađuje gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji je vlasništvoosiguranika ili je za njega osiguranik odgovoran. Kod osiguranja interesa osiguraniku ili korisniku osiguranja naknađuje se šteta do visine osigurane svote. Osiguranja imovine u početku su se odnosila samo na materijalna dobra koja su bila u vlasništvu pojedinca ili poduzeća. Pokriće je najprije bilo ograničeno na rizik požara i gubitak dobara u transportu morem, zatim se sukcesivno širilo na krađu, uginuće životinja, oluju, gubitak dobara u prijevozu bilo kojim sredstvom, oštećenja od izlijevanja vode, lom strojeva i vozila.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
Obveza izvršenja zadatka uz zadovoljavajuće rješenje. Biti odgovoran znači odgovarati nadležnom za svoj posao. U organizaciji mora postojati ravnoteža između autoriteta i odgovornosti. Autoritet je ograničeno pravo korištenja sredstava organizacije i usmjeravanja napora ljudi u izvršenju zadataka.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Pokriva štete od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i štete uzrokovane oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme u kojima su se nalazili osigurani predmeti prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja  provalne krađe do visine utvrđene uvjetima osiguranja. U uvjetima osiguranja osiguravatelj navodi okolnosti pod kojima je u obvezi naknaditi osigurane predmete od opasnosti provalne krađe i okolnosti u kojima je isključena njegova obveza naknade štete za osigurane predmete. U hrvatskom osiguranju, osim ako se posebno ne ugovori i plati premija i to samo za određene osigurane predmete u osiguranju od provalne krađe nije uključena i opasnost od krađe.
Najčešće objedinjeno obuhvaća gubitak ili oštećenje broda, administrativne troškove te odgovornost prema trećim osobama (za sudar, udar, onečišćenje, te prema kupačima) kao i odgovornost prema putnicima broda.
Ispravljanje (obračunavanje) vrijednosti radi smanjenja postojeće vrijednosti stavaka aktive. Amortizacija je postupak smanjivanja vrijednosti nad stalnom imovinom  (materijalnom i nematerijalnom) do njezina iscrpljenja, odnosno do vijeka njezina trajanja. Amortizacijom stalne imovine osigurava se dio sredstava za zamjenu dotrajale imovine. Amortizacija je također postupak smanjenja  (otplata) duga, postupak stalnog smanjivanja (amortizacije) vrijednosnih papira, poreza itd. Amortizacija vrijednosnih papira znači uništenje, zagubljenje, krađa. Amortizirati se mogu dionice koje glase na ime. Isprave koje glase na donosioca ne mogu se amortizirati. Osiguravatelji je primjenjuju  kod ispravljanja vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i vrijednosnih papira itd.
Plaćanje na početku razdoblja pokrivenog policom osiguranja. Premija dospjeva na plaćanje odmah po zaključenju ugovora, ako nije ugovoreno drugačije, posebno plaćanje u obrocima.
Rizik koji nastaje stihijskim, neočekivanim plavljenjem terena vodom iz rijeka, jezera, mora i dr. zbog izlijevanja vode iz korita, provale obrambenih nasipa ili brana, izvanredno visoke plime ili valova neobične jačine, provalom oblaka i sl. Rizik poplave je kod mnogih vrsta osiguranja dopunski rizik, čije se pokriće mora posebno ugovoriti i platiti posebnu premiju.

Odaberite proizvod iz kategorije Paketi

Ostalo iz kategorije Paketi