Džepno osiguranje

Kartični način plaćanja te plaćanje karticom putem interneta se sve više koristi, osigurajte se od zlouporabe ukradene ili izgubljene kartice, protupravnog napada na podatke kartice.

Pošaljite upit

Osiguranje platne kartice i osobnih stvari vlasnicima kartica omogućava sigurnije korištenje platnih kartica te dodatno osigurava i osobne stvari koje se nalaze uz karticu - ključevi, osobni dokumenti te torba ili novčanik.

Proizvod je namijenjen svim fizičkim osobama, čije je ime i prezime otisnuto na kartici.

Ovim osiguranjem pokriveni su slijedeći rizici:

 • zlouporaba izgubljene ili protupravno oduzete osigurane kartice - iznos osiguranja je do 375,00 kn, za neograničen broj osiguranih slučajeva;
 • otuđenje novca uslijed razbojništva - iznos osiguranja je do  5.000,00 kn, za neograničen broj osiguranih slučajeva;
 • gubitak ili protupravno oduzimanje ključeva-  iznos osiguranja je do 2.500,00 kn, za dva osigurana slučaja;
 • gubitak ili protupravno oduzimanje osobnih dokumenata- -  iznos osiguranja je do 750,00 kn, za dva osigurana slučaja;   
 • gubitak ili protupravno oduzimanje kartice- iznos osiguranja je do 115,00 kn, do 10 osiguranih slučajeva;
 • protupravno oduzimanje torbe i novčanika -  iznos osiguranja je do 2.000,00 kn, za jedan osigurani slučaj ;
 • protupravni napad na podatke kartice - iznos osiguranja je 375,00 kn, za neograničen broj osiguranih slučajeva.
 • Agregatni limit ( gornja granica obveze Osiguratelja) iznosi za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine 20.000,00 

                                                      

Osiguranje pokriva osigurane slučajeve nastale na teritoriju Europske unije osim za osigurani rizik protupravnog napada na podatke osigurane kartice gdje je pokriven financijski gubitak bez obzira na mjesto u kojem je osigurani slučaj nastao.

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD regulativi):

Pokriće osiguranja

Ovim osiguranjem pokriveni su slijedeći rizici:

 • zlouporaba izgubljene ili protupravno oduzete osigurane kartice - iznos osiguranja je do 375,00 kn, za neograničen broj osiguranih slučajeva;
 • otuđenje novca uslijed razbojništva - iznos osiguranja je do  5.000,00 kn, za neograničen broj osiguranih slučajeva;
 • gubitak ili protupravno oduzimanje ključeva-  iznos osiguranja je do 2.500,00 kn, za dva osigurana slučaja;
 • gubitak ili protupravno oduzimanje osobnih dokumenata- -  iznos osiguranja je do 750,00 kn, za dva osigurana slučaja;   
 • gubitak ili protupravno oduzimanje kartice- iznos osiguranja je do 115,00 kn, do 10 osiguranih slučajeva;
 • protupravno oduzimanje torbe i novčanika -  iznos osiguranja je do 2.000,00 kn, za jedan osigurani slučaj ;
 • protupravni napad na podatke kartice - iznos osiguranja je 375,00 kn, za neograničen broj osiguranih slučajeva.

Što nije pokriveno osiguranjem

Štete nastale:

 • kao posljedica namjere ili grube nepažnje osiguranika;
 • nakon isteka roka valjanosti kartice;
 • uslijed nepridržavanja mjera sigurnosti (npr. kad je treća osoba došla do PIN-a zbog nepažljivog
  postupanja korisnika kartice); 
 • kao posljedica “skimminga“;
 • zbog upada u informacijski sustav administratora podataka (izdavatelja kartice, trgovaca, centra za obradu);
  kod CNP-transakcije (Card Not Present), osim kad su posljedica gubitka kartice;
 • šteta na karticama koje nemaju ime i prezime te potpis;
 • kod protupravnog napada na podatke kartice, još i štete:
 • nastale zbog krađe podataka koji nisu podaci kartice (npr. korisničko ime i zaporka kojom osiguranik pristupa u internetsko prodajno mjesto); 
 • štete koje su posljedica iznude nad osiguranikom tijekom internetske trgovine. 

Ograničenja pokrića

 • Ukoliko se utvrdi da je osigurani slučaj nastao zbog namjere ili grube nepažnje osiguranika , osiguratelj ima pravo regresa prema osiguraniku.
 • Agregatni limit u slučaju ostvarenja rizika gubitka ili protupravnog oduzimanja ključeva je ograničen na iznos do 5.000,00 kn za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.
 • Agregatni limit u slučaju ostvarenja rizika gubitka ili protupravnog oduzimanja osobnih dokumenata je ograničen na iznos do 1.500,00 kn za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.
 • Agregatni limit u slučaju ostvarenja rizika gubitka ili protupravnog oduzimanja kartice je ograničen na iznos do 1.150,00 kn za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.
 • Agregatni limit u slučaju ostvarenja rizika protupravnog oduzimanja torbe je ograničen na iznos do 2.000,00 kn za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.
 • Agregatni limit za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine iznosi 20.000,00 kn.

Zemljopisni opseg osiguranja

 • Osiguranje pokriva osigurane slučajeve nastale na teritoriju Europske unije.
 • Iznimno za osigurani rizik protupravnog napada na podatke kartice, osiguranje pokriva osigurane slučajeve bez obzira gdje su nastali, osim ako je drugačije ugovoreno na polici osiguranja 

Obveze osiguranika

 • prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika,
 • platiti premiju osiguranja u dogovorenim rokovima,
 • pažnjom dobrog domaćina, odnosno povećanom pažnjom postupati s osiguranom karticom, osobnim dokumentima i ostalim osiguranim predmetima kako bi spriječio zlouporabu, gubitak ili protupravno oduzimanje,
 • osiguranik je u obavezi odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za osigurani slučaj, obavijestit o njemu osiguratelja,
 • uz prijavu štetnog događaja, dostaviti svu bitnu dokumentaciju (policu, presliku osobne iskaznice, dokaz o prijavi događaja MUP-u, promet po računu i dr.) 

Kada i kako platiti osiguranje

 • Premija osiguranja plaća se jednom godišnje prema rokovima dospijeća navedenim u polici, uz mogućnost ugovaranja suglasnosti za izvršenje platnih transakcija izravnim terećenjem s izdavateljem kartice ili s osigurateljem.
 • Rokom dospijeća smatra se dan isteka tekućeg godišnjeg razdoblja za koje je plaćena prethodna premija. 

Datum početka i završetka pokrića

Ugovor o osiguranju se sklapa na neodređeno vrijeme i traje do otkaza (osiguranje se produljuje iz godine u godinu dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaže).
Osigurateljno pokriće počinje istekom 24-og sata onog dana nakon što je ugovaratelj osiguranja potpisao policu osiguranja i nakon što je plaćena premija osiguranja, a prestaje 24:00 sata dana kad je:

 • nastupila smrt osiguranika,
 • raskinut ugovorni odnos temeljem kojeg je izdana osigurana kartica,
 • otkazom ugovora o osiguranju ili prestankom ugovora o osiguranju u slučaju neplaćanja premije. 

Raskid ugovora

Osiguranik ima pravo odustati od ugovora o osiguranju pisanom izjavom dostavljenom osiguratelju preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom najkasnije u roku od 14 dana od dana potpisa police.
Svaka ugovorna strana smije otkazati ugovor o osiguranju s danom dospjelosti premije, obavješćujući pisanim putem drugu ugovornu stranu preporučenom pošiljkom, najkasnije 3 mjeseca prije dospjelosti premije.

Imate pitanje?

Pronađite odgovor u najčešće postavljenim pitanjima

Pošaljite upit

Kontaktirajte nas putem besplatnog telefona

0800 1884

Posjetite nas u najbližoj poslovnici

Dokumenti za preuzimanje

Informacije o proizvodu