Osiguranje životnog standarda

Imate li rezervni financijski plan ukoliko vam se dijagnosticira teška bolest ili vam se dogodi nezgoda? Sada imate.

U slučaju nezgode ili teške bolesti pitamo se:

 • Što će se dogoditi s mojim prihodima i članovima kućanstva koji o njima ovise?
 • Kako ću plaćati kredit za stan?
 • Kako ću platiti školovanje djece?
 • Kako ću podnijeti dodatni financijski teret troškova liječenja?
 • Hoće li moja ušteđevina podnijeti moju nesposobnost za rad?

Kada vas pogodi nesposobnost za rad vaš rezervni troškovni plan i odgovor na sva ova pitanja glasi - Osiguranje životnog standarda.

 • Ugovaranjem ovog osiguranja ostvarit ćete financijska primanja kao u slučaju nesposobnosti za rad uslijed bolesti i nezgode.
 • Bit će vam omogućeno održavanje postojećeg životnog standarda.

Za vas smo kreirali novi proizvod, jedinstven na domaćem tržištu, a prepoznat kao nužan u pokriću vlastitih prihoda. Birajte između 3 programa:

 1. Program AKTIV - privremena nesposobnost za rad
 2. Program BASIC - jednokratna naknada za privremenu nesposobnost za rad uslijed ozljede izvan rada ili bolesti
 3. Program SKRB - trajna, potpuna (opća) nesposobnost za rad.
Više

Osiguranjem je pokrivena privremena nesposobnost za rad uslijed ozljede izvan rada ili bolesti, a u slučaju trajne nesposobnosti za rad pokrivena je i ozljeda na radu. 

Zašto uplatiti Osiguranje životnog standarda? 

 • U slučaju ozljede na radu, imate pravo na punu naknadu dohotka od strane HZZO-a za cijelo vrijeme trajanja bolovanja.
 • U slučaju ozljede izvan rada ili bolesti imate pravo na naknadu od HZZO-a prema sljedećim pravilima:
  • Tijekom prva 42 dana bolovanja imate pravo na minimalno 70% prosječne plaće.
  • Nakon 42 dana, naknada ovisi o trajanju bolovanja i visini proračunske osnovice te može maksimalno iznositi 4.257 kn.  Stoga, nakon 42 dana bolovanja prihodi drastično padaju, a što osiguranik ima veće prihode, to su problemi s pokrivanjem tekućih troškova i održavanjem životnog standarda veći. 

Upravo zato razvili smo novi proizvod, jedinstven na domaćem tržištu, a prepoznat i prihvaćen kao nužan u pokrivanju vlastitih prihoda.

Programi u ponudi:

1. Program AKTIV - privremena nesposobnost za rad

Ugovara se isplata mjesečne naknade za vrijeme privremene nesposobnosti za rad od 46 kalendarskih dana od započetog bolovanja. Obračunska jedinica za isplatu ugovorene mjesečne naknade je razdoblje od neprekinutih 30 kalendarskih dana provedenih na bolovanju. Prva isplata obavlja se nakon 75 dana bolovanja, a svaka sljedeća za daljnjih 30 dana provedenih na bolovanju.

Osigurani iznos na koji se možete osigurati ovisi o visini prosječne neto plaće i može iznositi od 3.000 kn do maksimalnih 15.000 kn.

2. Program BASIC - jednokratna naknada za privremenu nesposobnosti za rad uslijed ozljede izvan rada ili bolesti

Ugovara se fiksna jednokratna naknadu za privremenu nesposobnost za rad koja se osiguraniku isplaćuje po isteku 60. kalendarskog dana neprekinutog bolovanja dobivenog zbog ozljede izvan rada ili bolesti.

Naknada može iznositi do 3 (tri) prosječne mjesečne neto plaće osiguranika ostvarene u prethodnih 6 (šest) mjeseci, ali ne više od 45.000 kn.

3. Program SKRB - trajna potpuna (opća) nesposobnost za rad

Ugovara se osigurani iznos koji osiguratelj isplaćuje za slučaj trajne potpune (opće) nesposobnosti za rad koja može biti posljedica ozljede na radu ili izvan rada i/ili bolesti. 

Osigurani iznos može dosezati najviše do iznosa ukupne neto plaće koju je osiguranik primio u prethodnih 12 mjeseci, ali ne više od 180.000 kn. 

Rječnik — pojmovi s ove stranice

1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Ustupanje određene svote novčanih sredstava od strane financijske organizacije (banke i dr.) kao kreditora (vjerovnika, zajmodavca) nekoj osobi (debitoru, dužniku, zajmoprimcu), uz obvezu da mu ih ovaj vrati u dogovorenom roku i plati pripadajuću naknadu - kamatu. općenito: pojam obuhvaća profesionalne novčane  bankovne kredite, pozajmljive imovine u bilo kojem obliku, dužničke vrijednosne papire - obveznice, note, blagajničke zapise, komercijalne zapise, nenovčane kredite u obliku akcepta, avala i sl., kreditna pisma, standby sporazume, otvorene račune, međusobne poslovne aranžmane poduzeća s prodajom robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, potrošačke kredite, izvoz robe s naplatom preko 60 (90) dana i sl. Uobičajene vrste: robni i novčani (prema predmetu kreditiranja), bankovni i komercijalni (prema subjektima), kratkoročni i dugoročni (prema roku, odnosno ekonomskoj funkciji), proizvođački i potrošački (prema svrsi), kretiti za obrtna sredstva i investicijski (prema namjeni), otvoreni i pokriveni (prema osiguranju), tuzemni i inozemni (prema domicilu) i sl. Osim standarnih kreditnih oblika, primjenjuje se i mnoštvo sofisticiranih kreditnih konstrukcija, kao i brojni varijeteti dužničkih vrijednosnih papira.

Odaberite proizvod iz kategorije Nezgoda

Ostalo iz kategorije Nezgoda