Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Podrška aktivnom životu.

Kupite osiguranje od nezgode

Imate li sigurno financijsko rješenje u slučaju doživljenja prometne nezgode ili potrebe za dugotrajnim liječenjem? Može li Vaša obitelj „podnijeti“ posljedice Vašeg dugotrajnog bolovanja ili trajne nesposobnosti za rad?

Polica osiguranja od nezgode pruža financijsku sigurnost Vama i Vašoj obitelji u trenucima kada je novac zadnje o čemu želite razmišljati. Za ugovaranje police nije potreban liječnički pregled, premija je jednaka za sve, bez obzira na dob, zanimanje i zdravstveno stanje.

                          

Zašto ugovoriti Croatia osiguranje od nezgode?

 • osiguranje je prilagođeno vašem stilu života
 • birate rizike koje želite osigurati
 • paketi su skrojeni prema vašim potrebama: Aktiv i Aktiv plus

Aktiv

Osigurani slučajevi:

 • Smrt uslijed nezgode
 • Smrt uslijed prometne nezgode
 • Iznenadna smrt zbog bolesti

Aktiv plus

Osigurani slučajevi:

 • Smrt uslijed nezgode
 • Smrt uslijed prometne nezgode
 • Iznenadna smrt zbog bolesti
 • Trajni invaliditet

Upoznajte se s informacijama o osigurateljnom proizvodu (prema EU IDD smjernicama):

Pokriće osiguranja

- Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.
- Ovo osiguranje pokriva osobe od posljedica nesretnog slučaja pri obavljanju redovnog zanimanja i izvan njega.
Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, primjerice gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili  ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu:

 • smrt;
 • potpuni ili djelomični trajni invaliditet.

           

Ova vrsta osiguranja može se ugovoriti kao:
 individualno osiguranje osoba
 standardno (opseg pokrića definira se prema želji klijenta),
 predefiniranim ponudama (unaprijed definiran opseg pokrića i iznosi osiguranja);
 kolektivno osiguranje radnika, umirovljenika ili članova kućanstva.

       
Ovisno o broju osiguranika dodatno se mogu ugovoriti i sljedeći rizici:
 dnevna naknada uslijed nesposobnosti za rad;
 dnevna naknada za liječenje u bolnici;
 smrt zbog prometne nezgode;
 iznenadna smrt uslijed bolesti;
 smrt uslijed bolesti;
 teško bolesna stanja;
 troškovi liječenja zbog nezgode.

Što nije pokriveno osiguranjem

 • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
 • nesretni slučaj prouzročen potresom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
 • nesretni slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
 • nesretni slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
 • nesretni slučaj koji je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
 • namjerno prouzročen nesretni slučaj 

Ograničenja pokrića

- U slučaju nastupa nesretnog slučaja u RH, isplaćuje se na ime troškova spašavanja helikopterom ili zrakoplovom, najviše 50% od osiguranog iznosa za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja.
- Ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena premija osigurani iznos smanjuje se u razmjeru  između premije koju je trebalo platiti i stvarno plaćene premije, kad nesretni slučaj nastane:

 • pri upravljanju i vožnji zrakoplovom i letjelicama svih vrsta, kao i pri športskim skokovima padobranom, osim u svojstvu putnika u javnom prijevozu;
 • pri obavljanju opasnih zanimanja ili pri bavljenju opasnim rekreativnim, amaterskim ili profesionalnim sportom
 • kod iznenadnih ratnih događaja izvan granica naše države u zemlji u kojoj osiguranik boravi ako su ga tamo ti događaji iznenadili, pod uvjetom da osiguranik nije sudjelovao u tim događajima i sukobima.

- Ako je ugovorena karenca za neki rizik (razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja) osiguratelj nije u obvezi ako za to vrijeme nastupi osigurani slučaj. 

Zemljopisni opseg osiguranja

Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području cijelog svijeta

Obveze osiguranika

 • Ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika.
 • Ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno.
 • Osiguranik je dužan odmah zatražiti liječničku pomoć radi pregleda i pružanja potrebne pomoći te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.
 • Osiguranik je obvezan pisano obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće. 

Kada i kako platiti osiguranje

Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića

Obveza osiguratelja iz ugovora o osiguranju počinje u 24,00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak  osiguranja, ali ne prije 24,00 sati onoga dana kada je plaćena prva premija, osim ako je drugačije ugovoreno.
Obveza osiguratelja prestaje u 24,00 sati onoga dana kada istekne rok trajanja naveden u polici, ako nije drukčije ugovoreno.
Ugovor se sklapa na period od godine dana, a može se sklopiti i na duže razdoblje od godinu dana.

Raskid ugovora

Obveza osiguratelja iz ugovora o osiguranju počinje u 24,00 sati onog dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije 24,00 sati onoga dana kada je plaćena prva premija, osim ako je drugačije ugovoreno.
Obveza osiguratelja prestaje u 24,00 sati onoga dana kada istekne rok trajanja naveden u polici, ako nije drukčije ugovoreno.
Ugovor se sklapa na period od godine dana, a može se sklopiti i na duže razdoblje od godinu dana.

Dokumenti za preuzimanje