Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Imate li sigurno financijsko rješenje u slučaju doživljenja prometne nezgode ili potrebe za dugotrajnim liječenjem? Može li Vaša obitelj „podnijeti“ posljedice Vašeg dugotrajnog bolovanja ili trajne nesposobnosti za rad? Srećom, na ova teška pitanja nudimo Vam jednostavan odgovor – osiguranje od nezgode! 

Polica osiguranja od nezgode pruža financijsku sigurnost Vama i Vašoj obitelji u trenucima kada je novac zadnje o čemu želite razmišljati. Za ugovaranje police nije Vam potreban liječnički pregled, a premija osiguranja jednaka je za sve osobe, bez obzira na dob, zanimanje i zdravstveno stanje.

Zašto Croatia osiguranje od nezgode?

  • osiguranje maksimalno prilagođeno Vašem stilu života
  • sami birate rizike koje želite osigurati
  • Paketi skrojeni prema Vašim potrebama: Aktiv i Aktiv plus

Kupi osiguranje od nezgode

Više

Standardno osiguranje posljedica nesretnog slučaja

Osigurani su rizici trajnog invaliditeta, a moguće je ugovoriti i dodatna pokrića za:

  • lom kosti
  • dnevnu naknadu za liječenje u bolnici
  • teže bolesti
  • iznenadnu smrt uslijed bolesti
  • smrt uslijed prometne nezgode

Aktiv, Aktiv plus, Klasik ili Klasik plus modeli

Aktiv, Aktiv plus, Klasik ili Klasik plus modeli su posebno skrojeni za Vas! Izaberite model koji Vam najviše odgovara!

Proizvodi osiguranja od nezgode Osigurani slučajevi
AKTIV Smrt uslijed nezgode
Smrt uslijed prometne nezgode
Iznenadna smrt zbog bolesti
AKTIV PLUS Smrt uslijed nezgode
Smrt uslijed prometne nezgode
Iznenadna smrt zbog bolesti
Trajni invaliditet
KLASIK Smrt uslijed nezgode
Trajni invaliditet
KLASIK PLUS-model 1 Smrt uslijed nezgode
Smrt uslijed prometne nezgode
Lom kosti
Dnevna naknada u bolnici
KLASIK PLUS-model 2 Smrt uslijed nezgode
Smrt uslijed prometne nezgode
Lom kosti
Dnevna naknada u bolnici
Teže bolesti

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Isprava o ugovoru o osiguranju, dokument potpisan od osiguravatelja, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru o osiguranju. Ako je polica izdana bez ponude ili drugog dokumenta osiguravatelja potvrđenog od ugovaratelja osiguranja, tada je na polici potreban i potpis ugovaratelja osiguranja. U osiguranju osoba ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti za nekog trećeg, za pravovaljanost ugovora potrebna je njegova pismena suglasnost dana u polici ili odvojenom pismu prilikom potpisivanja police s naznakom ugovorene svote. Kod suosiguranja potrebno je da policu potpišu svi suosiguravatelji. U polici moraju biti navedene ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, premije ili doprinos i datum izdavanja police. Opći, dodatni i posebni uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i mogu biti tiskani na polici osiguranja, ili se trebaju predati uz policu osiguranja, što mora biti tiskano na samoj polici.
Izjava osiguravatelja da smatra ponuđeni rizik osiguranim. Početak pokrića ne mora biti jednak početku osiguranja.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.
jedan od činitelja za ocjenu veličine rizika. Osim uzroka i mjesta, osigurani slučaj omeđen je i vremenom. Sve štete nastaju u vremenu pa premija osiguranja ovisi o vremenu osiguranja (kratkoročno osiguranje, višegodišnje osiguranje). Značenje vremena u osiguranju očituje se i u tome što se osigurani rizik mora ostvariti u vrijeme trajanja osiguranja.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Pregled osiguranika radi utvrđivanja njegova zdravstvenog stanja ako se osigurava na veći iznos osigurane svote koja je obično limitirana u uvjetima osiguranja. Uobičajeno je da se kod velikih osiguranih svota traže dva pa i tri liječnička atesta o zdravstvenom stanju osobe na čiji život se sklapa osiguranje. Obavlja se u osiguranju osoba prije prihvaćanja osiguranika u osiguranje kao dio procesa preuzimanja rizika. Važan je zbog sprečavanja antiselekcije, pravilnog određivanja premije i ne osiguranja osoba za koje je izvjesno ili postoji velika vjerojatnost smrti ili oboljenja. Potreba za liječničkim pregledom, kao i njegov obujam ovisi o odgovorima na pitanja o osiguranikovu zdravstvenom stanju na ponudi za zaključenje ugovora o osiguranju, o vrsti osiguranja, osiguranikovoj starosti i visini ugovorenih svota. Uvjete za koje je potreban liječnički pregled definira svaki osiguravatelj. Troškove liječničkog pregleda za zaključene ugovore o osiguranju obično snosi osiguravatelj.
Novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvaća dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a taj dio premije naziva se tehnička premija i dio premije za preventivu. dio premije za preventivu predstavlja iznos koji služi za kreditiranje i financiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Na polici o osiguranju premija se iskazuje u bruto iznosu. Izraz potječe od latinske riječi premium (nagrada) ili od izraza premium što znači prvi, jer je ugovaratelj osiguranja obvezan najprije ispuniti obvezu uplate premije da bi osiguravatelj prihvatio obvezu iz sklopljenog ugovora. Uplatom premije koja predstavlja činidbu osiguranika osiguravatelj preuzima snošenje rizika, tj. isplate obveze iz ugovora o osiguranju ako nastupi ugovoreni slučaj (protučinidba osiguravatelja). Protučinidba osiguravatelja je prema tome preuzimanje rizika, a isplata iz osiguranja je pravo isplate osigurnine onom osiguraniku kod kojeg nastupi osigurani slučaj. Prema tome je premija osiguranja činidba osiguranika koju osiguravatelj prima u zamjenu za obećanu prestaciju (lat. praestatio ili davanje, naknada) kad nastupi osigurani slučaj. Premija je karakteristična samo za premijsko osiguranje po kojem uplatom premije osiguranik stječe potpuna prava iz ugovora o osiguranju za razliku npr. od uzajamnog osiguranja u kojem svaki član uplaćuje određeni doprinos u osiguranje (a ne premiju osiguranja) s time da se konačna visina doprinosa članova uzajamnog osiguranja utvrđuje na kraju ugovorenog poslovnog razdoblja kad se utvrde i sve obveze uzajamnog osiguranja. Kod uzajamnog osiguranja ne zna se u početku sklapanja ugovora kolika će biti obveza osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Nezgoda

Ostalo iz kategorije Nezgoda