Osiguranje životinja

Zaštitite svoje blago od najčešćih rizika.

Osiguranjem životinja pruža se osiguravajuća zaštita od sljedećih osnovnih rizika:

  • uginuće osigurane životinje uslijed bolesti ili nesretnog slučaja
  • klanje osigurane životinje uslijed bolesti ili nesretnog slučaja
  • eutanazija osigurane životinje uslijed bolesti ili nesretnog slučaja.

Ukoliko se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća zaštita proširuje se na jedan ili više dopunskih rizika prema načinu ugovaranja i to na:

  • osiguranje gubitka teleta ili ždrebeta kod poroda
  • osiguranje muških rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (koji imaju atest o rasplodnoj sposobnosti)
  • osiguranje ženskih rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (ako osiguranik posjeduje potvrdu ordinirajućega veterinara da je grlo gravidno)
  • osiguranje životinja na izložbama
  • osiguranje pčela kod uništenja ili oštećenja košnica, saća i meda.
  • osiguranje izmakle koristi zbog izbijanja klasične svinjske kuge.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Obuhvaća štete nastale zbog materijalnih gubitaka životinja zbog uginuća, prisilnog klanja ili ubijanja zbog bolesti ili nesretnog slučaja, opasnost gubitka teleta ili ždrijebeta kod poroda, opasnost gubitka rasplodne sposobnosti junica i krava, opasnost gubitka rasplodne sposobnosti bikova. Ovim osiguranjem obuhvaćeno je i osiguranje životinja na izložbama i egzotičnih životinja zooloških vrtova. Osiguranje životinja jedna je od najstarijih vrsta osiguranja - staro je više od 2000 godina.
1. u osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više više trećih osoba; 2. u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik. Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika; 3. kod društva uzajamnog osiguranja često se umjesto ugovaratelj osiguranja upotrebljava izraz osiguranik.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina