Osiguranje usjeva

I najrizičnija gospodarska grana, poljoprivredna proizvodnja, ima svoju idealnu policu osiguranja.

Osigurajte svoje usjeve i nasade od posljedica vremenskih nepogoda (proljetnog mraza, tuče, požara, groma, oluje ili poplave) i u najkraćem roku sigurno nadoknadite materijalnu štetu.

Uz Croatia osiguranje možete osigurati:

 • usjeve (pšenicu, ječam, kukuruz itd.) i nasade (vinograde, voćnjake, maslinike itd.),
 • domaće životinje (konje, krave, svinje, ovce, koze, pčele itd.).

Domaće životinje možete osigurati od rizika:

 • uginuća, eutanazije, tj. klanja zbog posljedica bolesti ili nesretnog slučaja,
 • gubitka teleta i ždrebeta kod porođaja.

Iskoristite nove pogodnosti i poticaje!

 • Osiguranje pokriva gubitak poljoprivredne proizvodnje već od 20%.
 • Iskoristite financijsku potporu do čak 70% plaćene premije osiguranja koju vam omogućava Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i proračun RH (maksimalna potpora je 75.000 EUR).
 • Odmah po uplati 30% premije osiguranja, možete predati zahtjev za odobravanje novčane potpore Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 • Odobrena potpora isplaćuje se na račun osiguratelja, čime se zatvara vaša obveza kao ugovaratelja osiguranja.

Croatia osiguranje je osiguravateljska kuća koja, dugom tradicijom zaštite poljoprivrednika i plodova njegovog rada, ovo osiguranje provodi zahvaljujući tome što je Društvo s:

 • velikim kapitalom,
 • dobrom reosiguravateljskom zaštitom,
 • brojnim i stručno osposobljenim kadrovima,
 • tiskanim, ozvaničenim te znanstveno i stručno verificiranim uputama o procjeni šteta utemeljenim na znanstvenim poljskim istraživanjima.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Rizik koji nastaje stihijskim, neočekivanim plavljenjem terena vodom iz rijeka, jezera, mora i dr. zbog izlijevanja vode iz korita, provale obrambenih nasipa ili brana, izvanredno visoke plime ili valova neobične jačine, provalom oblaka i sl. Rizik poplave je kod mnogih vrsta osiguranja dopunski rizik, čije se pokriće mora posebno ugovoriti i platiti posebnu premiju.
Snažan vjetar, često ujedinjen s kišom, tučom ili snijegom. Jačina vjetra koji se smatra olujom naznačena je u uvjetima osiguranja. Zadnjih godina sve su češće i intezitetom jače oluje i u zapadnoeuropskim državama.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Dužničko-vjerovnički odnos u kojem je jedna osoba - dužnik u obvezi izvršiti dužnu radnju prema drugoj osobi - vjerovniku. U osiguranju najuobičajena obveza nastaje iz ugovora o osiguranju u kojem se ugovaratelj obvezuje uplatiti premiju osiguranja u ugovorenim rokovima, a osiguravatelj isplatiti odštetu sukladno uvjetima osiguranja, zatim iz ugovora o kreditnim poslovima, iz ugovora o obračunu i isplati provizija posrednicima u osiguranju, iz ugovora s dobavljačima o isporukama dobara i usluga. Obveze se u osnovi dijele prema vremenu izvršenja na kratkoročne (do godine dana) i dugoročne.
Financijski plan, kvantificirani financijski izraz ciljeva postavljenih od menedžmenta osiguravatelja. Financijsko planiranje (budžetiranje) s obzirom na vremenski raspon dijeli se na dugoročno i kratkoročno. Dugoročno planiranje često se odnosi na strateško planiranje (razdoblje duže od 1 godine), dok kratkoročno planiranje pokriva razdoblje jedne godine ili kraće (mjesec, tromjesečje i sl.). Na razini društva izrađuje se tzv. "master budžet", što je glavni ili ukupnifinancijski plan društva, dok se na razini organizacijskih dijelova društva (ili centra odgovornosti) izrađuje fleksibilni budžet. Svrha izrade master budžeta je definirati ciljeve društva kao kvantificirani financijski izraz suglasja pojedinih ciljeva dioničara i menedžmenta.

Odaberite proizvod iz kategorije Imovina

Ostalo iz kategorije Imovina