Pravila nagradne igre "CROATIA brine"

TemeljemZakona o igrama na sreću (“Narodne novine” br.87/09) i Pravilnika opriređivanju nagradnih igara (“Narodne novine” br.08/10), uz suglasnostMinistarstva financija od 22.11.2010., Klasa:UP/I-460-02/10-01/884,Ur. broj:513-07-21-07/10-2, CROATIA osiguranje d.d. donosislijedeća :

                               PRAVILANAGRADNE IGRE

                                         "CROATIAbrine"

ČLANAK 1:  Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivačnagradne igre je Croatia Osiguranje d.d., Miramarska 22, 10000 Zagreb, OIB26187994862. u organizaciji tvrtke Lamaro d.o.o., Getaldićeva 36, 21000 Split,OIB 67746053418, zastupane po direktoru Marinu Maletiću (u daljnjem tekstuorganizator)

ČLANAK 2: Nazivnagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja

Nazivnagradne igre je: Croatia brine.Nagradna igra održat će se u vremenu od 23.11.2010.do 23.01.2011. godine napodručju Republike Hrvatske.

ČLANAK 3: Objava Pravila

Pravilanagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanjasuglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicamapriređivača  prije početka igre.

ČLANAK 4: Svrhanagradne igre

Svrhanagradne igre je unapređenje sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoji promidžba tvrtke Croatia osiguranje d.d..

ČLANAK 5: Uvjeti zasudjelovanje u nagradnoj igri

Pravosudjelovanja imaju kupci koji za vrijeme trajanja nagradne igre na broj 60040 pošaljuSMS sadržaja datum tehničkog pregleda ibroj registarske tablice te na tajnačin dokažu da je vozilo prošlo tehnički pregled.  

SlanjemSMS poruke sudionici pristaju da ih se kontaktira u budućim akcijama Croatiaosiguranja d.d.

Uigri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem uRepublici Hrvatskoj, osim radnika priređivača, fizičkih osoba koje s CROATIAosiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodajiosiguranja i fizičkih osoba zaposlenih kod pravnih osoba koje sa CROATIAosiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodajiosiguranja, te radnika tvrtke Lamaro d.o.o., neovisno o tome gdje je vozilo osigurano,te gdje je obavljen tehnički pregled, uz uvjet da je tehnički pregled obavljenunutar 365 dana od prijave u nagradnu igru.

Dobitnikomnagrade smatrat će se osoba koja je u prometnoj dozvoli navedena kao vlasnikvozila.

Sobzirom na jednoznačno određenje vlasništva nad vozilom koje se vidi izprometne dozvole sudionici nagradne igre ne moraju slati osobne podatke uporuci.

CijenaSMS poruke za krajnjeg korisnika iznosi  2,40kn (PDV uključen).

Sudionicimaje dozvoljeno neograničeno slanje SMS poruka.

ČLANAK 6: Nagradnifond i predaja nagrada

Ukupnavrijednost nagradnog fonda s PDV-om iznosi 300.000,00  kn.

NAGRADEFINALNOG IZVLAČENJA:

1.nagrada: Mini Countryman       181.571,32kn

2.nagrada: Potrošačka kartica     123.000,00kn

NAGRADAKOLA:

AppleiPad x 24                          5.857,14kn 

ukupnoza nagrade kola 140.571,42 kn

Ukupno nagradni fond:                         445.142,74 kn

U9. Tjednu nema izvlačenja tjednih nagrada, već se izvlače samo glavne nagrade.

Nagradnifond utvrđen je isključivo od dobara koje dobitnik ne može zamijeniti za novacili slična dobra i usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

CroatiaOsiguranje d.d. će dobitnicima predati nagrade uz potvrdu o preuzimanjunagrade.

ČLANAK 7: Izvlačenjedobitnika nagrada i kontrola izvlačenja

Nagradnaigra sastoji se od 8 kola i jednog glavnog izvlačenja. Dobitnici će bitiizvučeni elektronskim putem (kompjuterskim biranjem) u sjedištu CroatiaOsiguranja d.d. po sljedećoj tablici.

TABLICA:datumi izvlačenja

· 1.izvlačenje      utorak 30.11.2010.

· 2.izvlačenje      utorak 07.12.2010.

· 3.izvlačenje      utorak 14.12.2010.

· 4.izvlačenje      utorak 21.12.2010.

· 5.izvlačenje      utorak 28.12.2011.

· 6.izvlačenje      utorak 04.01.2011.

· 7.izvlačenje      utorak 11.01.2011.

· 8.izvlačenje      utorak 18.01.2011.

· 9.FINALNO IZVLAČENJE, SUBOTA 25.01.2011.

Ispravnostizvlačenja nadzirati će komisija od 2 člana i javni bilježnik.

Tijekomizvlačenja dobitnika nagrada sačiniti će se Zapisnik koji će sadržavati broj mobitela, datum isteka tehničkogpregleda i registarsku tablicu vozila. Iz baze Hrvtskog ureda za osiguranje, natemelju registarske oznake iz dobitne poruke izvući će se svi osobni podatcidobitnika iz članka 12. stavak 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara,koji će biti uneseni u zapisnik. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeniuvjeti iz Članka 5 ovih Pravila.

Zapisnikće biti dostavljen ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenjadobitnika nagrada.

Podatciiz izvučenih poruka koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 5. ovih Pravila bit ćeposebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

Valjanostpodataka izvučenih nagradnih izvlačenjem provjerit će se prilikom primopredajenagrade uvidom u broj mobitela korisnika i prometnu dozvolu vozila.

Ukolikose u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđenenagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igrisudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti će prodane najavnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist Državnogproračuna, u skladu sa člankom 11. stavak 1. Pravilnika o proređivanjunagradnih igara.

ČLANAK 8: Objavarezultata izvlačenja

Rezultatijavnog izvlačenja – dobitnici nagrada, odnosno registarska tablica iz dobitneSMS poruke bit će objavljeni na internet stranici priređivača trećeg dana nakonizvlačenja te u dnevnom tisku – Jutarnjem listu.

TABLICA:datumi objava rezultata izvlačenja

· 1.objava           petak 03.12.2010.

· 2.objava           petak 10.12.2010.

· 3.objava           petak 17.12.2010.

· 4.objava           petak 24.12.2010.

· 5.objava           petak 31.12.2011.

· 6.objava           petak 07.01.2011.

· 7.objava           petak 14.01.2011.

· 8.objava           petak 21.01.2011.

· 9.objava nagrađenih u FINALNOM IZVLAČENJU,PETAK 28.01.2011.

Oddobitnika se može zahtijevati da sudjeluju bilo u kojoj promidžbi koja pratiili je rezultat ovog nagradnog izvlačenja. Dobitnici nagrada pristaju da im seime, fotografija i snimljeni materijal koristi u promidžbene svrhe Priređivačaputem svih medija bez naknade.

ČLANAK 9: Način i rokpreuzimanja nagrada

Dobitnicinagrada biti će telefonom i pisanim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi i onačinu i mjestu preuzimanja nagrada u roku od 8 dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitnicisvoje nagrade mogu podići na adresi: Croatia Osiguranje d.d., Miramarska 22,10000 Zagreb u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavjesti o dobivenojnagradi.

Akodobitnici nagrade ne podignu nagradu u roku iz stavka 2. ovog članka Priređivačće ih ponovno u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stavka obavjestitio dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može bitikraći od 8 dana, niti dulji od 15 dana od primitka obavjesti.

Akodobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 3. ovog članka ne podigne nagradu gubipravo na nagradu, te će priređivat popis nepodignutih nagrada dostavitiministarstvu financija.

Prilikompreuzimanja nagrade svaki dobitnik će potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade.

Priređivačće u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostavitiMinistarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrijednijih od 5.000,00 knnaziv i vrijednost nagrade i dokaz o preuzimanju nagrade.

ČLANAK 10:

Preuzimanjemnagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

ČLANAK 11:Identifikacija dobitnika nagrade

Svisu dobitnici dužni svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada potvrditidobitnim brojem mobitela i prometnom dozvolom u kojoj su vidljivi datumtehničkog pregleda i registarska oznaka vozila identični onima iz dobitne SMSporuke, te osobnom iskaznicom ili putovnicom.

ČLANAK 12: Načinupoznavanja s Pravilima sudionika nagradne igre

Načinsudjelovanja u nagradnoj igri oglašavati će se u tisku i na web stranicama www.crosig.com.

ČLANAK 13: Pravilanagradne igre

Sudionikkoji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze ovih Pravila. Pravilapočinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i buduobjavljena na web stranicama Croatia Osiguranja d.d..

ČLANAK 14: Osobni podaci

Priređivač će prikupljati iobrađivati osobne podatke sudionika navedene u prijavnim dokumentima zasudjelovanje u nagradnoj igri. Davanje podataka je dobrovoljno. Svoju privoluza prikupljanje i obradu danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilimasudionici potvrđuju slanjem SMS poruka, čime ujedno i prihvaćaju uvjete ovihPravila. Osobni podaci sudionika neće se dostavljati drugim korisnicima osim radi obrade podataka, i osimMinistarstvu financija sukladno čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnihigara.

Priređivač nije odgovoran za točnostosobnih podataka sudionika, te shodno tome niti ne jamči za istinitost istih.

Ako sudionik ne želi dase njegovi osobni podaci s prijavnih dokumenata za sudjelovanje u nagradnojigri koriste u buduće marketinške svrhe, može u bilo koje doba poslati dopis na Priređivača, CROATIAosiguranje d.d., Miramarska 22, Zagreb, temeljem čega će se njegovi osobnipodaci izuzeti iz daljnjeg korištenja u takve svrhe, ili kontaktirati službu zakorisnike Priređivača i usmenim nalogom zatražiti izuzimanje njegovih osobnihpodataka od korištenja u marketinške svrhe. Ako dođe do promjene osobnihpodataka sudionika nagradne igre koji žele primati obavijesti o budućimmarketinškim aktivnostima, dovoljno je poslati dopis s promijenjenim podacimana adresu Priređivača.

ČLANAK 15: Mogućnostprekida nagradne igre

Nagradnaigra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivačnije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni.

ČLANAK 16:

Priređivačse obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u koristHrvatskog crvenog križa.

ČLANAK 17: Rješavanjespora

Uslučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre "Croatia brine"nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

UZagrebu, 01.11.2010.

CROATIAosiguranje d.d.