Pravila nagradne igre „COCO TE VODI U DISNEYLAND“

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija Republike Hrvatske u Zagrebu, 20.12. 2011., Klasa: UP/I - 460 - 02/11 - 01/1034,  Ur.broj: 513 – 07 – 21 – 07/11 - 2.

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br 87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB 26187994862, utvrđuje slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„COCO TE VODI U DISNEYLAND“

Članak 1.

CROATIA osiguranje d.d. priređuje nagradnu igru pod nazivom „COCO TE VODI U DISNEYLAND“ za sve fizičke osobe koje u razdoblju od 01.01.2012. do 31.03.2012. ugovore policu Štednog osiguranja djece CROATIA osiguranja d.d.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za CROATIA osiguranje d.d.

Članak 3.

Nagradna igra iz članka 1. ovih Pravila započeti će 01.01.2012. i trajati će u kontinuitetu do 31. ožujka 2012. godine.

Članak 4.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ugovoriti policu Štednog osiguranja djece CROATIA osiguranja d.d. u Republici Hrvatskoj zaključno do 31. ožujka 2012. godine.

Članak 5.

O Pravilima nagradne igre mogući sudionici bit će obaviješteni na ovlaštenim prodajnim mjestima CROATIA osiguranja d.d. putem plakata i objavom pravila u tiskanim medijima (Jutarnji list) te na Internet stranici CROATIA osiguranja, a promidžba iste će se vršiti putem radio postaja, te oglasa u tisku i na web-u.

Članak 6.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje ispune uvjete iz članka 4., osim radnika CROATIA osiguranja d.d. i radnika tvrtki kćeri CROATIA osiguranja d.d., njihovih obitelji, fizičkih osoba koje sa CROATIA osiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodaji osiguranja i fizičkih osoba zaposlenih kod pravnih osoba koje sa CROATIA osiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodaji osiguranja.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od 23 (dvadesettri) nagrade, i to:

· 3 nagrade: vaucher za putovanje u Disneyland  /Pariz/ za dvije osobe sa uključenim putnim  troškovima, pristojbama i polupansionom u vrijednosti od 10.000,00 kn po vaucheru. Vaucher je neprenosiv, te je iskoristiv u periodu od 01.06. do 30.09.2012. – ukupna vrijednost 3 vauchera je 30.000,00 kuna;

 

· 20 nagrada: 10 bonova Lantea i 10 bonova Školske knjige- pojedinačna vrijednost bona je 500 kn. Ukupna vrijednost 20 bonova je 10.000,00 kn

CROATIA osiguranje d.d. će izvlačenje dobitnika održati 16.04.2012. u svojem poslovnom prostoru u Miramarskoj 22, 10 000 Zagreb u 12 sati, te će izvlačenje biti izvršeno slučajnim kompjuterskim odabirom.                                                 

Članak 8.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je: 40.000,00 kuna.

Članak 9.

Izvlačenje dobitnika u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. - Generalne direkcije, Miramarska 22, Zagreb, nadgledati će tročlano povjerenstvo koje će sačinjavati predstavnici CROATIA osiguranja d.d.

Članak 10.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. CROATIA osiguranje d.d. snosi troškove nabave nagrada iz fonda.

Dobitnici nagrada pristaju da CROATIA osiguranje d.d., bez naknade, u promidžbene svrhe upotrijebi njihovo ime i fotografiju sa predaje nagrada.                                                   

Članak 11.

Dobitnici nagradne igre bit će o dobivenoj nagradi obaviješteni u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre dužni su, osobno uz predočenje osobne iskaznice,  u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi preuzeti nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač nagradne igre će podijeliti onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo u nagradnoj igri, s time da će se prvo podijeliti vaucheri za putovanje. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun državnog proračuna.

Članak 12.

CROATIA osiguranje d.d. može otkazati ili prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja.

CROATIA osiguranje d.d. će o otkazu ili prekidu obavijestiti javnost putem dnevnog tiska i internet stranica CROATIA osiguranja d.d.

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze koje proizlaze iz ovih Pravila.

U slučaju spora svaki sudionik prihvaća nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 14.

Ova Pravila će se objaviti prije početka nagradne igre u Jutarnjem listu i na plakatima na prodajnim mjestima CROATIA osiguranja d.d.

Članak 15.

Ova Pravila su dostupna i na www.crosig.hr za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni s ovim Pravilima.