Antikorupcijski program

Aktivno provodeći Antikorupcijski program Vlade Republike Hrvatske kojiobilježava nulta stopa tolerancije prema korupciji, molimo da ukoliko imatesaznanja o određenim problemima ili sumnjama u korupciju unutar CROATIA osiguranjad.d. da nas izvijestite na email adresu: nepravilnosti@crosig.hr

Sa primjerenom pozornošću i angažmanom, poduzimati ćemo radnje protivnepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja,pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.

Antikorupcijski akcijski plan 

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009., Klasa: 215-01/09-02/02, Urbroj: 5030105-09-1, kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012., CROATIA osiguranje d.d. izradila je i usvojila akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa te ga provodi u skladu s izrađenim operativnim planom. 

Cilj 1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu 

Mjera 1.1. - izvršeno, objava do kraja veljače 2010. godine

· Misija i vizija;

· Osnovne organizacijske vrijednosti;

· Opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje;

· Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama.

Mjera 1.2. - planirani rok izvršenja: kraj ožujka 2010. godine

· Specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja.

Mjera 1.3. - planirani rok izvršenja: kraj siječnja svake godine, počevši od siječnja 2011. godine

· Izjava o povjerljivosti i nepristranosti kojom zaposlenici na radnim mjestima s visokim stupnjem rizika na korupciju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima i etičkim normama, da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima te da nemaju nedozvoljenih financijskih ili poslovnih interesa

Mjera 1.4. - planirani rok izvršenja: kraj rujna 2010. godine

· Disciplinski pravilnik za kršenje etičkog ponašanja.

Mjera 1.5. - kontinuirano izvršavanje počevši od dana donošenja Akcijskog plana Društva

· Izjava o integritetu;

· Klauzula integritet u Dokumentaciji za nadmetanje.

Mjera 1.6. – planirani rok izvršenja: kraj ožujka 2010.

· Katalog informacija;

· Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Mjera 1.7. - planirani rok izvršenja: do rujna 2010. godine

· Odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;

· Organizacijska shema Društva;

· Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva;

· Informacije o javnoj nabavi;

· Informacije o natječajima za zapošljavanje;

· Informacije zanimljive za javnost.

Cilj 2. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama 

Mjera 2.1. izvršeno u prosincu 2009. godine

· Službenik za informiranje

Mjera 2.2. - planirani rok izvršenja: kraj ožujka 2010. godine

· Povjerenik za etiku

Mjera 2.3. - planirani rok izvršenja: stvaranje preduvjeta do kraja lipnja 2010. godine

· Sustav financijskog upravljanja i kontrole

Mjera 2.4. - planirani rok izvršenja: kraj rujna 2010. godine

· Unutarnja revizija

Mjera 2.5. – kontinuirano od 2007. godine

· Revizijski odbor

Mjera 2.6. - planirani rok izvršenja: kraj prosinca svake godine za slijedeću godinu

· Godišnji plan rada službenika za informiranje;

· Godišnji plan rada povjerenika za etiku;

· Godišnji plan za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole;

· Godišnji plan za jačanje unutarnje revizije;

· Godišnji plan rada revizorskih odbora.

Mjera 2.7. - izvršeno u siječnju 2010. godine

· Sustav prijavljivanja nepravilnosti;

· Osoba za nepravilnost.

Mjera 2.8. - planirani rok izvršenja: kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu, počevši od siječnja 2011. godine

· Postupak samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.

Cilj 3. - Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju 

Mjera 3.1. - planirani rok izvršenja: kraj veljače 2011. godine

· Ispitivanje stavova zaposlenika

· Procjena problema, edukacija zaposlenika i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti.

Mjera 3.2. - planirani rok izvršenja: kontinuirano izvršavanje

· Pohađanje seminara i provedba specijalizirane obuke zaposlenika.

Mjera 3.3. - planirani rok izvršenja: kraj veljače svake godine za tekuću godinu

· Planovi edukacije.