Katalog informacija

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4.,(„Narodne novine“, broj: 172/03.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Croatia osiguranje d.d. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacije koje sadrži ovaj katalog sistematizirane su  po vrstama dostupnih informacija:

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Društvo CROATIA osiguranje d.d. je sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i Pravilnika o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti dana 10. ožujka 2020. godine imenovalo Povjerljivu osobu za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupaka u vezi s podnesenim prijavama. 

Nepravilnosti Povjerljivoj osobi možete prijaviti na e-mail adresu: povjerljivaosoba@crosig.hr ili putem pošte s naznakom „Za Povjerljivu osobu – ne otvarati“.

Tablice u kojima su prikazane informacije u Katalogu sadrže slijedeće rubrike:

  1. Informacija: sadrži tip informacije
  2. Sadržaj: sadrži detaljniji opis pojedinog tipa  informacije
  3. Dostupnost: sadrži namjenu i način osiguravanja  pristupa informacijama i to:
  • Informacije dostupne bez zahtjeva (redovito objavljivanje informacija, putem web stranica),
  • informacije dostupne na zahtjev,
  • informacije koje ne mogu biti dostupne za javnost.

Financijska izvješća

Informacija Sadržaj Dostupnost
Nerevidirani konsolidirani kvartalni financijski izvještaj sukladno ZTK Nerevidirani konsolidirani kvartalni financijski izvještaj sukladno ZTK, , potpisan od strane Uprave društva, dostavlja se HANFA-i i Zagrebačkoj burzi. Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva.
Obrazac TFI – OSG obrazac TFI-OSG sukladno Odluci o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine, potpisan od strane Uprave društva, dostavlja se HANFA-i i Zagrebačkoj burzi. Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva.

Prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje te na zahtjev nadležnih tijela dostavljaju se informacije, financijska izvješća te izrađuju posebna izvješća koja se ne objavljuju.

Informacije koje nisu dostupne javnosti predstavljaju sve vrste informacija i dokumenata koje se Sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka i drugim aktima Društva smatraju tajnim, bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Godišnje izvješće

Informacija Sadržaj Dostupnost
Godišnje izvješće Godišnje izvješće društva obuhvaća sljedeće cjeline: Pismo predsjednika Uprave dioničarima, Uvod, Osnovni podaci o Croatia osiguranju, Poslovodstvo i organizacija upravljanja, Financijski pokazatelji poslovanja, Izvještaj neovisnog revizora, Temeljni financijski izvještaj, Grupa Croatia osiguranje, Izvještaj neovisnog revizora za Grupu, Temeljni financijski izvještaji Grupa. Godišnje izvješće sastavlja se po završetku financijske godine prvenstveno za potrebe dioničara, poslovnih partnera, regulatora i zainteresiranih financijskih institucija. Informacije dostupne na zahtjev / Informacije dostupne bez zahtjeva.

Prema Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje te na zahtjev nadležnih tijela dostavljaju se informacije, financijska izvješća te izrađuju posebna izvješća koja se ne objavljuju.

Informacije koje nisu dostupne javnosti predstavljaju sve vrste informacija i dokumenata koje se Sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka i drugim aktima Društva smatraju tajnim, bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Priopćenja za javnost

Informacija Sadržaj Dostupnost
Priopćenja za javnost Svi bitniji događaji u društvu i informacije od općeg interesa za javnost, prezentiraju se putem objava za medije. Od poslovnih rezultata Društva i Grupe, preko predstavljanja novih proizvoda, do očitovanja o kriznim situacijama, svu komunikaciju s medijima nastojimo voditi transparentno i pravovremeno. Informacije dostupne na zahtjev / Informacije dostupne bez zahtjeva.

Informacije koje nisu dostupne javnosti predstavljaju sve vrste informacija i dokumenata koje se Sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka i drugim aktima Društva smatraju tajnim, bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Obavijesti regulatornim tijelima

Informacija Sadržaj Dostupnost
Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Po dobivanju točaka Dnevnog reda nadolazeće sjednice Nadzornog odbora Croatia osiguranja, a sukladno pravilima i obvezama društava u I. kotaciji burze, objavljuje se najava na stranicama Zagrebačke burze i šalje se obavijest u PDF formatu HANFA-i Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva.
Objava za Zagrebačku burzu nakon sjednice Nadzornog odbora Nakon što se završi službeni zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora, sastavlja se objava za Zagrebačku burzu, sukladno pravilima i obvezama društava u I. kotaciji burze. Ista se objava u PDF formatu šalje i HANFA-i. Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva.
Priopćenja za javnost vezana uz rezultate Croatia osiguranja i Grupe Croatia osiguranje Sva priopćenja koja se tiču poslovnih rezultata, a prije slanja na liste nacionalnih medijskih redakcija, šalju se burzi i HANFA-i. Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva.
Obustava trgovanja dionicama Očitovanje Uprave Društva na obustavu trgovanja dionicama Croatia osiguranja na burzi (pad ili porast veći od 10%). Uprava se očituje o postojanju novih/ nepromijenjenih materijalnih činjenica koje bi mogle utjecati na cijenu dionica. Očitovanje se šalje burzi i HANFA-i. Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva.
Ad hoc objave za Burzu Sve što bi moglo imati utjecaja na cijenu dionica i trgovanje na Zagrebačkoj burzi, Uprava Društva dužna je dostaviti odmah burzi i HANFA-i. Informacije dostupne na zahtjev / informacije dostupne bez zahtjeva

Glavna skupština Društva

Informacija Sadržaj Dostupnost
Najava Glavne skupštine Društva Najava o održavanju Glavne skupštine Društva šalje se na burzu i na HANFA-u, nakon što se utvrdi točan datum i točke dnevnog reda Skupštine. Informacije dostupne na zahtjev / Informacije dostupne bez zahtjeva.
Odluke Glavne skupštine društva Nakon održavanja Glavne skupštine Društva, odluke s Dnevnog reda objavljuju se u formi priopćenja za Burzu. Ujedno, isto se priopćenje šalje i HANFA-i. Informacije dostupne na zahtjev / Informacije dostupne bez zahtjeva.

Informacije koje nisu dostupne javnosti predstavljaju sve vrste informacija i dokumenata koje se Sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka i drugim aktima Društva smatraju tajnim, bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Informacije vezane uz nabavu

Croatia osiguranje nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Informacija Sadržaj Dostupnost
Nabava roba i usluga U određenim slučajevima Croatia osiguranje raspisuje javni natječaj za nabavu određenih roba ili usluga. Javni natječaji objavljuju se u javnim glasilima. Informacije dostupne na zahtjev / Informacije dostupne bez zahtjeva.

Informacije koje nisu dostupne javnosti predstavljaju sve vrste informacija i dokumenata koje se Sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka i drugim aktima Društva smatraju tajnim, bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Informacije vezane uz proizvode i usluge Croatia osiguranja d.d.

Informacija Sadržaj Dostupnost
Informacije o osigurateljnim proizvodima Informacije vezane uz uvjete osiguranja, zaključivanje polica, visinu premije i ostvarivanje prava na isplatu štete moguće je dobiti putem web stranice, izravnim upitima u našem prodajnom centru, info telefonima, promotivnim materijalima itd. Informacije dostupne na zahtjev / Informacije dostupne bez zahtjeva.
Uvjeti osiguranja Uvjeti osiguranja dio su ugovora o osiguranju i kao takvi prilažu se uz potpisani ugovor. Informacije nedostupne za javnost.
Pravo na naknadu štete Osiguranici ugovorno vezani uz Croatia osiguranje ili treće osobe koje prema polici osiguranja od auto odgovornosti imaju pravo na naknadu štete u Croatia osiguranju, informacije o procjeni i likvidaciji štete mogu dobiti na info telefonima, u naši poslovnicama, na web stranici Croatia osiguranja. Informacije dostupne na zahtjev uz priloženu dokumentaciju.

Informacije koje nisu dostupne javnosti predstavljaju sve vrste informacija i dokumenata koje se Sukladno Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka i drugim aktima Društva smatraju tajnim, bez obzira na vrstu i stupanj tajnosti.

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, članak 25. Croatia osiguranje objavljuje izvješće:

Dokumenti za preuzimanje