U 2010. godini CROATIA osiguranje ostvarila planirane poslovne rezultate

Zagreb,15. veljače 2011. – Iako je 2010. bila izazovna poslovna godina kako zaosiguravatelje tako i za ostatak financijskog sektora, CROATIA osiguranjeuspjela je smanjiti i ublažiti negativne utjecaje nepovoljnih ekonomskihkretanja u zemlji na poslovanje tvrtke te godinu završiti s dobrim poslovnimrezultatima. 

U ukupnoj zaračunatoj premijisvih društava za osiguranje CROATIA osiguranje, zajedno s CROATIA zdravstvenimosiguranjem sudjeluje sa 32,5%.

Prema nerevidiranim podacima,ukupna zaračunata premija CROATIA osiguranja u 2010. godini iznosi 2.895,4 mil.kuna što je smanjenje od 4,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, čimeje umanjen pad koji je u 2009. godini iznosio 6,5%. Pad zaračunate premijeuzrokovan je tržišnim okruženjem, ali i planiranom konsolidacijom portfeljaradi veće stabilnosti Društva.  Uneživotnim osiguranjima CROATIA osiguranje u 2010. godini zaračunala je  2.550,2 mil.kuna, dok u životnim osiguranjimazaračunata  premija iznosi 345,2 mil.kuna.  U odnosu na 2009. godinu ostvarenoje i planirano smanjenje poslovnih rashoda za 10,1% odnosno 107,6 mil. kn.

U 2010. godini provedeno jeusklađenje knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u nekretnine s tržišnomvrijednosti, kao i umanjenje vrijednosti financijske imovine sukladnoMeđunarodnim računovodstvenim standardima, što je teretilo rashode tekućegodine u iznosu od 81,9  mil.kn.Ostvarena dobit iznosi 56,8 mil.kuna, što je za 8,5% više od planirane dobitiza 2010. godinu. 

Kapital i rezerve Društva na dan31.12.2010. godine iznose 1.651,6 mil. kuna i za 7,6 % su veće od stanja na dan 31.12.2009. Tehničke pričuve Društvaiznose 5.624,1 mil. kuna što je povećanje od 0,5% u odnosu na 2009. godinu.

GrupaCROATIA osiguranje u 2010. godini ostvarila je prihode u iznosu od 3.648,9 mil.kuna, što je za 9,7% manje u odnosu na 2009. godinu, dok ukupni rashodi iznose3.529,9 mil. kuna što je za 8,2% manje u odnosu na 2009. godinu. Dobit GrupeCROATIA osiguranje iznosi 83,6 mil. kuna što je za 23,3% više od planiranedobiti za 2010. godinu.

U2010. godini nastavljen je proces optimizacije poslovanja s ciljem povećanjaefikasnosti i smanjivanja troškova. Poslovni projekti usmjereni su prije svegana poboljšanje prodajne mreže i širenje ponude proizvoda sukladno potrebamaklijenata.