Priopćenje

Postupajući sukladno odredbi članka 262. ZTD-a, Uprava CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, daje                                        P R I O P Ć E N J E

da je MIROSLAV HRAŠĆANEC iz Varaždina, D. Rakovca 74, OIB 23999850950, izabran za člana Nadzornog odbora, na temelju Odluke Izbornog odbora o izboru za predstavnika radnika u Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.