PRIOPĆENJE

Postupajući sukladno odredbi članka 363. stavak 4. ZTD-a, Uprava CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, daje

                                                              P R I O P Ć E N J E

Dana 21. rujna 2007. godine TEB INŽENJERING d.d. za inženjering, informatiku i vanjsku trgovinu, Zagreb, Vončinina 2, koje zastupa odvjetnik Srećko Vukić iz Zagreba, podigao je tužbu protiv CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, radi pobijanja Odluke o upotrebi dobiti za 2006. godinu, koja je usvojena na 27. Glavnoj skupštini, održanoj 24. kolovoza 2007. godine. Navedeni parnični predmet vodio se na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl.br. P-4047/2007. Dana  13. travnja 2010. godine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom se odbija tužitelj s tužbenim zahtjevom, čime je predmetni sudski spor pravomoćno riješen u korist CROATIA osiguranja d.d. TEB INŽENJERING d.d. podnio je dana 30. srpnja 2010. godine reviziju, a Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je dana 21. rujna 2011. godine presudu broj Revt-245/10 kojom se revizija tužitelja odbija kao neosnovana.

CROATIA osiguranje d.d.