Okružnica - 32. Glavna Skupština

OVA OKRUŽNICA JE VAŽAN DOKUMENT I ZAHTIJEVA VAŠU POZORNOST

 

Ako ste u nedoumici glede koraka kojetrebate poduzeti, savjetujemo vam da zatražite savjet Vašeg brokera, banke,odvjetnika, računovođe ili nekog drugog neovisnog financijskog savjetnika, ovlaštenogu skladu sa zakonom.

Ako ste prodali ili na neki drugi načinprenijeli sve vaše dionice CROATIA osiguranja d.d., molimo da ovu okružnicu isve priloženo čim prije dostavite kupcu - novom dioničaru, ili brokeru, ilinekom drugom agentu putem kojeg je izvršena prodaja kupcu.

___________________________________________________________________________________

 

                               32. Glavnaskupština CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati dana

                                                  01. prosinca 2009.godine s početkom u 12 sati,

                                                    u sjedištu Društvau Zagrebu, Miramarska 22

 

D N E V N I  R E D

    · Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti

 

 

Privitak:

 

·  Poziv sa prijedlogom odluke za Glavnuskupštinu CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati dana 01. prosinca 2009.godine s početkom u 12 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22.Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa navedeni su u istom pozivu.

·  Glasački listić/punomoć

·  Prijava za sudjelovanje

 

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22

 

UPRAVA                                              NADZORNI ODBOR

 

Hrvoje Vojković, predsjednik                Ivan Šuker, predsjednik

Damir Mihanović,član                          prof.dr.sc. Andrija Hebrang, zamjenikpredsjednika

                                                               Miroslav Hrašćanec

                                                              Miljenko Boban

                                                               dr. Gzim Redžepi

                                                               mr.sc. Stjepan Kožić

 

Ad. 1.  Obrazloženje uz prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora isudjelovanju u dobiti

 

Dana 02. travnja 2009. godine VladaRepublike Hrvatske donijela je Odluku o iznosu naknade članovima nadzornihodbora i upravnih vijeća kojom se određuje najveći iznos naknada članovimanadzornih odbora trgovačkih društava i naknada članovima upravnih vijeća, ucilju provedbe antirecesijskih mjera – štednje na svim razinama, a radiograničavanja negativnih učinaka gospodarske krize u Republici Hrvatskoj.

Dana 29. travnja 2009. godine Hrvatskifond za privatizaciju donio je Naputak o provedbi Odluke Vlade RepublikeHrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća od 02.travnja 2009. godine, te su uprave i nadzorni odbori trgovačkih društava, kojipodliježu navedenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, zaduženi istu provesti.

Temeljem gore navedene Odluke VladeRepublike Hrvatske članovima nadzornih odbora trgovačkih društva u kojimaHrvatski fond za privatizaciju ima većinski paket dionica, a što je slučaj uCROATIA osiguranju d.d.,  naknada se nemože odrediti u iznosu većem od 2.000,00 kuna neto mjesečno.

Visina naknade za rad članovimaNadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. određena je Odlukom o visini naknadeza rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti, koju je dana 22.listopada 1998. godine donijela 13. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.,te ista glasi:

„Temeljem članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93),  i članka 26. Statuta CROATIA osiguranja d.d.,od 27.01.1998. godine, 13. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 22.listopada 1998. godine donijela je

 

                                                                                     O D L U K U

                               o visini naknade za radčlanovima Nadzornog odbora  isudjelovanju u dobiti

 

Članak 1.

Svakomčlanu Nadzornog odbora pripada naknada (nagrada) za rad u mjesečnom brutoiznosu od 7000,00 kuna.

Članak 2.

ČlanNadzornog odbora ima pravo sudjelovati u dobiti Društva temeljem posebne odlukeGlavne skupštine.

Članak 3.

OvaOdluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.“

Uprava i Nadzorni odbor predložili suGlavnoj skupštini donošenje nove Odluke o visini naknade za rad članovimaNadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti, kojom bi bila provedena gore navedenaOdluka Vlade Republike Hrvatske.

Napominjemo da sukladno Zakonu osprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ( NN 163/03, 94/04,48/05, 141/06, 60/08, 38/09) naknadu za rad ne primaju članovi Nadzornog odborakoji su ujedno i dužnosnici u smislu navedenog Zakona.

 

Preporuka

Uprava i Nadzorni odbor preporučujuglasovanje u korist predloženih odluka, a u najboljem interesu svih dioničara.

 

Zagreb, 07. listopad 2009.                               CROATIA osiguranje d.d.

                                                                                          

                                                                                  HrvojeVojković

                                                                                  predsjednikUprave

                                                                                

                                                                                  DamirMihanović

                                                                                  članUprave