Oglas za sazivanje 32. Glavne skupštine CO

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona otrgovačkim društvima (NN 111/93,  NN118/03, 107/07 i 146/08) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja2008. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 10. sjednici održanoj 24. rujna2009. godine donijela je Odluku o sazivanju

 

                                           32. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.                       

                                              za 01. prosinac 2009. godine u 12,00  sati

                                            u sjedištu društva u Zagrebu,Miramarska 22

 

  1. I.   Za 32.Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:
 

  1. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i sudjelovanju u dobiti
II.     PRIJEDLOG ODLUKE

 

Ad.I. Prijedlog odluke utvrdilisu Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32.Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 32. Glavnaskupština CROATIA osiguranja d.d. održana 01. prosinca 2009. godine donijela je

 

                                                                           O D L U K U

                         o visini naknade za rad članovima Nadzornog odboraCROATIA osiguranja d.d.

                                                                i sudjelovanju u dobiti

 

Članak 1.

Svakom članu Nadzornog odbora pripada naknada za rad u mjesečnom neto iznosuod 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna).

Članak 2.

Član Nadzornog odbora ima pravo sudjelovati u dobiti Društva temeljemposebne odluke Glavne skupštine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

III. OBAVIJEST DIONIČARIMA

Poziv s prijedlogom odluke bit će dostavljen svim dioničarima. Dioničarimaje na Internet stranici Društva www.crosig.hrdostupan poziv sa materijalima za 32. Glavnu skupštinu od dana objave ovogpoziva u Narodnim novinama.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putemprijaviti svoje sudjelovanje najkasnije sedam dana prije održavanja Glavneskupštine odnosno do 24. studenog 2009. godine s naznakom: Prijava za GlavnuSkupštinu. Prijava se podnosi na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalnadirekcija, Sektor za pravne i opće poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb.

Prijavu kao i punomoć mora potpisati dioničar osobno, odnosno ako se radi opravnoj osobi po osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe uz obaveznonavođenje funkcije. Popunjeni glasački listić i pisanu punomoć za zastupanjedioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom zasudjelovanje u radu Glavne skupštine.   

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanogpočetka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika. 

U slučaju nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 04. prosinca2009. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

 

                                                                                                                                                                                    CROATIA osiguranje d.d.