Oglas za sazivanje 31. Glavne skupštine CO

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 118/03, 107/07 i 146/08) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 227. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2009. godine, donijela je Odluku o sazivanju

 

31. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

        za 05. lipnja 2009. godine u 12,00  sati

u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

  

•I.    Za 31. Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:  

    · Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidiranog  godišnjeg izvješća CROATIA osiguranja d.d.

    · Razmatranje izvješća Nadzornog odbora

    · Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća CROATIA osiguranja d.d. za 2008. godinu  i Godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća CROATIA osiguranja d.d. za 2008. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi:

· a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu

· b. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (razrješnica) Upravi CROATIA osiguranja d.d.

· c. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (razrješnica) Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

    · Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu

 

•II.     PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnja financijska izvješća za 2008. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

  

Ad. 3.a.

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 31. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 05. lipnja 2009. godine donijela je

 

ODLUKU

o upotrebi dobiti za 2008. godinu

  

I. 

Temeljem financijskih izvještaja za 2008. godinu CROATIA osiguranje d.d. ostvarila je slijedeće rezultate za životna i neživotna osiguranja:

 

1. Ukupni prihodi

3.244.860.443,00

kn

2. Ukupni rashodi

3.176.387.093,52

kn

3. Dobit

68.473.349,48

kn

4. Porez na dobit

3.562.155,00

kn

5. Neto dobit

64.911.194,48

kn

 

II.  

Ostvarena neto dobit CROATIA osiguranja d.d. upotrijebit će se za:

 

1. Zakonske rezerve

3.245.559,72

kn   

2. Statutarne rezerve

15.416.408,69

kn   

3. Dividendu za povlaštene dionice

980.000,00

kn

4. Zadržanu dobit

45.269.226,07

kn

  

III.  

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad. 3.b.

Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 31. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 05. lipnja 2009. godine, donijela je

  

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi

 

31. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2008. godini, te daje razrješnicu Upravi CROATIA osiguranja d.d.

 

Ad. 3.c.

Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 31. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 05. lipnja 2009., donijela je

 

O D L U K U

o davanju razrješnice Nadzornom odboru

 

31. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2008. godini, te daje razrješnicu Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

 

Ad. 4. Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

 

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 31. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 05. lipnja 2009. godine, donijela je

 

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu

 

AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Baštijanova 52/A imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu.

 

III. OBAVIJEST DIONIČARIMA

Poziv s prijedlozima odluka bit će dostavljen svim dioničarima. Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 31. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 29. svibnja 2009. godine s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu. Prijava se podnosi na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Služba za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb.

Prijava kao i punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno, odnosno ukoliko se radi o pravnoj osobi po osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe uz obavezno navođenje funkcije. Popunjeni glasački listić i pisanu punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.   

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika. 

U slučaju nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 09. lipnja 2009. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

 

          CROATIA osiguranje d.d.