Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 25. travnja 2017. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj su verificirani zapisnici Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d. Razmotreni su Godišnji izvještaj o stanju Društva i Grupe za 2016. godinu, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje i Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2016. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini. Razmotreno je Izvješće za 2016. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara i usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini. Utvrđeni su prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora i prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu, te je donesena odluka o sazivanju 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. 

S poštovanjem,

 CROATIA osiguranje d.d.