Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 20.4.2016.

U srijedu, 20. travnja 2016. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Croatia osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22.

Na dnevnom redu sjednice verificiran je zapisnik Nadzornog odbora i primljen na znanje zapisnik Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Razmatrani su Godišnji izvještaj o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2015. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2015. godinu, te je dana suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2015. godinu. 

Dana je suglasnost na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d.  ostvarene u 2015. godini.

Razmatrano je Izvješće za 2015. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara. Utvrđen je prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2015. godini.

Donesena je odluka o sazivanju 42. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Dnevni red dopunjen je imenovanjem Roberta Vučkovića članom Uprave CROATIA osiguranja d.d. te je odluka donesena.