Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 16.4.2014.

U srijedu, 16. travnja 2014. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d., održana je se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Društva za 2013. godinu i Godišnje financijske izvještaje za 2013. godinu te Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2013. godinu i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2013. godinu, suglasnost na Izvještaj neovisnog revizora i financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2013. godine  i  Izvještaj neovisnog revizora i konsolidirane financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2013. godine.

Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara te Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2013. godini.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013. godinu te na Odluke na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.