Objava Ugovora o pripajanju društva

Ugovor o pripajanju društva CROATIA osiguranje kredita d.d. – objava sklopljenog Ugovora između CROATIA osiguranja d.d. i CROATIA osiguranje kredita d.d.

Dana 21.03.2018. godine između društva CROATIA osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 te društva CROATIA osiguranje kredita d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, OIB: 85371438696, sklopljen je Ugovor o pripajanju društva CROATIA osiguranje kredita d.d. Društvu.

Navedeni Ugovor sklopljen je sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, u daljnjem tekstu ZTD), te je dana 22.03.2018. godine, sukladno članku 517. stavku 1. ZTD-a, predan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. 

Sukladno članku 531. stavku 1. upozoravaju se dioničari Društva čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala na pravo zahtijevati sazivanje Glavne skupštine Društva radi odlučivanja o davanju odobrenja za pripajanje.  

Ugovor o pripajanju, sukladno članku 48. i 49. Zakona o osiguranju, steći će valjanost po dobivanju odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za statusnu promjenu društva CROATIA osiguranje kredita d.d., a o kojem  će javnost biti pravovremeno obaviještena. 

Predmetni Ugovor je dostupan na web stranicama društva CROATIA osiguranje d.d. i društva CROATIA osiguranje kredita d.d.

Član Uprave

Nikola Mišetić

Predsjednik Uprave

Damir Vanđelić

Dokumenti za preuzimanje