Obavijest o rješenju HANFA-e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. svibnja 2018. donijela Rješenje temeljem kojeg je odobrila društvu CROATIA osiguranje d.d. pripajanje društva CROATIA osiguranje kredita d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje