Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d., iz Zagreba, Miramarska 22, OIB 26187994862, temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), dana 24. lipnja 2013. godine objavljuje sljedeću OBAVIJEST

CROATIA osiguranje d.d. predala je ponudu za stjecanje dionica društva Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija, u postupku dokapitalizacije, a prema Prospektu za ponudu novih dionica društva Pozavarovalnica Sava d.d., Ljubljana iz svibnja 2013. godine, te je dostavila potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje u transakciji agentu izdanja, društvu ALTA Invest d.d., Ljubljana.

Namjera CROATIA osiguranja d.d. je steći 25% udjela u temeljnom kapitalu društva Pozavarovalnica Sava d.d. nakon provedenog postupka dokapitalizacije predmetnog društva.