Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d., iz Zagreba, Miramarska 22, OIB 26187994862, (dalje: Društvo) temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), dana 02. travnja 2013. godine objavljuje sljedeću OBAVIJEST

da je CROATIA osiguranje d.d. zaprimilo obavijest društva CROATIA LEASING d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41/XXII, Zagreb o Rješenju KLASA: UP/1-451-01/13-02/5, URBROJ: 326-552-13-1, koje je 22. ožujka 2013. godine donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kojim se CROATIA LEASINGU d.o.o. oduzima odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga.

Temeljem navedenog Rješenja društvo CROATIA LEASING d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41/XXII, Zagreb, ne smije sklapati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova leasinga od dana dostave Rješenja.

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga objavljeno je u „Narodnim novinama“ (NN br. 36/13) i na internetskog stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.