Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održat će se konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj će se:

-      razmatrati Izvješća poslovodstva za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;

-      razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini;

-      razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d.;

-      odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. godini; te

-      odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu.

 

S poštovanjem, 

CROATIA osiguranje d.d.