Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 25. travnja 2017. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1. 

Na dnevnom redu sjednice nalaze se:

-             verifikacija zapisnika Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.;

-             razmatranje Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i Grupe za 2016. godinu, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu, Dopunskih izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, Godišnjeg upitnika Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu, te odlučivanje o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2016. godinu;

-             odlučivanje o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d.  ostvarene u 2016. godini;

-             razmatranje Izvješća za 2016. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara;

-             odlučivanje o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu;

-             odlučivanje o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini;

-             te odlučivanje o sazivanju 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

U Zagrebu, 20. travnja 2017. godine.

S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.